.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه مهارتهای خود آگاهی مقیاس خوداگاهی (ریلو و الیک، ۱۹۹۸)

پرسشنامه مهارتهای خود آگاهی مقیاس خوداگاهی (ریلو و الیک، ۱۹۹۸)

دانلود پرسشنامه مقیاس خودآگاهی ریلو و الیک

پرسشنامه مهارتهای خود آگاهی مقیاس خوداگاهی (ریلو و الیک، ۱۹۹۸) که در ایران توسط يارمحمدي واصل و همكاران (۱۳۸۹) اعباریابی شده است، از نوع لیکرت ۵ درجه ای و شامل ۱۵ آیتم است که پاسخ دهی با آن از بسیار زیاد تا بسیار کم صورت میگیرد. روایی این مقیاس در پژوهش اوسک و باجک (۲۰۰۶) به روش تحلیل عاملی و در پژوهش لطیفیان و سیف (۱۳۸۶) از طریق بررسی همبستگی درونی نمره های مقیاس احراز شده است. پژوهش رفعت پناه و سیف (۱۳۹۲) از طریق تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس سه بعد مستقل خوداگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی را می سنجد. در پژوهش مذکور ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعادخوداگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی به ترتیب ۰/۷۵، ۰/۶۰ و ۰/۷۶ به دست امد که بیانگر اعتبار قابل قبول مقیاس است.

 

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

آزمون هوش آربی کتل مقیاس ...


6000 تومان 18 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

دانلود پرسشنامه تصویر برند رحیم ...


2000 تومان 8 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره ...


5000 تومان 0 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -