.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پیشینه پژوهشی انگیزش (مبانی نظری) نظریه های انگیزش فصل دوم پایان نامه

پیشینه پژوهشی انگیزش (مبانی نظری) نظریه های انگیزش فصل دوم پایان نامه

تعاریف انگیزش

انگیزش مفهومی چند وجهی است که توسط پژوهشگران به روش های متفاوتی تعریف شده است.

گاردنر[۱])۱۹۸۳؛ نقل از کیم و کلر[۲]،۲۰۱۰( بیان می دارد که”انگیزش به انتخاب هایی که افراد برای گرایش یا اجتناب از تجارب و یا اهداف معینی برمی گزینند و همچنین به میزان تلاشی که در این رابطه اعمال می کنند، اشاره دارد.

انگیزش “باورها، ارزش ها، نیازها و اهدافی که افراد دارند”، تعریف می شود)گاتری و ویگفیلد[۳]،۱۹۹۷).

انگیزش از جمله سازه های مهم در تمامی عرصه های زندگی هستند که تا اندازه زیادی مستقیماً ریشه در شخصیت دارد و  تا حدودی نیز متأثر از محیط می باشند.اصطلاح انگیزش همانطور که از معنای آن بر می آید به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد(فوادیان،۱۳۹۵).

به عقیده پینتریچ و شانک[۴](۲۰۰۲؛ترجمه شهرآرای،۱۳۸۵) انگیزش مبین آن است که هر فرد استعداد های خود را صرف رسیدن به چه هدف هایی خواهد کرد.

انگیزش که در برگیرنده مجموع عوامل هشیار و ناهشیار فعالیت های روانی انسان است، تعیین کننده اراده و رفتار و عامل نیرودهنده و هدایت کننده رفتارهای فرد است. علاوه بر این، سطح انگیزش منجر به تفاوت در افراد می شود. براساس دلایل انجام و عدم انجام یک فعالیت، می توان انگیزش را به دو مقوله انگیزش درونی وانگیزش بیرونی تقسیم کرد(وولفولک[۵]، ۲۰۰۷)

انگیزش حالت روانی انسان است که او را در جهت خاصی تجهیز کرده، به انجام رفتارهایی مشخص وادار می کند(خداپناهی،۱۳۹۵). نکته ی مهم در این تعریف، وجود حالتی درونی است که شخص را برای انجام کاری برمی انگیزاند و می توانیم آن را انگیزه بنامیم که عاملی درونی به شمار می آید. بنابراین انگیزه عاملی درونی است که انسان را به حرکت وامی دارد و انگیزش، حالتی است که در اثر دخالت انگیزه به انسان دست می دهد(شجاعی،۱۳۹۵). از سوی دیگر، انگیزه خود ممکن است از عامل یا محرکی خارجی متأثر باشد. همچنین انگیزه ممکن است از نیازها، شناخت ها و هیجان ها ناشی شود که نمودار زیر، رابطه ی این عنصرها را نشان می دهد. نیازها موقعیت های درونی فردند که برای ادامه زندگی ضروری اند و شناخت ها به رویدادهای ذهنی ویژه ای مانند عقیده ها و انتظارها اشاره دارند. هیجان ها نیز احساس ها و آمادگی فیزیولوژیکی و مانند آن را تجربه و سازمان دهی می کنند(ریو،۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی،۱۳۸۶).

[۱] Gardner

[۲] Kim & Keller

[۳] Guthrie & Wigfield

[۴] Pintrich & Schunk

[۵] Woolfolk


فهرست

مبانی نظری انگیزش

تعاریف انگیزش

جایگاه انگیزش در روانشناسی

نظریه های انگیزش

نظریه های روانی اجتماعی

کاربردی کردن اصول انگیزش

تعریف خودتعیین گری

انگیزش خودتعیین گری

عناصر اصلی نظریه خودتعیین گری

انگیزش درونی

انگیزش  بیرونی

بی انگیزگی

نیازهای بنیادین روانشناختی

خودمختاری

شایستگی

تعلق(ارتباط)

ماهیت خودتعیین گری

خودتعیین گری معلم

نیاز به شایستگی

خودمختاری

تعلق(ارتباط)

خودتعیین گری والدین

پیشینه پژوهش

پیشینه تحقیقات خارج از کشور

پیشینه تحقیقات در داخل کشور

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

۲۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری خودکشی و گرایش ...


19000 تومان 0 ۳ تیر ۱۳۹۷
s

مبانی نظری انطباق پذیری مسیر ...


18000 تومان 0 ۲۶ تیر ۱۳۹۸
s

مبانی نظری کیفیت زندگی (پیشینه ...


20500 تومان 2 ۵ مهر ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -