.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری ادیس وگسیلر(۲۰۰۳)

پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری

پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری های عمومی توسط ادیس وگسیلر(۲۰۰۳) ساخته شده است که از۱۰گویه تشکیل شده است که به منظورسنجش نگرش مصرف کننده نسبت به فناوری های عمومی بکارمیرود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت۵ نقطه ای می باشدکه برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

تحلیل(تفسیر)براساس میزان نمره پرسشنامه:براساس این روش ازتحلیل شما نمره­های به دست آمده راجمع کرده و سپس بر اساس جدول زیرقضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است درصورتی که به طورمثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر راضربدر۱۰ کنیدمثال:حدپایین نمرات پرسشنامه به طریق زیربدست آمده است تعدادسوالات پرسش نامه * ۱ = حد پایین نمره

امتیازات خود را از ۱۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۰ و حداکثر ۵۰ خواهد بود.

روایی وپایایی:

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون درایران اجرانشده است ونیازمنداعتباریابی(سنجش روایی وپایایی است).اماادیس روایی این پرسش نامه رامطلوب گزارش کرده وپایایی آن راطبق آلفای کرونباخ بالای۶۵/۰ذکر کرده است. دراین تحقیق پایایی مقیاس با آلفای کرونباخ ۷۸/۰ بدست آمد.

موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -