.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی اقتصادی اداره جهاد کشاورزی بر روند مهاجرت

 پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی اقتصادی اداره جهاد کشاورزی بر روند مهاجرت

چكيده :

پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

فهالیت های عمرانی

در اين فصل به رابطه بين مهاجرت وتوسعه اشاره اي مختصر نموده ايم. سپس بيان مساله را مطرح كرده ايم.

در قسمت بعدي سهم  برنامه هاي عمراني اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ايم تا سهم كم بودجه هاي عمراني را به روشني در زمان قبل از سال ۱۳۵۷ نشان دهيم.

اهميت موضوع تحقيق نيز در ادامه آمده است پس از آن دلايل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بيان نموده ايم.

تعاريف عملياتي، محدوده تحقيق ومحدوديت هاي  تحقيق از موارد قابل ذكري است كه در اين فصل گرد آمده است.

 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن:

روستا نخستين سكونت گاه بشري وبستر فعاليت هاي كشاورزي بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساكنان روستاها بدليل امكانات و زمينه هاي مناسب اشتغالي كه در شهرها وجود داشت به سمت شهرها كشيده شدند.

مهاجرت به شهرها درآفريقا، آسيا وآمريكاي لاتين با نرخ بي سابقه اي جريان دارد و دليل عمده آن ركود اقتصادي در مناطق روستايي بوده است.

اگر با ديدي تاريخي به اين موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم با انجام فعاليتهايي كه در محيط هاي روستايي صورت گرفته تغييراتي نيز در اين محيط ها ايجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضي تغييرات متفاوتي در محيط هاي روستايي مشاهده مي شود تجربه اصلاحات ارضي هند نشان داد كه فرد روستايي از اين اصلاحات  سودي نبرده ولي تجربه كشور كره جنوبي موضوع ديگري را نشان ميدهد. لذا اين تغيرات از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.براي بيان بهتر اين موضوع به مثال ديگري اشاره مي كنيم در كشوري ممكن است احداث راهها وبهبود شبكه سراسري باعث گردد روستائيان به راحتي به محل كار خود رفت و آمد كنندوسكونتگاه خود را تغيير ندهند ولي در كشور ديگر ممكن است باعث كاهش هزينه مهاجرت گردد وروستائيان تشويق به مهاجرت شوند.

عمران روستاها شامل فعاليت هايي از قبيل امور زيربنايي ،خدماتي،فرهنگي و… بوده وبعنوان جزئي از راهبرد توسعه روستايي قابل بررسي است.هدف بنيادين برنامه هاي توسعه روستايي همبسته بازسازي سبك زندگي روستايي از طريق فراهم آوردن امكانات زيربنايي اجتماعي و فيزيكي در مناطق روستايي است.علت مهاجرت كساني كه به شهر مهاجرت مي كنند نه تنها شغل بلكه دسترسي به آموزش درمان ومسكن با كيفيت تر نيز هست لذا بهبود بخشيدن به شرايط زندگي كه هدف توسعه روستايي همبسته است،بايد تاثير مهمي در جريان هاي مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده اي اعتقاد دارند كه مهاجرت رشد اقتصادي را تحريك وتقويت مي كند كه تفكر آنهارا در مدل زير نشان ميدهيم.

فعالیت های اقتصادی

حركت نيروي كار از محيط فعاليتهاي روستايي كم بازده به سمت بخش هاي نوين خدماتي وشهري

افزايش سطح متوسط درآمدها

تحريك رشد اقتصادي

و در نهايت پديده مهاجرت به توسع كمك مي كند چرا كه رشد اقتصادي يكي از اجزاء توسعه است.

عده اي ديگر نيز اعتقاد دارند كه مهاجرت براي مناطق روستايي وشهري زيان هايي را به دنبال داشته ورفاه اجتماعي را تقليل داده است. كه نحوه تفكر آنها را به شكل زير نشان مي دهيم.

با ازدحام جهت در مناطق شهري به علل مهاجرت (روستايي،سايركشورها) وافزايش طبيعي جمعيت(افزايش طبيعي جمعيت بومي+جمعيت مهاجر،جمعيت مناطقي كه در نتيجه آلودگي مناطق شهري، تمركز ثروت ودرآمد وسرمايه انساني،  منافع فردي،  زيان هاي وارده به مناطق شهري وروستايي،رفاه اجتماعي. الحاق به شهر جزء مناطق شهري محسوب مي شوند و..)

آلودگي مناطق شهري

تمركز ثروت و درآمد وسرماية انساني

منافع فردي

زيانهاي وارده به مناطق شهري و روستايي

رفاه اجتماعي

مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف ازقبيل(هند،كره جنوبي ، اندونزي ، ونزوئلا ، تانزانيا ، مالزي ، برزيل ، پاكستان ، لهستان و…)صورت گرفته است نشان مي دهند  كه فعاليت هاي عمراني و اقتصادي اثرات مختلفي بر روند مهاجرت داشته برخي از اين فعاليت ها مهاجرت را افزايش مي دهد و برخي ديگر ان را كاهش مي دهند.


فهرست مطالب

فهرست مطالب

عناوين صفحه
چكيده ۱

فصل اول

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن ۲
۱-۳ بيان مسأله ۴
۱-۴ مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائيان
به شهرها ۶
۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷) ۷
۱-۴-۲ برنامة دوم عمراني (۱۳۴۴-۱۳۳۱) ۷
۱-۴-۳ برنامة سوم عمراني (۱۳۴۶-۱۳۴۲) ۷
۱-۴-۴ برنامه چهارم عمراني (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ ) ۸
۱-۴-۵ برنامه پنجم عمراني (۱۳۵۶-۱۳۵۲) ۹
۱-۵ : اهميت موضوع ۱۰
۱-۶ : دلايل انتخاب موضوع ۱۲
۱-۷ : تعاريف عملياتي ۱۳
۱-۷-۱ : روستا ۱۳
۱-۷-۲ : مهاجرت ۱۳
۱-۷-۳ : فعاليت هاي عمراني ۱۴
۱-۷-۴ : فعاليت هاي اقتصادي ۱۴
۱-۷-۵ : واگذاري زمين در روستا ۱۴
۱-۸ : محدودة تحقيق ۱۴
۱-۸-۱ : معرفي اجمال شهرستان كرج ۱۴
۱-۸-۲: موفقيت شهرستان كرج ۱۴
۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج ۱۵
۱-۸-۴ : جمعيت شهرستان كرج ۱۶
۱-۸-۵ : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج ۱۸
۱-۸-۶ : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد . ۱۸
۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد ۱۹
۱-۸-۸ : وضعيت آب و هوا ۲۰
۱-۸-۹ : اسامي روستاها بخش اشتهارد . ۲۰
۱-۸-۱۰ : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد ۲۰
۱-۹ : محدوديت هاي تحقيق ۲۱

فصل دوم

۲-۱ : مقدمه ۲۲
۲-۲ : االگوي مهاجرت روستايي در ايران ۲۲
۳-۲-۱ : مهاجرت دائمي ۲۲
۳-۲-۲: مهاجرت فصلي ۲۲
۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي ۲۳
۲-۴: انگيزه مهاجرت داخلي ۲۳
۲-۵ : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر ۲۳
۲-۵-۱ : عوامل اقتصادي ۲۳
۲-۵-۲ : علل اجتماعي ۲۴
۲-۵-۳ : علل طبيعي ۲۴
۲-۵-۴ : خدمات عمراني و زير ساخت ها ۲۴
۲-۶ : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان ۲۵
۲-۶-۱ : اقتصادي ۲۵
۲-۶-۲ : اجتماعي و رواني ۲۵
۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مكاني ۲۵
۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر ۲۶
۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا ۲۶
۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا ۲۶
۲-۸ : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي ۲۷
۲-۹ : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب . ۲۸
۲-۹-۱: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي . ۳۰
۲-۹-۲ : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني ۳۰
۲-۹-۳ : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها ۳۱
۲-۱۰ : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي ۳۲
۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقير روستايي ۳۲
۲-۱۰-۲ : توجه به زيرساخت هاي روستايي ۳۲
۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستايي ۳۳
۲-۱۱ : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران ۳۳
۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها ۳۵
۲-۱۲-۱ : بعد اول ۳۵
۲-۱۲-۲ : بعد دوم ۳۶
۲-۱۳: سؤالات تحقيق ۳۷
۲-۱۴ : مباني نظري تحقيق ۳۸
۲-۱۴-۱ : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع ۳۸
۲-۱۴-۲: نظريه دگرگوني و توسعه ۴۰
۲-۱۴-۳ : نظريه فايده هزينه ۴۱
۲-۱۴-۴ : نظرية درآمد انتظاري ۴۲
۲-۱۵ : مطالعات پيشين ۴۴
۲-۱۵-۱ : سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي ، ( صنايع روستايي و مهاجرت) ۴۴
۲-۱۵-۲ : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت ۴۶
۲-۱۵-۳ : زمين و مهاجرت . ۴۶

فصل سوم

۳-۱ : مقدمه ۴۸
۳-۲: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات ۴۸
۳-۳: ابزار جمع آوري اطلاعات ۴۸
۳-۴ : اعتبار و روايي اندازه گيري ۴۹
۳-۵ : روش هاي جمع آوري اطلاعات ۴۹
۳-۵-۱ : روش پيمايشي ۴۹
۳-۵-۲ : سند پژوهي ۴۹
۳-۶ : جامعة آماري و جمعيت نمونه ۴۹
۳-۷ : تحليل داده ها ۵۰
۳-۷-۱ : جدول ۵۰
۳-۷-۲ : نمودار ۵۱
۳-۷-۲-۱ : نمودار برداري . ۵۱

فصل چهارم

۴-۱ : مقدمه ۵۲
۴-۲ : توصيف و تحليل داده ها ۵۲
۴-۲-۱ : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت ۵۲
۴-۲-۲ : هيأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت ۸۸
۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت ۱۰۹
۴-۲-۴ : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت ۱۳۶

فصل پنجم

۵-۱ : نتيجه گيري ۱۴۲
۵-۱-۱ : شهرك صنعتي ، اشتعال و مهاجرت ۱۴۲
۵-۱-۲ : هيأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت ۱۴۲
۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت ۱۴۳
۵-۱-۴ : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت ۱۴۳
۵-۲ : پيشنهادات ۱۴۳
۵-۲-۱ : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت ۱۴۳
۵-۲-۲ : پيشنهادات در خصوص هيأت ۷ نفره ومهاجرت ۱۴۴
۵-۲-۳ : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت ۱۴۴
۵-۲-۴ : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت ۱۴۵

پيوستها ۱۴۶

 

موضوع :
naser

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری آسیب‌پذیری لرزه ای ...


20000 تومان 5 23 آوریل 2019
s

بررسی عوامل موثر بر پروژه ...


27000 تومان 3 10 مارس 2020
s

مبانی نظری بررسی مسکن مهر ...


20000 تومان 4 11 می 2019

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -