.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

کاربرد استانداردهای GAISE و NCTM به‌عنوان چارچوب تدریس آمار و احتمال در دانشجویان معلمی ریاضی مدارس ابتدایی و راهنمایی (فایل اصلی زبان انگلیسی با ترجمه تخصصی فارسی)

چکیده

امروزه آموزش آمار به‌مؤلفه‌ای از آموزش ریاضی شهروندان تبدیل شده ‌است که اهمیت فزاینده‌ای دارد. راهنمای سنجش و تدریس آموزش آماری (GAISE) توسط انجمن آمار آمریکا در سال ۲۰۰۵ و تا حدی با هدف پرورش شهروندان دارای سواد آماری بیشتر تهیه شده است. این راهنما چارچوبی را برای آموزش آمار تدارک دیده است که هدف آن افزایش سواد آماری دانش‌آموزان در زندگی شخصی و شغلی آنها است. برای آنکه افراد در بزرگسالی دارای سواد آماری باشند، لازم است که آموزش آمار از دوران مدرسۀ ابتدایی آغاز شود. با این حال، بسیاری از معلمان مدارس ابتدایی فرصت یادگیری سواد آماری را نداشته‌اند. افزون بر این، این معلمان آموزشی را در زمینۀ تدریس اثربخش آمار دریافت نکرده‌اند. در این مقاله مفاهیم آماری مهمی که آموختن آنها در کسب سواد آماری اهمیت دارد مورد بحث قرار گرفته‌اند و نیز به این موضوع پرداخته شده است که چگونه می‌توان با استفاده از چارچوب GAISE و نیز استانداردهای مربوط به داده‌های تحلیلی و احتمالی، یک دورۀ تدریس آمار و احتمال را برای دانشجویان مقطع کارشناسی معلمی مورد بازبینی قرار داد و عرضه کرد. هدف از دورۀ بازبینی‌شدۀ مذکور عبارت است از:  افزایش عمق دانش مفهومی دانشجویان معلمی ابتدایی و راهنمایی در زمینۀ آمار؛ فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان معلمی به‌منظور استفاده، طراحی و اجرای راهبردهای آموزشی در تدریس مفاهیم آماری به کودکان و نیز کمک به این دانشجویان در راستای برقراری ارتباطی بین مفاهیم آماری آموخته‌شده و مفاهیمی آماری که در آینده به دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی یاد خواهند داد.

Abstract
Statistics education has become an increasingly important component of the mathematics education of today‟s citizens. In part to address the call for a more statistically literate citizenship, The Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) were developed in 2005 by the American Statistical Association. These guidelines provide a framework for statistics education towards the end of enabling students to achieve statistical literacy, both for their personal lives and in their careers. In order to achieve statistical literacy by adulthood, statistics education must begin at the elementary school level. However, many elementary school teachers have not had the opportunity to become statistically literate themselves. In addition, they are not equipped pedagogically to provide effective instruction in statistics. This article will discuss statistical concepts that have been identified as necessary for statistical literacy and describe how an undergraduate course in Probability and Statistics for pre-service elementary and middle school teachers was revised and implemented using the GAISE framework, in conjunction with the NCTM Standards for Data Analysis and Probability. The aims of the revised course were to deepen pre-service elementary and middle school teachers‟ conceptual knowledge of statistics; to provide them with opportunities to engage in, design, and implement pedagogical strategies for teaching statistics concepts to children; and, to help them make connections between the statistical concepts they are learning and the statistical concepts they will someday teach to elementary and middle school students.

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • اهمیت آموزش آمار به دانش‌آموزان امروز
 • دانش لازم برای به‌دست آوردن سواد آماری
 • دانش مورد نیاز معلمان برای تدریس سواد آماری
 • دورۀ آموزشی آمار برای دانشجویان معلمی مدارس ابتدایی و راهنمایی
 • مرور دورۀ آموزشی آمار برای دانشجویان معلمی
 • دورۀ بازبینی‌شده
 • ادغام فرایند حل مسئلۀ آماری GAISE
 • تکیه بر استانداردهای NCTM در زمینۀ تحلیل داده‌ها و احتمال
 • استفاده از چارچوب GAISE برای ترسیم ساختاری منسجم برای تدریس مفاهیم آماری
 • نشان دادن ارتباط‌ها: آمار توصیفی
 • مثالی در زمینۀ آمار توصیفی: فعالیت فرد معمولی
 • مؤلفۀ ۱ از فرایند حل مسئلۀ آماری: فرمول‌بندی سؤال
 • مؤلفۀ ۲ از فرایند حل مسئلۀ آماری: جمع‌آوری داده
 • مؤلفۀ ۳ از فرایند حل مسئلۀ آماری: تحلیل داده
 • مؤلفۀ ۴ از فرایند حل مسئلۀ آماری: تفسیر یافته‌ها
 • ارتباطات با کلاس‌های مدارس ابتدایی و راهنمایی
 • سنجش درک
 • سنجش اثربخشی دورۀ آموزشی بازبینی‌شده
 • نتیجه‌گیری
royalit

محصولات مرتبط

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -