.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه مشکلات هیجانی-رفتارکودکان راتر

پرسشنامه مشکلات هیجانی-رفتارکودکان راتر

‏- پرسشنامه مشکلات هیجانی-رفتارکودکان راتر:‏ در این تحقیق از پرسشنامه فرم راتر کودکان ویژه والدین ومعلمان نیز مورداستفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه ‏ها برای ارزیابی رفتار، جهت تمایزگذاشتن بین کودکان درسال۱۹۶۴ توسط راترتهیه ودرسال۹۶۷ تجدید نظر ‏شده است. پایایی بازآزمایی وپایایی درونی این پرسشنامه بسیار بالا است و دارای پایایی معتبر و علمی می ‏باشد؛ به طوریکه پایایی بازآزمایی پرسشنامه که توسط راتروهمکاران ( ۱۹۷۵ )گزارش شده است حدود۸۹ ‏ درصد می باشد، ضریب همبستگی حدود ۸۵ پرسشنامه توسط دکتر مهریار و همکاران ( ۱۹۹۲ ) بدست آمده.

‏فرم والدین است که توسط مادر کودک تکمیل می گردد و شامل مسائل مربوط به تندرستی و عادت ها شامل ۱۳ ‏سؤال و ۱۸ سؤال مربوط به مشکلات رفتاری و هیجانی پرسشنامه مخصوص معلم است B کودک می باشد. ‏

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود پرسشنامه رضايت جنسي هادسون ...


3000 تومان 3 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
s

دانلود پرسشنامه تصویر برند رحیم ...


2000 تومان 10 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

این پرسشنامه توسط شهیم ویوسفی ...


6000 تومان 8 ۲۳ دی ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -