.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه کمال گرایی هیل ۲۰۰۴

پرسشنامه کمال گرایی هیل

 برای ارزیابی کمال‌گرایی از مقیاس کمال‌گرایی هیل و همکاران(۲۰۰۴) استفاده شده است. این مقیاس دارای ۵۸ گویه و ۶ خرده مقیاس می‌باشد.

۱- حساسیت بین فردی(۲-۵-۹-۱۳-۱۵-۱۷-۲۳-۲۵-۲۹-۳۱-۳۳-۳۷-۳۸-۳۹-۴۵-۴۷-۴۸-۵۲-۵۶-۵۸)       

۲- تلاش برای عالی بودن(۱-۷-۸-۱۶-۲۴-۳۲-۴۰)

۳- نظم و سازماندهی(۱۱-۱۹-۲۷-۳۵-۴۳-۵۰-۵۵)

۴- ادراک فشار از سوی والدین(۶-۱۴-۲۲-۳۰-۴۶-۵۳-۵۷       )

۵- هدفمندی(۴-۱۲-۲۰-۲۸-۳۶-۴۴-۵۱-۵۴)

۶-استانداردهای بالا برای دیگران(۳-۱۰-۱۸-۲۱-۲۶-۳۴-۴۱-۴۲-۴۹)

این مقیاس برپایه مقیاس لیکرت چهار گزینه ای کاملا مخالف(=۱)، مخالف(=۲)، موافق( =۳)، کاملا موافق(=۴) اعتباریابی و رواسازی شده است.  شرکت کننده ها باید میزانی که هر جمله توصیف کننده آن هاست را مشخص نمایند. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش جمشیدی و همکاران (۱۳۸۸) ذکر شده است. اعتبار سازه مذکور با تحلیل عاملی تایید شده و ضریب آلفای کرونباخ آن برای خرده مقیاس ها در دامنه ۰/۶۱– ۰/۹۱ برآورد شده است.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -