.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

کمال گرایی؛ ابعاد و نظریه ها (مبانی نظری کمال گرایی)

مقاله کمال گرایی؛ ابعاد و نظریه ها (مبانی نظری کمال گرایی)

مقدمه:

در این مقاله به معرفي کمال گرایی و ابعاد و نظریه های آن  پرداخته خواهد شد و سپس در ادامه به پيشينه تجربي تحقيقات داخلي و خارجي تحقیق حاضر اشاره مي شود.

۲-۳-۱  تاریخچه کمال گرایی

تحقیقات کمال گرایی ابتدا در حوزه روانپزشکی وروانشناسی بالینی صورت می گرفت دید گاه هاي سنتی کمال گرایی رابه عنوان سازه اي یک بعدي وبه طور غالب منفی در نظر می گرفتند .براي مثال فروید (۱۹۵۹) کمال گرایی را نوعی خود شیفتگی و نوروتیک در نظر می گرفت . او با طرح مفهوم فراخود عنوان کرد که نوروتیک ها پایبند به اصول اخلاقی شدید می باشند ومحرك اصلی زندگی آنها تکامل وبرتري یافتن است ، نه خوشبخت بودن .برنز (۱۹۸۰) نیز کمال گرایی را به منزله تمایل فرد به وضع استانداردهاي کامل و دست نیافتنی و تلاش براي تحقق آنها در نظر  می گرفت . در دهه هاي اخیر پژو هش هاي روز افزونی در زمینه هاي مختلف کمال گرایی از جمله مفهوم سازي ، آسیب شناسی ، سلامت ،سنجش و… صورت گرفته است .یکی از اولین کسانی که در مفهوم سازي وسنجش کمال گرایی تلاش کرده ، فراست[۱] (۱۹۹۰) است که کمال گرایی را تحت عنوان داشتن اهداف بلند پروازانه ، جاه طلبانه ، مبهم ، غیر قابل وصول وتلاش افراطی براي رسیدن به این اهداف معرفی کرده است.

هویت و فلت (۱۹۹۱)  نیز از جمله اولین پژوهشگرانی بودند که با ساخت ابزاري براي سنجش کمال گرایی، چند بعدي بودن کمال گرایی را مطرح کردند.

این تلاش ها تا کنون ادامه دارد و به نظر می رسد که هنوز در آغاز مسیر است.

این محصول با ارزش را از دست ندهید: دانلود نمونه پاورپوینت تز ارشد و دکتری

۲-۳-۲  مفهوم کمال گرایی

کمال گرایی با وجودي که تاریخچه اي بسیار کهن دارد اما در دهه هاي اخیر پژوهش هاي روز افزونی را به خود جلب کرده است. کمال گرایی ابتدا به عنوان سازه اي یک بعدي و بیشتر منفی در نظر گرفته می شد، براي مثال فروید (۱۹۵۹) کمال گرایی را به عنوان نشانه مشترکی از روان رنجوری خصوصا روان رنجوری وسواسی  تلقی کرده و آن را نتیجه وجود من برتر، سخت گیر وتنبیه گری می دانست که خواهان پیشرفتی ممتاز و بی نظیر در تمام حوزه های زندگی است. فروید همچنین معتقد بود کمال گرایی جنبه ای از خود شیفتگی است.بنابراین، نویسندگان اولیه، کمال گرایی را بخشی از شخصیت درنظر می گرفتند )رایس و دیگران ۲۰۰۳). در واقع فروید (۱۹۵۹) کمال گرایی رانوعی خود شیفتگی وتحت عنوان نوروز وسواس توصیف کرد.

شافران، کوپرو فیربرن (۲۰۰۲ (کمال گرایی را این گونه تعریف کرده اند: وابستگی مفرطی خود ارزیابی به تعقیب معیارهای آن را شخصی و خود تحمیل شده، حداقل در یك حوزه برجسته برخلاف پیامهای منفی آن. همانطور که در تعریف آمده این مسئله با معیارهای ناکارآمد خود تحمیل شده، کوشش مداوم وپیامدهای منفی برجسته همراه می شود)به نقل از رایلی و شافران، ۲۰۰۵).

این مقاله را از دست ندهید: مبانی نظری مهارت های ارتباطی و روابط بین فردی

هورنای کمال گرایی را به عنوان” استبداد بایدها”  تعریف کرده و به ارتباط عمیق آن با طیف وسیعی از مشکلات آسیب شناختی اشاره داشته است. وی فهرستی مشتمل بر ده نیاز را که در همة افراد کم و بیش وجود دارد نام می برد. یکی از این نیازها میل به کمال و انتقادناپذیری است. دارندة این نیاز پیوسته بیمناک است که مبادا مرتکب اشتباهی شود و مورد انتقاد قرار گیرد. چنین فردی می کوشد هیچ نقطه ضعفی از خود نشان ندهد و برای اینکه نقایص یا معایب خود را به صورت کامل از میان ببرد یا از نظر دیگران مخفی بدارد، بی اندازه به انتقاد و ایراد حساس است و کمال مطلوب را جست وجو می کند. البتّه تمایل انسان به حفظ ظاهر و نیاز او به کامل بودن امری طبیعی است، ولی آن چه در شخص کما ل گرا مورد بحث و قابل توجّه است، این است که تظاهر به قدری اغرا ق آمیز می شود که همة شخصیّت او مبدّل به یک  ماسک  می شود، به طوری که احتیاجات واقعی او تحت الشّعاع میل او قرار می گیرد. به عقیدة هورنای نظم­ دهی موشکافانه و دقیق خرده­گیری­ها و عیب جویی های مداوم و دیگر رفتارهایی از این قبیل که جنبه­های مصنوعی و غیرطبیعی از نیاز به کسب بالاترین درجه از  برتری  را  نشان  می دهد،  از  نشانه­های عمدة  کما ل گرایان است (هاس، پاراپاوسيا و اُونز، ۲۰۰۲).

این مقاله را از دست ندهید: “پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی وابعاد کمال گرایی در پیش بینی روابط بین فردی کارکنان”

از نظر برنز (۲۰۰۱) کمال گرایی عبارت است از “شبکه ای از شناختها ” شامل انتظارات، تفسیر حوادث زندگی و ارزیابی از خود است. وی در توصیف افراد کمال­گرا بیان می کند: آنها کسانی هستند که معیارهای غیرمنطقی و بالایی برای خود در نظر گرفته اند، به طور وسواس گونه به سوی اهداف ناممکن در تلاشند و ارزش خود را معادل درجه های از آن معیارها که کسب  کرده اند،  می دانند. هستة اصلی تعریف برنز از کمال گرایی، تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش مداوم برای تحقّق آنها است. برنز در تعریف خود از کمال گرایی اضافه می کند كه تفکّر کمال گرایان به شیوة همه یا هیچ است که با تفکّر افسرده ها در نظریة بک هم خوانی دارد. کمال گرایان معتقدند عملکرد باید کامل باشد وگرنه ارزشی ندارد و اشتباهات کوچک برابر با شکست است. از نظر برنز کمال گرایی یعنی تمایل فرد به وضع استانداردهای کامل و دست نیافتنی و نیز تلاش برای تحقّق آ نها (شافران و مانسل،۲۰۰۵) .

این مقاله را از دست ندهید: مبانی نظری سبکهای دلبستگی

فهرست مطالب

کمال گرایی

۲-۳-۱  تاریخچه کمال گرایی

۲-۳-۲  مفهوم کمال گرایی

۲-۳-۳  ابعاد کمال گرایی

۲-۳-۳-۱  فراست و همکاران

۲-۳-۳-۲  هویت و فلت

۲-۳-۳-۳  دیگر ابعاد کمال گرایی

۲-۳-۴  ویژگی های افراد کمال گرا

۲-۳-۵-۱  نظریه فروید

۲-۳-۵ نظریه‌های کمال گرایی

۲-۳-۵-۲  نظریه کارن هورنای

۲-۳-۵-۳ نظریه پرلز

۲-۳-۵-۴ کمال گرایی از دیدگاه اسلام

۲-۳-۶  عوامل تداوم کمال گرایی

۲-۳-۷  کمال گرایی و روابطه بین فردی

– مروری بر پیشینه

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی

۲-۶  جمع بندی


منابع

منابع فارسی

 • احمدی، سید علی اکبر ، مرادی، مرتضی و کمال آبادی، فرانک (۱۳۹۰) تاثیر رابطه بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان، دوفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، ص ۱۵۱-۱۳۵٫
 • احمدیان، حمزه، شمسایی، فرشید و رحیمی رهبر، معصومه (۱۳۹۳) ارتباط دلبستگی با روابط بین فردی پرستاران، فصلنامه روان پرستاری، ص ۶۲-۵۵٫
 • اسولیوان، تام و دیگران.(۱۳۸۵) مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه ریشزاده، میرحسن تهران، فصل نو، چاپ اول.
 • ابوالقاسمی، عباس (۱۳۸۲) ارتباط ابعاد کمال گرایی و سبکهای دلبستگی با الگوهای شخصیتی ناکارآمد گروه C در دانش آموزان دبیرستانی، دانشگاه محقق ادربیل، پیک نور
 • بشارت، محمدعلي (۱۳۸۲) ساخت و هنجاريابي مقياس دلبستگي بزرگسال، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران (گزارش طرح پژوهشي).
 • بيرامي، منصور، فهيمي، صمد، اكبري، ابراهيم، اميري، پيچاكلايي احمد (۱۳۹۱) پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی، مجله اصول بهداشت روانی، ص ۶۴-۷۷
 • بشارت، محمد علی (۱۳۸۴) تحلیل اکتشافی رابطه کمال گرایی و شخصیت، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره ششم، ص ۸۱-۹۶٫
 • بشارت، محمدعلي (۱۳۸۳) رابطه كمال گرايي و مشكلات بين شخصي ، دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشگاه شاهد، سال يازدهم-دوره جديد، شماره ۷ .
 • بشارت، محمد علی، خواجوی، زینب و پورخاقان، فاطمه (۱۳۹۱) نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در رابطه بین سبک دلبستگی و عملکرد جنسی، رویش روانشناسی ، ص ۶۴-۵۱٫
 • بشر دوست، سیمین (۱۳۹۰) تدوین مدلی برای پیش بینی  عواطف  مثبت و  منفی  بر اساس  ابعاد کمال گرایی و نیازهای بنیادی روان شناختی در دانشجویان دانشگاهد آزاد اسلامی تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • پیمان، هادی و همکاران (۱۳۹۰) ارزیابی مهارتهای ارتباطی بین فردی اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ص ۱۴۳۶-۱۴۴۲٫
 • حافظی، فریبا و جامعی نژاد، فرحناز (۱۳۸۹) رابطه بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبك هاي دلبستگي با رضايت زناشويي، در كاركنان شركت ملي حفاري خوزستان،روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي)، ص ۵۲-۴۱٫
 • خدابخش، محمد رضا (۱۳۹۱) رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری، نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص ۴۹-۴۰٫
 • رضایی، محمود (۱۳۸۸) نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر، مجله ادب پژوهی، شماره ۱۰، ص ۲۰۶-۱۸۸٫
 • رمضان زاده، حسام، عرب نرمی، بتول و اقبالی هشجین، بهشتیه (۱۳۹۲) بررسی ارتباط بین ابعاد کمالگرایی و خودکارآمدی در دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاسهای ایروبیک و سایر دانشجویان، مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره ۴ ص ۶۹-۷۸٫
 • رضاییان، علی (۱۳۷۹)؛ مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
 • رضاییان، علی(۱۳۸۵)؛ مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت،، چاپ هفتم
 • سیاسی، علیاکبر (۱۳۷۴)؛ نظریه های شخصیت، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.
 • شاملو، سعید (۱۳۷۷)؛ مکتبها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، تهران، رشد.
 • صائمیان، صدیقه (۱۳۷۷)؛ ارتباطات انسانی، تدبیر، سال نهم، شماره ۸۷٫
 • ساجدی، سهیلا، آتش پور سید حمید، کامکار، منوچهر و صمصام شریعت، محمد رضا (۱۳۸۷)، تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینا، دانش و پژوهش روانشناسی کاربردی، شماره ۳۹، ص ۱۴-۲۶٫
 • شعیبی، فاطمه (۱۳۹۲) سبک دلبستگی و روابط اجتماعی، انتشار الکترونیکی، ص ۵۸-۱٫
 • شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (۱۳۶۵)، نظريه هاي مشاوره و روان درماني، تهران، نشر مرکز دانشگاهی
 • شولتز، دوان (۱۳۷۵)؛ تاریخ روانشناسی نوین، علیاکبر سیف و دیگران، تهران، رشد، چاپ سوم، ج ۲، ص ۳۲۲٫
 • عبد خدایی محمد سعید، بهروز، مهرام و ایزانلو، زهرا (۱۳۹۰) بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، ص ۵۸-۴۷٫
 • غفوري ورنوسفادراني، محمدرضا(۱۳۸۷). رابطه بين سبك هاي دلبستگي بزرگسالي با رفتارهاي مدني سازماني معطوف به سازمان و همكاران در كاركنان يك كارخانه صنعتي. مجله دانش و پژوهش د ر روانشناسي دانشگا ه آزا د اسلامی واحد خوراسگا ن اصفهان. ۸۳-۱۰۶: شماره ۳۷
 • عباسی، طیبه و فانی، علی اصغر، ۱۳۸۴، مهارتهای شناختی و مدیریت شغلی: بررسی رابطه بین مهارتهای خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در آموزش و پرورش، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ص ۱۰۱-۱۲۰٫
 • فخر موحدی، علی، نگارنده، رضا و صلصالی ،مهوش (۱۳۹۱)، تبیین راهبردهای برقراری ارتباط پرستار بیمار، مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص ۴۶-۲۸٫
 • فیاض، ایراندوخت و کریمی، مرضیه (۱۳۸۹) بررسی مهارتهای ارتباطی بین فردی در سیره معصومان، دوماهنامه تربیت اسلامی
 • فرهنگی، علی اکبر(۱۳۸۰)؛ ارتباطات انسانی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 • قائدنیاي، جهرمی علی، فرمانی شهرضا، شیوا و قائدنیاي جهرمی، مجتبی (۱۳۹۱) رابطه سبک هاي دلبستگی با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران، هشتمین همایش دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور.
 • قربانی، نیما (۱۳۸۷) سبک ها و مهارتهای ارتباطی، تهران، نشر تبلور.
 • قرباني، رقيه (۱۳۸۴) بررسي رابطه ابعاد کما ل گرايي و شيو ه هاي مقابله با استرس با انگيزش تحصيلي در دانشجويان داراي پيشرفت تحصيلي بالا، پايان نامه كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربيت معلم.
 • قنبری، سعید، جواهری، عابدین، سید موسوی پریسا سادات و  الناز ملحی( ۱۳۸۹)  رابطه  بین  ابعاد  کمال گرایی دانشجویان و روابط مثبت آنها با دیگران، فصلنامه روانشناسی کاربردی، ص ۸۴-۷۲٫
 • کریمی زاد، آرزو، مهنام، امین و یزدچی، محمد رضا و بشارت، محمد علی (۱۳۹۲) رابطه کمال گرایی و ساختار مغز، روان شناسی معاصر، ص ۱۰-۳٫
 • گنجی، حمزه (۱۳۸۴) هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز، مجله روان شناسی کاربردی.
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز و وردي، مبینا وردي (۱۳۸۶). کمال گرایی مثبت/ کمال گرایی منفی، اهواز، نشر رسش.
 • مردانی، مرجان و حیدری، هایده (۱۳۸۹) ارتباط خوشبینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی،ص ۵۲-۴۶٫
 • مصطفايي، فاطمه (۱۳۹۲) مهارت برقراري روابط بينفردي موثر، آرشیو الکترونیکی پلیس http://police.ir
 • نجاریان، بهمن، عطاری یوسف علی و زرگر یداله (۱۳۷۸) ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش کمال گرایی، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره ۳ و ۴ ص ۵۸-۴۳٫
 • نوری قاسم آبادی، ربابه (۱۳۷۷) برنامه آموزش مهارتهای زندگی، سازمان جهانی بهداشت، تهران سازمان بهزیستی کل کشور.
 • نادی، محمد علی و گل شیرازی، نفیسه (۱۳۸۹) مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین سبک های دلبستگی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، مدیریت مطالعات ورزشی، ص ۲۶۱-۲۸۰٫
 • نادی،محمد علی؛ گل شیرازی،نفیسه (۱۳۸۹)؛ ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی رویه ای و تعاملی در بین کارکنان روان شناسی تحلیلی شناختی  شماره ۱۰ ،ص از ۹۵ تا ۱۰۴
 • وردی، مینا ، مهرابی زاده، مهناز هنرمند و بهمن نجاریان (۱۳۷۸) رابطه کمال گرایی و سرسختی روان شناختی به سلامت روانی و عملکرد تحصیلی، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شمار ۱ و ۲، ص ۷۰-۵۱٫
 • هارجی، الدن و کریستین، ساندرز، دیکسون، دیوید (۱۳۷۷) مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، تهران انتشارات رشد
 • هاشمی، لادن و لطفیان، مرتضی (۱۳۸۸) کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی، فصلنامه شخصیت و تفاوت فردی، شماره ۳، ص ۹۹-۳۷٫
 • هرمزی نژاد، معصومه (۱۳۸۰)رابطه ساده و  چندگانه  متغیرهای  عزت نفس،  اضطراب اجتماعی،  و کمال گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اهواز

  منابع لاتین

 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of at-tachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Benson, E(2006). The many faces of perfectionism. Monitor on psychology 34(10).10-21.
 • Burns, D.D. (2001). The perfectionist’s script for selfdefeat. Psychology Today, 14(11), 34-51.
 • Espenes, G.A .(2002). The type A behavior pattern and coronary heart disease: A critical and personal look at the type Behavior pattern at the turn of the century. International congress series, 1241.99-104.
 • Bartholomew, K. & Horowitz, L.M. (1991). Att achment style among young adult:A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.
 • Burns, D. D. (1980) The perfectionist’s script for selfdefeat. Psychology Today, 14, 34-52.
 • Bowlby, J. (1990). A secure base: Clinical Applications of Attachment Theory: New York. Basic Books.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (2003). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
 • Flett, G. L., Hewitt, P. L., Shapiro, B., & Rayman, J. (2001). Perfectionism, beliefs and adjustment in dating relationships. Behavioral science , 20(4): 289- 311.
 • Feeney,J.A.,& Noller,P.(1990). Attachment style as a predictor of adult Romantic Relationships. Jour- nal of Personality and Social Psychology,58, 282- 292
 • Feeney,J.A.,& Noller,P.(1990). Attachment style as a predictor of adult Romantic Relationships. Jour- nal of Personality and Social Psychology,58, 282- 292.
 • Flett, G.L., Hewitt, P.L., & Dyck, D.G.(1989). Self- oriented perfectionism, neuroticism and anxiety. Personality and Individual Difference.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14: 449-468.
 • Haase, A.M., Prapavessis, H & Owens, R.G. (2001). Perfectionism and eating HaSe’attiwdes in competitive rowers: moderating effects of body mass, weight classification and gender. Psychology and Health, 14,643-657.
 • Hazan,C.,& Shaver,P.(1987) . Romantic love con-ceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology,42, 511-542.
 • Hewitt, P.L & Flett, G.L, (2002). Perfectionism and stress processes in psychopathology. Washington, D.C: American psychological association.
 • Hewitt t, P.L., & Flett, G.L. (2004).The Cognitive and Treatment Aspects Of Perfectionism. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy,22(4), 233-240.
 • Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectinism in The Self and Social contexts: conceptualization, assessment and association with psychopathology. Journal of personality and Social Psychology, 60: 456-470.
 • Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991) .Perfectionism In the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessment, and Association with Psychopathology. Journal of personality and social psychology, 60, 456 – 470
 • Martin, J.L. & Ashby, J.S. (2004). Perfectionism and fear of intimacy. The family Journal, 12, 368-374.
 • Riley, C., Shafran, R. (2005). Clinical per- fectionism: A preliminary qualitative analysis. Behavioral and Cognitive Psy- chotherapy, 33, 369-374.
 • Sarafino, E.P. (2006). Health psychology: biopsychosocial interactions. New York, NY: John Wiley & Sons
 • Kornblum, M & Ainaley, M. (2005). Perfectionism and the gifted: study of an Australian school sample. International Educational journal, 6(2), 232-239.
 • Pullen , FJ.(2003). Perfectionism, Procrastination and other self reported barriers to completing the doctoral dissertation, (Unpublished doctoral dissertation). College of the university Iowa. Retrieved from http://www.proquest.com.
 • Peters, C. (2005).Perfectionism . Retrieved from http://www.nexus.edu.au
 • Rice, K.G., Ashby, J.S., & Slaney, R.B. (2009). Self-esteem as a mediator between perfectionism and depression: A Structural equations analysis. Journal of Counseling Psychology, 45, 304-314.
 • Pullen , FJ.(2003). Perfectionism, Procrastination and other self reported barriers to completing the doctoral dissertation, (Unpublished doctoral dissertation). College of the university Iowa. Retrieved from http://www.proquest.com
 • Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002).Clinical perfectionism:’ a cognitive-behavioral analysis.Journal of Behavioral Research ‘and Therapy, 40,773-791.
 • Shafran, R.& Mansell, W. (2005). Perfectionism and psychopathology: a review of research and treatment. Clinical psychology Review, 6 879-906.
 • Schlundt, D. & McFall, R., (1985) ‘New directionsin the assessment of social competence and social skills’, in L’Abate, L and Milan, M (eds) Handbook of Social Skills Training and Research New York: Wiley.
 • Terry – Short, L. A, Owens, R.G, Slade, P.D., & Dewey. M. E (2007) Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-

۱۵ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه بررسی عوامل موثر ...


10000 تومان 0 ۶ خرداد ۱۳۹۶
s

پایان نامه بررسی رابطه بازی ...


6500 تومان 0 ۲۵ تیر ۱۳۹۶
s

مقدمه  در هريك از سه ...


12000 تومان 0 ۸ دی ۱۳۹۵
s

 انواع نیروگاه ها و توربین ...


15000 تومان 0 ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

دیدگاه ها