.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

بررسی و تاثیر امكانات آموزشي و همكاري مدير بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

بررسی و تاثیر امكانات آموزشي و همكاري مدير بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

فصل اول

مقدمه

موضوع تحقيق

فرضيه هاي تحقيق و متغيرها

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

تعريف اصطلاحات

فصل دوم

ادبيات و پيشينه نظري تحقيق

پژوهشهاي انجام شده خارجي و داخلي

مقدمه

۲-۱- بخش اول رضايت شغلي

۲-۱-۱- تعاريف رضايت شغلي

۲-۱-۲- مفهوم رضايت شغلي

۲-۱-۳- ويژگيهاي رضايت شغلي

۲-۱-۴- ابعاد رضايت شغلي

۲-۱-۵- نظريات رضايت شغلي

۲-۱-۵-۱- نظريه انتظار

۲-۱-۵-۲- الگوي پورتر لالر

۲-۱-۵-۳- نظريه برابري

۲-۱-۵-۴- نظريه اختلاف

۲-۱-۵-۵- تئوري ارزشي لاك

۲-۱-۵-۶- نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو

۲-۱-۵-۷- نظريه دو عاملي هرزبرگ

۲-۱-۵-۸- مطالعات ادوين لاك

مطالعات وود و لبود:‌

۲-۱-۵-۹- نظريه ويژگيهاي ضروري شغل

۲-۱-۵-۱۰- نظريه نقشي:‌

۲-۱-۵-۱۱- تئوري دوعاملي انگيزش و بهداشت

۲-۱-۵-۱۲- نظريه كامروايي نيازي:

۲-۱-۵-۱۳- نظريه گروه مرجع:

۲-۱-۶- مدل هاي رضامندي شغلي

۲-۱-۷- عوامل موثر بر رضايت شغلي

۲-۱-۷-۱- عوامل سازماني

۲-۱-۷-۲- عوامل فردي

۲-۱-۷-۳- عوامل محيطي:

۲-۱-۷-۴: ماهيت كار

۲-۱-۸- اندازه گيري رضايت شغلي

۲-۱-۹- شاخصها و پيامدهاي رضايت و عدم رضايت شغلي

۲-۱-۹-۱- جايگزيني نيروي كار

۲-۱-۹-۲- غيبت و جابجايي

۲-۱-۹-۳- تخلف و رفتارهاي ضد توليدي

۲-۱-۹-۴- انگيزه و عملكرد كاركنان:

۲-۱-۹-۵- فعاليتهاي اتحاديه‌گرايي:‌

۲-۱-۹-۶- سلامت جسماني:‌

۲-۱-۹-۷- سلامت روحي:

۲-۲- بخش دوم: نقش مدير در رضايت شغلي

پيشينه مديريت آموزشي

سبكهاي مديريت هرسي و بلانچارد

 

عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي:

عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي

هوش و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي

انگيزش و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي:

خانواده و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي

ارزشيابي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي :‌

كاركردهاي عمده ارزشيابي:

تحقيقاتي كه در زمينه رضايت شغلي در خارج از كشور صورت گرفته است:‌

برخي از تحقيقات كه دراين زمينه درايران صورت گرفته است:‌

فصل سوم

جامعه و نمونه تحقيق

ابزار اندازه گيري

روش تحقيق

روش تجزيه و تحليل داده‌ها

فصل چهارم

تجزيه و تحليل يافته ها

جداول

فصل پنجم

اثبات فرضیه ها

محدوديتهاي تحقيق

پيشنهادات

منابع

 

مقدمه

شناسايي و ايجاد انگيزه در افراد جامعه و راهنمايي آنها براي آنكه بتوانند مشاغلي را انتخاب نمايند كه توانايي واستعداد انجام آن را دارند مي تواند گام بزرگي در راه رسيدن به رضايت شغلي باشد، فردي كه با توجه به علايق و استعدادهايش و با انگيزه، شغلي را انتخاب كند نسبت به كساني كه بدون آگاهي از شغل و تصادفي شغلي را انتخاب مي كنند، رضايت خاطر بيشتري خواهند داشت و البته اين رضايت خاطر زماني بيشتر مي شود كه فرد با گذراندن دوره هاي آموزشي احساس آمادگي بيشتري مي كند زيرا كه آمادگي بيشتر سبب موفقيت در كار و نهايتا رضايت بيشتر از شغل مي شود.

هر فردي بايد سرانجام با توجه به رغبتها و استعدادهاي خود و نياز جامعه شغل مناسبي را برگزيند. در جوامع صنعتي برخلاف جوامع سنتي هيچگاه مشاغل افراد از قبل تعيين شده نيستند بلكه رغبتها،‌تواناييها، استعدادها و نيازهاي شغلي جامعه تعيين كننده شغل آينده فرد مي باشد. رضايت شغلي معلم نيز يكي از عواملي است كه بايد به آن توجه شود. بسياري از كشورهاي جهان سوم در برابر فشار آني و كيفيت نامطلوب سازمانهاي آموزشي. مجبور به كاهش بودجه آموزش و پرورش مي شوند تا به خيال خود به سرمايه گذاريهايي براي افزايش فوري توليدات بپردازند اما غافل از آنند كه كاهش بودجه آموزش و پرورش خود موجب نزول بيشتر كيفيت آموزشي زيربنايي همه حرفه ها و مشاغل مي گردد و سرانجام دور باطلي را مداومت مي دهد كه وابستگي بيشتر از نتايج آن است.

بهترين بازخورد را آموزش و پرورش با فراهم كردن امكانات بايد بتواند از محصول خود براي رفع نيازهاي خود و درجهت تامين نيروي انساني خويش داشته باشد. رضامندي شغلي تاثير متقابل روي فرد و سازمان دارد، فرد همراه با خواستها و آرزوهايي به سازمان مي پيوندد و هماهنگي و همسويي سازمان با اين آمالها در فرد ايجاد رضايت شغلي مي نمايد و اين رضامندي شغلي ، خود باعث نوآوري و خلاقيت در كار، افزايش ميزان توليد و يا خدمات شده و از اين رهيافت سازمان هم از سلامت و پويايي برخوردار مي گردد.

بيان موضوع

بررسي رابطه موجود امكانات آموزشي و همكاري مدير بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.

فرضيه هاي تحقيق:

HO : امكانات آموزشي مدرسه رضايت شغلي معلمان را افزايش نمي دهد.

HA :‌ امكانات آموزشي مدرسه رضايت شغلي معلمان را افزايش مي دهد.

HO : همكاري مدير مدرسه با معلمان رضايت شغلي آنان را افزايش نمي دهد.

HA :‌ همكاري مدير مدرسه با معلمان رضايت شغلي آنان را افزايش مي دهد.

HO : پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با ميزان رضايت شغلي معلمان رابطه ندارد.

HA: پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با ميزان رضايت شغلي معلمان رابطه دارد.

متغيرها :‌

متغير مستقل: امكانات آموزشي و همكاري مدير

متغير وابسته:‌رضايت شغلي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

اهميت و ضرورت تحقيق:‌

كارايي و رضايت شغلي از عوامل مهمي هستند كه بايد در توسعه جامعه صنعتي مورد توجه قرارگيرند. هر فردي سعي دارد شغلي را انتخاب كند كه علاوه بر تامين نيازهاي مادي از نظر رواني او را ارضا نمايد. بدين لحاظ براي نيل به اين هدف يعني گماردن افراد در مشاغل مناسب. مطالعه فردي و بررسي خصوصيات آنها لازم و ضروري است.[۱]

گرچه نتايج تحقيقات في نفسه و بصورت انتزاغي هرچه كه باشد با ارزش است اما زماني اين نتايج مفهوم واقعي خواهند داشت كه از آنها به عنوان يك ركن مهم در تصميم گيريها استفاده شود.

نتيجه تحقيق حاضر و پژوهشهايي از اين قبيل حداقل مي تواند به عنوان يك منبع اطلاعاتي مفيد مورد استفاده دست اندركاران امور اجرائي و تصميم گيرندگان قرارگيرند. پژوهش حاضر نيز با الهام از نظريات پژوهشگران گذشته تحقيقي كاربردي را ارائه مي نمايد كه نتيجه عملي اين تحقيق مي تواند ضمن شناساندن برخي عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، مديران را در صحنه عمل ياري نمايد.

مديران مي توانند با بررسي و تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از اين پژوهش دريابند كه عواملي مثل ، ميزان قدرداني از معلمين به لحاظ خدمات آنها و … در رضايت شغلي آنها و در نتيجه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تا چه اندازه موثر است. از ديگر نتايج جنبي اين پژوهش مي تواند با فراهم آوردن اطلاعات مناسبي در زمينه ميزان تاثير مشورت با آنان در تهيه برنامه ها و ميزان تخصص مديران در رضايت شغلي معلمين، دست اندركاران تعليم و تربيت را ياري مي نمايد . تحقيقاتي از اين قبيل مي تواند ضمن ايجاد يك چارچوب نظري مناسب، مديران را متوجه خطرات و چالشهايي كه در اين راستا پيش روي دارند، بنمايد. و معلمان را هم بالاخص مورد حمايت و تشويق و ترغيب قراردهد.

رضايت شغلي براثر عوامل متعددي حاصل مي شود. رضايت شغلي كه نوعي احساس مثبت فرد نسبت به شغلش مي باشد، زائيده عواملي نظير شرايط محيط، نظام سازماني شغل، روابط حاكم بر محيط كار و تاثير عوامل فرهنگي است. لذا مي توان نتيجه گرفت رضايت شغلي احساسي رواني است كه از عوامل اجتماعي نيز متاثر مي شود. انسان نسبت به جنبه هاي گوناگون كارش داراي طرز تلقي هاي متعددي مي باشد. مجموعه طرز تلقي هاي فرد نسبت به كارش رضايت شغلي را تشكيل مي دهد و هر فرد داراي خصوصيات روحي و جسمي خاص خود است و تقريبا احساس رضايت يا خوشايندي در افراد بطور سليقه اي مي باشد و اينكه نحوه برخورد افراد با مسائل و مشكلات مختلف مي كند. مثلا شخصي جنبه مادي و درآمدي شغل رضايت او را برمي گزيند ولي در شخص ديگري درست انجام گرفتن وظايف محوله و پيشرفت كار موجب رضايت شغلي در او مي شود. لذا در اين تحقيق بايد عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي را دريابيم و رضايت شغلي معلمان را مشخص كنيم و براساس نرم و يك استاندارد خاصي مورد سنجش قرارگيرد زيرا براساس يك حد وفور راحت تر مي توان كاستيها و محدوديتها را تشخيص داد واز طرفي توقعات بالا در افراد را در شناخت و با آنها بطور منطقي برخورد كرد.

گاهي مسائل و امكانات پيشرفت و رضايت فراهم مي باشد ولي نيازهاي غيرمعقول و سطح بالاي افراد مانع از رضايت شغلي مي شود و جامعه مسئول آمالها و خواسته هاي عمومي و ذينفع مي باشد. بنابراين بايد عوامل مزاحم و مخل را شناخت و از طرفي امكانات و راههاي پيشرفت و گسترش در مشاغل را گشود تا بتوان بنحو احسن به خواسته هاي افراد كه همان رضايت شغلي و پيشرفت توليد مي باشد، پاسخگو باشيم.

به عقيده بريل[۲] اجتماع به فرد اجازه مي دهد تا اصول لذت و واقعيت را با هم تركيب كند تا هم به نيازهاي آني برسد و هم به نيازهاي آتي كه طويل مدت است برسد و براي رسيدن به اين دو اصل بايد سازش مناسبي برقرار سازد و برنامه ريزي كند.

۱ –  شفيع آبادي ، عبدالله، راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل، انتشارات رشد، تهران ۱۳۵۹، ص ۲۷٫

منابع و مآخذ

 • آصفي ، خوشه مهر، رضا ، رابطه تصميم گيري مشاركتي با رضايت شغلي كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مديريت تربيت مدرس، ۱۳۷۵٫
 • ازكمپ، استوارت، روانشناسي اجتماعي كاربردي، ترجمه فرهاد ماهر،‌چاپ دوم، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ، ۱۳۷۰ .
 • الواني،‌سيدمهدي، مديريت عمومي، چاپ نهم، نشر ني، تهران، ۱۳۷۵٫
 • برومند، زهرا، مديريت رفتار سازماني، چاپ سوم، انتشارات پيام نور ۱۳۷۵٫
 • بلوم، بنجامين، سيموئل، راهنماي ارزشيابي تكميلي و ارزشيابي مجموعي از آموخته هاي دانش آموزان،‌ترجمه ابراهيم كظيمي، ترجمه دانشگاه تربيت معلم، ۱۳۵۵٫
 • پرهيزكار، كمال، تئوريهاي مديريت، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، ۱۳۷۲٫
 • جعفري ، رضا، روحيه و رضايت از كار،‌مقاله هاي درباره مباني رفتار سازماني و انگيزشي، انتشارات و مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، ۱۳۷۰٫
 • جهانيان،‌رمضان، بررسي رضايت شغلي دبيران بر منباي نظريه هرزبرگ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره ۱۸ و ۱۹ ، سال ۱۳۷۷٫
 • دسلر، گري، مباني مديريت، ترجمه داوود مدني، انتشارات شركت نشر قدس، چاپ حيدري، تهران ۱۳۶۶٫
 • دلاور، علي، روشهاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پيام نور، ۱۳۶۹٫
 • رابينز، استيفن، مباني رفتار سازماني، قاسم كبيري، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، ۱۳۷۶٫
 • رابينز، استيفن، مباني رفتار سازماني‌، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران ۱۳۷۴٫
 • رابينز، استيفن، مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي، جلد اول، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۷۴٫
 • زندي پور، طيبه، بررسي و برنامه ريزي زندگي تحصيلي و شغلي، چاپخانه شمشاد، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۹٫
 • ستيرز، ريچارد، ام وليمان دبليو پورتر، انگيزش و رفتار در كار، جلد اول، ترجمه سيد امين الله علوي، چاپ اول، انتشارات موسسه چاپ و انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، ناشر مركز آموزش مديريت دولتي، ۱۳۷۲٫
 • سيدعباس زاده، سيدمحمد، كليات مديريت آموزشي، ناشر دانشگاه اروميه، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۴٫
 • سيف، علي اكبر، روانشناسي پرورشي، تهران، نشر آوا، ۱۳۷۶٫
 • شفيع آبادي، عبدالله، راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغلي، انتشارات رشد، چاپ نهم، تهران ۱۳۷۵٫
 • صافي،‌احمد، عوامل رضايت و نارضايتي شغلي مديران، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۱٫
 • صفوي، امان اله، افت تحصيلي در امريكا، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره ۷و۸، سال ۱۳۶۵٫
 • طوسي، محمدعلي، مشاركت در مديريت و مالكيت، مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول ۱۳۷۰٫
 • علاقه بند، علي،‌مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، موسسه انتشارات بعثت، چاپ چهارم، ۱۳۷۳٫
 • قاسمي، مهري،‌تعيين اثر تطابق سبك رهبري مدير و سبك رهبري مورد انتظار زيردستان بر رضايت شغلي در دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۵٫
 • كورمن. آبراهام، روانشناسي صنعتي و سازماني، حسين شكرشكن، چاپ اول، انتشارات رشد، تهران ۱۳۷۰٫
 • گروهي از اساتيد و نويسندگان مديريت، مقاله هايي درباره رفتار و انگيزش، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، ناشر مركز آموزش مديريت دولتي ۱۳۷۰٫
 • گولت- هيگس، تئوريهاي سازمان و مديريت، جلد اول، ترجمه گوئل كهن، تهران، نشر اطلاعات ۱۳۷۰٫
 • لوتانز، فرد، رفتار سازماني،‌ترجمه غلامعلي سرمد، چاپ اول، ناشر موسسه بانكداري ايران، بانك مركزي، تابستان ۱۳۷۲٫
 • مجيدي، عبدالله، تاثير جابجايي بر تعهد سازماني و رضايت شغلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت، دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۷۷٫
 • مظفري، گشتاسب،‌بررسي اثرات اجراي طرح كارانه پركيس بر رضايت شغلي و عملكرد پزشكان، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۵٫
 • مونس، ب.ج، رشد رواني كودك، ترجمه حسن وهاب زاده، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۸٫
 • ميچل، ترنس آر، مردم در سازمانها، زمينه رفتار سازماني، ترجمه حسين لشكرشكن، چاپ اول، انتشارات رشد، ۱۳۷۲٫
 • مقيمي، سيدمحمد، سازمان و مديريت، رويكردي پژوهشي، چاپ اول،‌نشر ترمه، ۱۳۷۷٫
 • نائلي، محمدعلي، انگيزش در سازمانها، انتشارات دانشگاه چمران ،‌اهواز ۱۳۷۳٫
 • هوي ،‌وين ك، ميكل سيسيل ج، تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزشي، جلد اول، ترجمه سيدمحمد سيدعباس زاده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه اروميه ۱۳۷۰٫

۱۵۰ صفحه


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

بررسي رابطه ي رضايت شغلي ...


8000 تومان 0 ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
s

پایان نامه بررسی ارتباط بین ...


10000 تومان 0 ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
s

پایان نامه رقابت پذیری در ...


5000 تومان 2 ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -