.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر ۲۰ سوالی

پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر :

این پرسشنامه داراي سه خرده مقیاس است که عبارتند از:

۱)نگرش نسبت به اثرات استفاده از مواد مخدر

۲)نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر

۳)نگرش نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر؛

نحوه نمره گذاری به صورت هفت درجه ای لیکرت از کاملا مخالف نمره یک، خیلی مخالف نمره ۲، کمی مخالف نمره ۳، بی نظر نمره ۴، کمی موافق نمره ۵، خیلی مخالف نمره ۶ و کاملا موافق نمره ۷ در نظر گرفته می شود.

اعتبار پرسشنامه براي هر یک از مقیاسها توسط دلاور و همکاران (۱۳۸۳) به شیوه باز آزمایی و آلفاي کرونباخ محاسبه شده است .ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس اثرات استفاده از مواد مخدر۹۰۸/۰، تمایـل بـا مـصرف مواد مخدر ۹۱۸/۰ ، و خطرات استفاده از مواد مخدر برابر۹۱۰/۰بود که بیانگر آن است، پرسشنامه از ضریب همگونی خوبی برخوردار است وهمین طور، ضریب اعتبار محاسبه شده از راه باز آزمایی براي خرده مقیـاس اثـرات استفاده از مواد مخدر ۸۴۷/۰، تمایل با مصرف مواد مخدر ۸۶۱/۰، و خطرات استفاده از مواد مخدر برابر ۸۵۱/۰ اسـت که بیانگر آن است، پرسشنامه از پایایی و ثبات در طول زمان برخوردار است .بنـابراین، مـی تـوان بـه نتـایج آن در اندازه گیري هاي متعدد اعتماد کرد .

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -