.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پیشینه پژوهشی مهارت های مطالعه (مبانی نظری)

پیشینه پژوهشی مهارت های مطالعه (مبانی نظری)

۲-۴٫ مهارتهای مطالعه

۲-۴-۱٫ مفهوم مهارتهای مطالعه

مهارت های مطالعه، فنون ویژه ای است که از آنها برای اکتساب، نگهداری و ارائه اطلاعات استفاده می شود. عملکرد تحصیلی دانش آموزان به شدت تابع و تحت تاثیر آگاهی آنان از مهارت های مطالعه است. هرچه افراد مهارت های مطالعه را بهتر بدانند و صحیح تر از آن استفاده کنند، میزان پیشرفت تحصیلی آنان افزایش می یابد. ولی برای افزایش اثربخشی مهارت های مطالعه باید به دانش آموزان کمک کرد تا موانع استفاده از این مهارت ها را شناسایی و آنها را برطرف کنند. برای آنکه بتوانید بهتر درس بخوانید و با صرف انرژی و زمان مناسب، کارایی و یادگیری بیشتری داشته باشید، بهتر است از روش ها و فنون مناسب استفاده کنید(جان برزگی،۱۳۸۳).

مهارت هاي مطالعه واقعاً بهترين مفهوم مهارت هاي يادگيري است.  مردم در يادگرفتن مهارت كسب كرده اند، چون آنها براي رشد و تركيب دانش بيشتر به دنبال فرصتها مي گردند. امروزه مشخص شده است كه كسب مهارت هاي يادگيري فرد را در ساير مهار تهاي زندگي نيز توانمند مي سازد. مهارت هاي خوب گوش كردن به شما در روابط با همسالانتان ، همكاران ، دوستان و خانواده كمك مي كند. بنابراين به مهارتهاي يادگيري براي انجام هر كاري در زندگي خود نياز داريد (جان برزگی،۱۳۸۳).

فهرست مطالب

۲-۴٫

۲-۴٫ مهارتهای مطالعه

۲-۴-۱٫ مفهوم مهارتهای مطالعه

۲-۴-۲٫ ضرورت داشتن مهارت مطالعه

۲-۴-۳٫ مهارت چيست ؟ و چگونه كسب مي شود؟

۲-۴-۴٫ پنج مؤلفه مهارت هاي مطالعه

۲-۴-۴ -۱٫ خود آگاهي و خود سنجي

۲-۴-۴ -۲٫ هوشياري و آگاهي نسبت به امكانات (آنچه لازم است)

۲-۴-۴ -۳٫ روش ها، سازماندهي، استراتژيها

۲-۴-۴ -۴٫كارايي ، اعتماد به نفس و شايستگي

۲-۴-۴ -۵٫ آشنايي: تمرين و عادت كردن

۲-۴-۵٫ آمادگی برای مطالعه

۲-۴-۶٫  روشهای مطالعه

۲-۴-۶-۱٫ مهارت مطالعه ی اجمالی

۲-۴-۶-۲٫ مهارت مطالعه ی سریع

۲-۴-۶-۳٫ مهارت عبارت خواندن

۲-۴-۶-۴٫مهارت دقیق خواندن

۲-۴-۶-۵٫ مهارت خواندن تجسسی

۲-۴-۶-۶٫ مهارت خواندن انتقادی

۲-۴-۶-۷٫ مهارت خواندن برای درک زیبایی و جنبه های هنری مطلب

۲-۴-۶-۸٫ کتاب را چطور باید خواند؟

۲-۴-۶-۹٫ چگونه باید خواند؟

۲-۴-۷٫ مهارت خواندن

۲-۴-۸٫ مزایای شیوه صحیح مطالعه

۲-۴-۹٫ شرایط مناسب مطالعه و عوامل مؤثر در یادگیری

۲-۴-۱۰٫ مهارتهاي صحيح مطالعه

۲-۴-۱۱٫ رویکرد نظری مهارت های مطالعه

۲-۵٫ هیجانات تحصیلی

۲-۵-۱٫هیجان

۲-۵-۲٫عناصر هیجان

۲-۵-۳٫ابعاد هیجان

۲-۵-۴٫ انواع هیجان

۲-۵-۵٫ نظریه های هیجان

۲-۵-۵ -۱٫ نظریه جیمز لنگه

۲-۵-۵ -۲٫ نظریه کَنون بارد

۲-۵-۵ -۳٫ نظریه شاختر

۲-۵-۵ -۴٫ نظریه آرنولد

۲-۵-۵ -۵٫ نظریه پلوچیک

۲-۵-۵ -۶٫ نظریه پکران و همکاران

۲-۶- پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

 

۲-۴-۱٫ مفهوم مهارتهای مطالعه

۲-۴-۲٫ ضرورت داشتن مهارت مطالعه

۲-۴-۳٫ مهارت چيست ؟ و چگونه كسب مي شود؟

۲-۴-۴٫ پنج مؤلفه مهارت هاي مطالعه

۲-۴-۴ -۱٫ خود آگاهي و خود سنجي

۲-۴-۴ -۲٫ هوشياري و آگاهي نسبت به امكانات (آنچه لازم است)

۲-۴-۴ -۳٫ روش ها، سازماندهي، استراتژيها

۲-۴-۴ -۴٫كارايي ، اعتماد به نفس و شايستگي

۲-۴-۴ -۵٫ آشنايي: تمرين و عادت كردن

۲-۴-۵٫ آمادگی برای مطالعه

۲-۴-۶٫  روشهای مطالعه

۲-۴-۶-۱٫ مهارت مطالعه ی اجمالی

۲-۴-۶-۲٫ مهارت مطالعه ی سریع

۲-۴-۶-۳٫ مهارت عبارت خواندن

۲-۴-۶-۴٫مهارت دقیق خواندن

۲-۴-۶-۵٫ مهارت خواندن تجسسی

۲-۴-۶-۶٫ مهارت خواندن انتقادی

۲-۴-۶-۷٫ مهارت خواندن برای درک زیبایی و جنبه های هنری مطلب

۲-۴-۶-۸٫ کتاب را چطور باید خواند؟

۲-۴-۶-۹٫ چگونه باید خواند؟

۲-۴-۷٫ مهارت خواندن

۲-۴-۸٫ مزایای شیوه صحیح مطالعه

۲-۴-۹٫ شرایط مناسب مطالعه و عوامل مؤثر در یادگیری

۲-۴-۱۰٫ مهارتهاي صحيح مطالعه

۲-۴-۱۱٫ رویکرد نظری مهارت های مطالعه

۲-۵٫ هیجانات تحصیلی

۲-۵-۱٫هیجان

۲-۵-۲٫عناصر هیجان

۲-۵-۳٫ابعاد هیجان

۲-۵-۴٫ انواع هیجان

۲-۵-۵٫ نظریه های هیجان

۲-۵-۵ -۱٫ نظریه جیمز لنگه

۲-۵-۵ -۲٫ نظریه کَنون بارد

۲-۵-۵ -۳٫ نظریه شاختر

۲-۵-۵ -۴٫ نظریه آرنولد

۲-۵-۵ -۵٫ نظریه پلوچیک

۲-۵-۵ -۶٫ نظریه پکران و همکاران

۲-۶- پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

منابع

۲-۴-۲٫ ضرورت داشتن مهارت مطالعه

گسترش روز افزون حجم اطلاعات و انتشار انبوهي از كتابها و منابع تخصصي و عمومي و همچنين دگرگوني در شيوه ها، مناسبات و روابط توليدي ،گسترش دانش و ايجاد شاخه هاي جديد در علوم و وابستگي ارتباط علوم و تكنولوژي در شاخه هاي مختلف با يكديگر، ضرورت دگرگوني در نحوه بهره برداري از اطلاعات را آشكار مي سازد. همچنان كه شيوه هاي نوين ، ابزار نويني را براي بهره برداري بهينه مي طلبد، اطلاعات گسترده و ضرورت به خاطر سپاري آنها براي درك مفاهيم و تحليل ارتباطات و در نتيجه بناي يافته هاي جديد بر اساس آن نيز ابزار و شيوه اي نو مي طلبد (همان،۱۳۸۳).

۲-۴-۳٫ مهارت چيست ؟ و چگونه كسب مي شود؟

مهارت : ماهر شدن؛ توانايي اجراي يك فعاليت آموخته شده ، به خوبي و با اراده است. مهارت يك فعاليت آموخته شده است كه شما مي توانيد از طريق تمرين آن را به كار گيريد. شما ابتدا تئوري يك مهارت را ياد مي گيريد، درست مثل رانندگي كه ابتدا ياد مي گيريد براي به حركت در آوردن ماشين چه كارهايي بايد انجام داد، ولي صرف دانستن اين اطلاعات باعث نمي شود كه شما بتوانيد ماشين را به حركت در آوريد، بلكه نياز به تمرين عملي نيز داريد. بعد از ساعتها تمرين عملي شما مي توانيد اطلاعات آموخته شده را به مهارت رانندگي تبديل كنيد. بنابراين مهارت ، تمرين اطلاعات آموخته شده است و به تدريج تكامل مي يابد؛ هر چه تجربه بيشتر شود مهارت هم قوي تر مي شود. براي كسب مهارت لازم است دانش آموز ويژگي هاي زير را داشته باشد و يا اين صفات را در خود تقويت كند :

  • آگاهي
  • تعهد
  • مجبور كردن خود به تصميم گرفتن
  • پشتكار
  • خود انگيزشي
  • مديريت زمان
  • تفكر مثبت (همان، ۱۳۸۳).

 ۲-۴-۶٫  روشهای مطالعه

 روشهای مطالعه متفاوتی وجود دارد که باتوجه به اهداف ، محتواو میزان دشواری مطلب مورد نظر و میزان فرصت زمانی که داریم میتوان یکی از آنها  را انتخاب کرد . توضیح اجمالی هریک از این روش ها در ذیل آمده است . علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به منابع این مقاله مراجعه کنند.

۲-۴-۶-۱٫ مهارت مطالعه ی اجمالی

هدف از مطالعه یا خواندن اجمالی این است که در یک زمان بسیار کوتاه ، از چند ثانیه گرفته تا چند دقیقه ، یک آگاهی کلی از مطالب بدست آورد . در این زمان کوتاه می توان لااقل به چند هدف زیر نایل آمد:

الف- پس از ملاحظه ی  ابتدا  وانتهای مطالب و گرفتن چند نمونه از سراسر کتاب ، می توان یک آگاهی کلی از مطالب و سازمان کتاب کسب کرد و قادر شد که موضوع اصلی کتاب را بیان  نمود و ۲تا۵ نکته مهم از کتاب را ذکر کرد.

ب‌-  می توان هدف خود را از مطالعه ی کتاب مشخص ساخت.

ج‌- می توان به میزان دشواری مطالب کتاب آگاه شد و تخمین زد چه مقدار دقت لازم است تا آنچه را که می خواهیم از کتاب بدست آوریم(ميس،۱۳۶۶).

 ۲-۴-۶-۲٫ مهارت مطالعه ی سریع

هدف از سریع خواندن یک کتاب، یافتن آشنایی کلی با مطالب آن از طریق مرور کتاب با یک سرعت فوق العاده زیاد است. این روش مستلزم یک حرکت منظم و همراه با ریتم چشم بر روی صفحات است ، در حالی که روش خواندن اجمالی مبتنی بر یک روش انتخابی و نمونه گیری از مطالب و عبارات اساسی و کلیدی است. روش سریع خواندن امکان مرور کردن را به طرزی بسیار سریع میسر می سازد ونتیجه کار یک آگاهی بسیار وسیع ، ولی نه خیلی دقیق ، از محتوای کتاب یا مطلب خواندنی است.

 ۲-۴-۶-۳٫ مهارت عبارت خواندن

عبارت خواندن یک روش سریع مطالعه است که هدف آن درک کامل مطالب است . اساس این روش عبارت است از درک معانی از طریق خواندن گروهی از کلمات به جای یک یک کلمات ،در نتیجه افزایش سرعت و درک مطالب ، تمرین حرکت سریع چشم به هنگام مطالعه ، استفاده از حداکثر دامنه دید و آگاهی از معانی مختلف کلمات از جمله مهارت های ضروری برای استفاده از این روش است .

 ۲-۴-۶-۴٫مهارت دقیق خواندن

 هدف دقیق خواندن ، درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آنها به طرزی منظم و منطقی در حافظه است، به طریقی که یادآوری آنها برای استفاده های بعدی میسر باشد. فنون اساسی روش دقیق خوندن عبارت اند از: سازمان دادن ، مرتب کردن ، حاشیه نویسی ، علامت گذاری و خلاصه کردن. در سازمان دادن و مرتب کردن ، خواننده به دنبال سازمان فکری مولف می گردد و از رابطه بین مطالب آگاه می شود. با حاشیه نویسی و علامت گذاری ، خواننده صفحات را علامت می زند تا ساختمان مطالب را روشن تر سازد در خلاصه کردن، خواننده مطالب را مرور می کند و درک خود را از مطالب یک کتاب روشن تر و بهتر می سازد.

 ۲-۴-۶-۵٫ مهارت خواندن تجسسی

به طور خلاصه ، سوال کردن منجر به علاقه مندی خواننده به مطالب خواندنی و حفظ علاقه وی  به هنگام مطالعه می شود . وقتی خواننده  به طور طبیعی  نسبت به موضوعی کنجکاو نیست ، از طریق سوال کردن می شود نوعی کنجکاوی در او ایجاد کرد. سوال کردن مرتب با کاربرد نوعی کنترل در کیفیت  و جهت دار سوال کردن، روش خواندن تجسسی نام دارد بنابراین تجسس ، ترکیبی است از کنجکاوی کودکانه و بلوغ بزرگ سالانه . تجسس یکی از موثر ترین روش های  یادگیری است که از طریق آن می توان حجم بزرگی از مطالب علمی را به طریق درست در حافظه ذخیره کرد ودرموقع مناسب ازآن استفاده نمود.کارهایی که شایستگی اهدای جایزه  ی نوبل را پیدا کرده اندکشفیات علمی و شاهکارهای هنری، همه نتایج کاربرد روش های تجسسی هستند.

۳۳ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری صفات شخصیت (پیشینه ...


25000 تومان 9 27 نوامبر 2018
s

مبانی و مفاهیم نظری حاکمیت ...


25000 تومان 1 6 آگوست 2018
s

بررسی عوامل موثر بر پروژه ...


27000 تومان 3 10 مارس 2020

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -