.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری ايجاد انگيزه تحصيلي در دانشجویان (فصل دوم پایان نامه) پیشینه پژوهشی

مبانی نظری ايجاد انگيزه تحصيلي در دانشجویان (فصل دوم پایان نامه) پیشینه پژوهشی

 مفهوم انگیزش

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین موو[۱] که به معنی حرکت است گرفته شد. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین درتعریف انگیزه می توان گفت:انگیزه یا نیازعبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد (سید جوادین، ۱۳۸۶).

 ايجاد انگيزه تحصيلي در دانشجویان

 اولين ومهم ترين محيطي كه درآن ايجاد انگيزه تحصيلي دانشجو نقش به سزايي دارد، خانواده است چنانچه جوفرهنگي مسلط برخانه ازشعوراجتماعي بالاي پدرومادرناشي می شود و ارزش هاي فرهنگي وسنتي جامعه به خوبي توسط ايشان منتقل شود. عامل ديگري كه درتحصيل افراد مؤثراست اساتید و محيط هاي آموزشي است؛ كه ايجاد انگيزه تحصيل را به وجود مي آورند و عامل مؤثري در راه اندازي و يادگيري دارند. روانشناسان معتقدند كه انگيزش هم هدف وهم وسيله است گاهي آن را به موتور و فرمان اتومبيل تشبيه مي كنند، زيرا نيروي محرك فعاليت هاي انسان و عامل جهت دهنده آن به حساب مي آيد.  

اگر ازدانشجو سؤال كنيم كه هدف شما در تحصيل چيست؟ در بيشتر موارد پاسخ مي دهند كه كسب دانش ورسيدن به سطوح عالي علمي، فراهم نمودن آينده شغلي و مقدمات زندگي بهتر وراحت تر.                                                     .
 پس يادگيري راواقعاً براي آموختن بايد انجام دهيم. شما دانشجویان عزيز تلاش كنيد مطالعات خود را گسترش دهيد،درمطالعات خود مطالب را به طور معني دار و در ارتباط با مطالب ياد بگيريد.نتايج يادگيري هاي خودرا به طورمنظم ارزيابي كنيد،چون انسان موجودي اجتماعي است ودراجتماع معني پيدامي كند،پس بايديادگيري هاي خود را به كاربگيريد. يكي از راه هاي درست پاسخ دادن به سؤالات،درست وصحيح خواندن سؤال است.(سید جوادین، ۱۳۸۶).


فهرست مطالب

مفهوم انگیزش

ايجاد انگيزه تحصيلي در دانشجویان

چگونه در دانشجویان انگيزه تحصيلي ايجاد كنيم

افزايش انگيزه هاي آموزشي- تحصيلي

چگونگي افزايش انگيزه براي يادگيري

راهکارهاي ايجاد انگيزه در محصل و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

پیشینه تحقیق

پژوهش­های داخلی

پژوهش­های خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین


نمونه ای از منابع

افتخار افضلی، مهدیه السادات. (۱۳۸۵). بررسی رعایت اخلاق در پژوهش در طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سا لهاي ۱۳۸۳۱۳۷۴ . مقطع دکترای پزشکی. دانشکده پزشکی. مهندس افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

آراسته، حمیدرضا، جاهد، حسینعلی (۱۳۹۰). رعایت اخلاق در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: گزینه ای برای بهبود رفتارها. فصلنامه نشاط علم، ش ۲، ص ۳۱-۴۰٫

باغانی,مریم ومحسن دهقانی نیشابوری،)۱۳۹۰ .(بررسی تأثیرانگزیش تحصیلی،خودکارآمدی ورویکردهای مطالعه برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان،اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت،مشهد،دانشگاه فردوسی مشهد.

Baker, C. N. (2013). Social support and success in higher education: The influence of on-campus support on African American and Latino college students. The Urban Review, 45(5), 632-650.

Meijer, P. C.; F. A. J. Korthagen & A. Vasalos. (2009). Supporting Presence in Teacher Education: The Connection Between the Personal and Professional Aspects of Teaching. Elsevier, Teaching and Teacher Aducation.Vol. 25. pp. 297-308.

PackBrown, P. S.; L. T. Thomas & J. M. Seymour (2008). Infusing Professional Ethics into Counselor Education Programs: A Multicultural Social Justice Perspective. Journal of Counseling and Development. Vol. 86. pp. 296-302.

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری الگوهای ارزشيابي و ...


26000 تومان 8 9 دسامبر 2018
s

مبانی نظری راهبردهای مقابله ای ...


18000 تومان 1 26 آگوست 2019
s

مبانی و مفاهیم نظری حاکمیت ...


18900 تومان 0 6 آگوست 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -