.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسش نامه روان سنجى DASS-42 لاويبوند (دارای ۳ خرده مقیاس استرس، اضطراب و افسردگى)

پرسش نامه روان سنجى DASS-42 لاويبوند (دارای ۳ خرده مقیاس استرس، اضطراب و افسردگى)

 این ابزار دارای ۳ خرده مقیاس استرس، اضطراب و افسردگى می باشد که در سال ۱۹۹۵ ميلادى توسط لاويبوند تهيه و معرفى شده است. فرم اصلى این پرسش نامه داراى ۴۲ سوال است كه هر يك از سازه هاى روانى استرس، اضطراب و افسردگى را توسط ۱۴ سوال متفاوت مورد ارزيابى قرار مى دهد.

ماده هاى زيرمقياس افسردگى:

سوالات: ۴۲ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۴ ،۳۱ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۱ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۰ ،۵ ، ۳

ماده هاى زير مقياس اضطراب:

سوالات: ۴۱ ،۴۰ ،۳۶ ،۳۰ ،۲۸ ،۲۵ ،۲۳ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۵ ،۹ ،۷ ، ۲،۴

ماده هاى زير مقياس استرس:

سوالات: ۳۹ ،۳۵ ،۳۳ ،۳۲ ،۲۹ ،۲۷ ،۲۲ ،۱۸ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱ ،۸ ،۶ ، ۱

روش نمره دهى به صورت ليكرتى و از صفر تا ۳ مى باشد. نمره صفر براى گزينه ”اصلا“، نمره يك براى گزينه ”تا حدى“، نمره ۲ براى گزينه ”تا حد زيادى“ و نمره ۳ براى گزينه ”خيلى زياد“ در نظر گرفته مى شود.

آنتوني و همكاران(۱۹۹۸) مقياس مذكور را در مورد تحليل عاملي قرار دادند كه نتايج پژوهش آنان مجدداً حاكي از وجود سه عامل افسردگي، اضطراب و تنيدگي بود . نتايج مطالعه مذکور نشان داد كه ۶۸ درصد از واريانس كل مقياس توسط اين سه عامل مورد سنجش قرار مي گيرد. ارزش ويژه عوامل تنيدگي، افسردگي و اضطراب در پژوهش مذكور به ترتيب برابر ۰۷/۹، ۸۹/۲، ۲۳/۱و ضريب آلفا براي اين عوامل به ترتيب ۹۷/۰، ۹۲/۰، ۹۵/۰ بود . همچنين نتايج محاسبه همبستگي ميان عوامل در مطالعه آنتوني و همكاران(۱۹۹۸) حاكي از ضريب همبستگي۴۸/۰ ميان دوعامل افسردگي وتنيدگي،ضريب همبستگي ۵۳/۰ بين اضطراب و تنيدگي و ضريب همبستگي ۲۸/۰بين اضطراب و افسردگي بود . روايي و اعتبار اين پرسشنامه در ايران توسط ساماني وجوكار(۱۳۸۶) مورد برسي قرار گرفته است كه اعتبار باز آزمايي را براي مقياس افسردگي، اضطراب و تنيدگي به ترتيب برابر۸۰/۰، ۷۶/۰ و۷۷/۰ و آلفاي كرونباخ را براي مقياس افسردگي، اضطراب و تنيدگي به ترتيب برابر ۸۱/۰، ۷۴/۰ و ۷۸/۰ گزارش نموده اند. در بررسي روايي اين مقياس شيوه ي آماري تحليل عاملي از نوع تاييدي و به روش مولفه هاي اصلي مورداستفاده قرار گرفت.مقدار عددي شاخص KMO برابر با ۹۰۱۲/۰ و نيز شاخص X2 در آزمون كرويت بارتلت برابر ۹۳/۳۰۹۲ بود كه در سطح ۰۰۰۱/۰ معني دار بود و حكايت از كفايت نمونه و متغيرهاي انتخاب شده براي انجام تحليل عاملي داشت . بر اساس تحليل عاملي انجام شده با چرخش وايماكس بر روي گويه هاي پرسشنامه و با ملاك قرار دادن مقادير ويژه و شيب نمودار اسكري سه مقياس فرعي استخراج شد كه عبارتند از : افسردگي، اضطراب و تنيدگي كه در راستاي عامل هاي آزمون اصلي DASS مي باشد.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -