.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (۱۹۹۰ MSLQ) 22 سوالی

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (۱۹۹۰ MSLQ)

این پرسشنامه توسط پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) تهیه شده و شامل دو مقیاس باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان است. در پژوهش حاضر از مقیاس راهبردهای خودگردان استفاده شد که دارای دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی (۱۳ سوال) (مثل: سازماندهی، تکرار و مرور، یاداشت برداری، خلاصه نویسی، درک مطلب) و فراشناختی(۹ سوال)  (مثل: برنامه ریزی، نظارت و کنترل، تلاش و پشتکار و نظم دهی) است. این مقیاس دارای ۲۲ سوال است که به صورت لیکرت ۵ درجه ای از کاملا مخالف (۱) تا کاملا موافق (۵) تنظیم شده است. پایایی این آزمون را عربزاده (۱۳۸۷) بررسی کرد،که نتایج آلفای کرونباخ برای راهبردهای شناختی و فراشتاختی به ترتیب ۶۸/۰و ۷۹/ بود. در پژوهش حاضر پایایی راهبردهای شناختی و فراشتاختی به ترتیب ۷۳/۰و ۸۶/ بود.

مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی (پیشینه پژوهشی یادگیری خودتنظیمی) فصل دوم پایان نامه

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه رضایت شغلی آندروز و ...


4000 تومان 2 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
s

پرسشنامه DBS-PS رفتار از هم ...


3000 تومان 0 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

پرسشنامه سلامت روان گلد برک ...


5000 تومان 0 ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -