.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور۱۹۸۷

دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور ۱۹۸۷

 این مقیاس توسط هازن و شیور (۱۹۸۷) ساخته شد. که شامل ۱۵ سوال است که سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت (۱؛ خیلی کم تا ۵؛ خیلی زیاد) را می­سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس­های آزمون به ترتیب ۵ و ۲۵ خواهد بود.ضرایب آلفای کرونباخ زیر مقیاس­های ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه که ۸۶۰ زن و ۶۲۰ مرد را در بر می­گرفت به ترتیب ۹۱/۰، ۸۹/۰ و ۸۸/۰ بود.  در مورد ثبات طبقات دلبستگي مي­توان به گزارش بالدوين و فر اشاره كرد. آن­ها ۶ مطالعه را با فاصله زماني ۱۲ تا ۱۶ هفته روي دانشجويان انجام دادند و به طور كلي نمونه­ها يك ثبات كلي به ميزان ۶۷ درصد را نشان دادند. دامنه ميزان ثبات در مورد طبقه دلبستگي از ۸۰ درصد ايمن بخش تا ۳۲ درصد اجتنابی- دوسوگرا است. در همه موارد بيشترين پايداري در مورد آزمودني­هاي ايمن و كمترين پايداري براي آزمودني­هاي اضطرابي- دوسوگرا  بود. پاکدامن (۱۳۸۰) قابلیت اعتماد اين آزمون را بر روي آزمودني­هاي ايراني مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش همبستگي بين آزمون و باز آزمون بعد از يك ماه براي دلبستگي ايمن بخش ۳۶/۰، برای دلبستگی اجتنابی ۵۶/۰ و دلبستگی اضطرابی دوسوگرا ۷۲/۰ به دست آوردند (بشارت، ۱۳۹۱).

 

۴۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

مقیاس ادراک کودک از تعارض ...


5000 تومان 10 25 ژوئن 2019
s

دانلود پرسشنامه 5 عاملی ذهن ...


3000 تومان 13 3 آوریل 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -