.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه منبع کنترل راتر

پرسشنامه منبع کنترل راتر

منبع کنترل ازپرسشنامه مقیاس کنترل راتر(درونی-بیرونی)برای سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل درسال (۱۹۹۶) تدوین شده است دارای۳۰ ماده می باشد هرماده یک جفت سوال (الف وب) داردکه آزمودنی یکی را انتخاب می کندوراتر ۲۳ ماده آن را جهت روشن شدن انتظارات افراددرباره منبع کنترل و۶ ماده رادیگر آزمودنی را ازهدف اصلی منصرف می سازد (۲۴،۱۹،۱۴،۸،۱،۲۸) میانگین این مقیاس ۸/۸۴ ومیانه۸ می باشد.درمطالعه هاشمی گرجی وهمکاران (۱۳۹۳) پایایی این آزمون با روش کودر-ریچاردسون۷۱ درصد محاسبه شد. گودرزی (۱۳۸۷) قابلیت اعتماد به مقیاس را با آلفای کرونباخ ۶۹درصد گزارش کرد.

موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -