.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکارن، ۱۹۹۶) ۳۲ سوالی

دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکارن، ۱۹۹۶)

پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکارن، ۱۹۹۶)

فرم ۳۲ سوالی مقیاس مشکلات بین فردی، یک ابزار خود گزارش دهی است که گویه ­های آن در رابطه با مشکلاتی است که افراد به طور معمول در روابط بین فردی تجربه می ­کنند. این فرم توسط بارخام و همکاران (۱۹۹۶) به عنوان یک نسخه کوتاه از فرم اصلی (فرم ۱۲۷ سوالی) به منظور استفاده از این ابزار در خدمات بالینی طراحی شد. این مقیاس دارای ۸ زیر مقیاس می ­باشد: مردم آمیزی، جرأت ورزی، مشارکت با دیگران، حمایت از دیگران، پرخاشگری، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران و وابستگی به دیگران. 

نحوه نمره گذاری به صورت لیکرت از کاملا مخالف نمره یک تا کاملا موفق نمره ۵ در نظرگرفته شده است. فرم تهیه شده توسط بارخام و همکاران (۱۹۹۶) دارای روایی و اعتبار بالایی می ­باشد. این مقیاس بعد از هنجاریابی در ایران از ۳۲ گویه اولیه، گویه ­های ۶، ۱۹ و ۳۱ به دلیل بار عاملی ضعیف و قرار گرفتن همزمان بر روی بیش از یک عامل (با بارهای عاملی نزدیک به هم) از فهرست گویه­ های پرسشنامه حذف شدند و در نهایت این مقیاس به ۲۹ گویه تقلیل یافته است (فتح و همکاران، ۱۳۹۲).

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -