.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه پذیرش فناوری TAM گاردنر آمورسو و کلوپینگ مک کنی(۲۰۰۴)

پرسشنامه پذیرش فناوری TAM گاردنر آمورسو و کلوپینگ مک کنی (۲۰۰۴)

گویه ­های این پرسشنامه از پژوهش گاردنر آمورسو [۱](۲۰۰۴) و کلوپینگ مک کنی[۲] (۲۰۰۴) اقتباس شده بودند. این پرسشنامه شامل۲۲ گویه بود. این پرسشنامه در ارتباط با۵ مقیاس بود که ۴مقیاس آن سودمندی ادراک شده فناوری، سهولت ادراک شده کاربرد فناوری، نگرش نسبت به کاربرد فناوری و نیت رفتاری کاربرد فناوری برای یادگیری برروی یک طیف ۵ درجه ای از”کاملا موافقم” تا”کاملا مخالفم” و مقیاس کاربرد واقعی فناوری برای یادگیری برروی یک طیف لیکرت ۵ درجه ای، که میزان ساعات استفاده ازفناوری در طول روزو متوسط زمان استفاده ازفناوری در هفته را برای یادگیری می سنجید،طراحی شده بود.در این مطالعه برای سازه سهولت ادراک شده کاربرد اینترنت۶ گویه، سودمندی ادراک شده کاربرد کاربرد فناوری۴ گویه، نگرش نسبت به کاربرد فناوری۵ گویه ، نیت رفتاری کاربرد فناوری۴گویه، برای سازه استفاده واقعی از فناوری۳سوال طرح شده بود.

مبانی نظری فناوری ها و انواع آن

به منظور تعیین پایایی[۳](قابلیت اعتماد) سازه­ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی عامل سهولت ادراک شده فناوری اطلاعات وارتباطات برای یادگیری (۸۲/۰)، سودمندی ادراک شده فناوری اطلاعات وارتباطات برای یادگیری (۶۷/۰)، نگرش نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات برای یادگیری (۸۵/۰)،نیت رفتاری کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات برای یادگیری (۷۹/۰) و کاربرد واقعی فناوری اطلاعات وارتباطات برای یادگیری (۷/۰)  می باشند که به جزء عامل سودمندی ادراک شده فناوری اطلاعات وارتباطات برای یادگیری که وضعیت نسبتا مطلوبی دارد بقیه عامل ها وضعیت مطلوبی دارندزیرا بالای۷/۰ می باشند. همچنین به منظور برآورد روایی سازه پرسشنامه ازتحلیل عامل تاییدی استفاده شد.نتایج نشان داد که مقدار (۰۶۵/۰=SRMR ،۰۷۸/۰= RSMEA ،۰۰۰/۰=p،۱۳۵df=،۸۱/۲۹۱=) است که حاکی از برازندگی نسبتا مطلوب الگو در جامعه است، حاصل تقسیم مجذور کای بر درجه آزادی نیز  ۱۶/۲  می باشد که تاییدی بر برازندگی نسبتا مطلوب است. همچنین به منظور تعیین مناسب بودن برازندگی الگو با داده ها از شاخص های برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص  نرم شده برازندگی[۴] ۹۰۷/۰=(NFI) و شاخص برازندگی تطبیقی[۵] ۹۴۵/۰=(CFI) است که نشان دهنده برازندگی قابل قبول مدل با  داده ها است، بخصوص مقدار CFI که از دیدگاه مولر[۶] (۱۹۹۹) باید بالای ۹/۰ و از دیدگاه وستون و گورِ جر[۷] (۲۰۰۶) باید بالای ۹۵/۰ باشد تا مدل برازندگی مناسبی با داده ها داشته باشد زیرا تحت تاثیرحجم نمونه قرار نمی گیرد. همچنین اگر جذر برآورد واریانس خطای تقریب[۸] (۰۵/۰RMSEA£) برازش بسیار خوب، بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ باشد برازش قابل قبول و اگر بالاتراز۰۸/۰ باشدبرازش ضعیف است وجذرمیانگین مجذورخطای استانداردشده[۹] (۰۸/۰ SRMR£)برازش مطلوب و بالاتر برازش نامطلوب را نشان می­دهد که در این مطالعه RMSEA بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ و SRMR  ­زیر ۰۸/۰ بود  که حاکی از برازش قابل قبول است.

[۱] – Gardner & Amoroso

[۲] Klopping & McKinney

[۳] -reliability

[۴] – Normed Fit Index)NFI(

[۵] – Comparative Fit Index(CFI)

[۶] – Muller

[۷] – Weston& Gore Jr

[۸] – Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA)

[۹] – Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

۶۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه اخلاق کسب و کار ...


2000 تومان 0 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

دانلود پرسشنامه پرخاشگري در كودكان ...


3000 تومان 0 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -