.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی (BNS) گاردیا، دسی و رایان ۲۰۰۰

پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی[۱] (BNS)

این مقیاس توسط گاردیا، دسی و رایان در سال(۲۰۰۰) با ۲۱ گویه ساخته شده است که میزان احساس حمایت از نیازهای خودمختاری، شایستگی و ارتباط با دیگر آزمودنی ها را می سنجد.

گویه ها بر اساس طیف لیکرت: در واقع درست نیست=۱؛ تا حدودی درست است=۴؛ کاملا درست است=۷  تنظیم شده اند.

اطلاعات امتیاز دهی، نمرات مربوط به موارد زیر باید معکوس شوند: ۳، ۴،۷،۱۱،۱۵،۱۶،۱۸،۱۹،۲۰( برای این کار، پاسخ را بایستی از ۸ تفریق کرد و از نتیجه به عنوان امتیاز استفاده کرد).

[۱] Basic Need  satisfaction Questioner

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه درگیری شغلی اوترخت شافلی و ...


4000 تومان 1 ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
s

مقیاس ادراک کودک از تعارض ...


5000 تومان 0 ۴ تیر ۱۳۹۸
s

پرسشنامه افکار وسواسی (OBQ) 44 ...


5000 تومان 0 ۲ تیر ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -