.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه ۶۰ عاملی سنجش خلاقیت عابدی – آزمون سنجش خلاقیت عابدی (CT) 60 عاملی

پرسشنامه ۶۰ عاملی سنجش خلاقیت عابدی – آزمون سنجش خلاقیت عابدی (CT) 60 عاملی

پرسشنامه سنجش خلاقیت که به آزمون سنجش خلاقیت عابدی (CT) مشهور است براساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال ۱۳۶۳ به وسیله عابدی در تهران ساخته شده است. این پرسشنامه چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در نهایت فرم ۶۰ سوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا و به وسیله عابدی تدوین گردید. پرسشنامه در قالب طیف لیکرت سه درجه ای تدوین شده است.

پایان نامه خلاقیت (پیشینه پژوهشی خلاقیت) نظریه های خلاقیت

۱-مولفه های پرسشنامه:

۲-سیالی : سوالات ۱تا۲۲

۳-بسط :۲۳ تا۳۳

۴-ابتکار : ۳۴ تا ۴۹

۵-انعطاف پذیری:۵۰ تا ۶۰

درپژوهش دائمی و مقیمی(۱۳۸۳) ابزار پژوهش ازنظر همخوانی درونی و پایایی آزمون بازآزمون مورد ارزیابی قرار گرفت و از آزمون تفکر خلاق تورنس به عنوان شاخص روایی همزمان  برای آزمون خلاقیت عابدی استفاده شد.ضریب پایایی آزمون- بازآزمون  خرده مقیاس های سیالی ۲۳% و بسط ۴۴% و ابتکار ۶۱% و انعطاف پذیری ۵۹% بدست آمد. در پژوهش حاضر پایایی سیالی ۶۱% و بسط ۷۲% و ابتکار ۶۶% و انعطاف پذیری ۷۳% بدست آمد.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -