.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه مهارت های حرفه ای معلمان حاجی زاده (۱۳۹۰)

دانلود پرسشنامه مهارت های حرفه ای معلمان حاجی زاده (۱۳۹۰)

جهت ارزشیابی سطح مهارت معلمان علوم و ریاضی از طریق خودسنجی مهارت های حرفه ای معلمان از پرسشنامه ساخته شده توسط حاجی زاده (۱۳۹۰) استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال شامل طیف لیکرت ۵ گزینه ای از خیلی زیاد(۵) تا خیلی کم(۱) می باشد که نمره بیشتر نشان دهنده مهارت حرفه ای بالاتر و نمره کمتر نشان دهنده مهارت حرفه ای پایین تر است. لازم به ذکر است این پرسشنامه دارای ۴ بعد به شرح زیر است:

سئوالات ۱تا ۷ مربوط به روش تدریس؛ سؤالات ۸ تا ۱۲ مربوط به تکنولوژی آموزشی؛ سؤالات ۱۳ تا ۱۹ مربوط به طراحی آموزشی و سؤالات ۲۱ تا ۲۵ مربوط به ارزشیابی است.

مبانی نظری مهارت های حرفه ای معلمان(پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

برای روایی ابزار تحقیق از نظرات و تأیید استادان محترم راهنما و مشاورین و استادان دانشگاه و برای پایایی از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ که نمونه ای ۵۰ تایی به عنوان پیش آزمون در نظرگرفته و پس ازپاسخگویی معلمان به استخراج داده ها مبادرت نموده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ، برای متغیر روش تدریس ۸۱/۰، تکنولوژی آموزشی ۷۹/۰، طراحی آموزشی ۸۵/۰ و ارزشیابی ۷۶/۰ بدست آمده است.  همچنین در مجموع پایایی برای چهار متغیر برابر ۸۰/۰ می باشد. دراین پژوهش نیز پایایی پرسشنامه و مؤلفه ها به روش آلفای کرانباخ  محاسبه گردید که شامل نتایج زیر است:

پایایی کلی۷۶/۰، روش تدریس۵۱/۰، تکنولوژی آموزشی۷۷/۰، طراحی آموزشی۶۶/۰ و ارزشیابی آموزشی۵۱/۰٫

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه رضایت شغلی آندروز و ...


4000 تومان 2 12 سپتامبر 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -