.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

این پرسشنامه درسال(۱۳۸۱) ساخته شد.دارای۸۶ سوال بوده وهدف آن ارزیابی راهبردهای یادگیری وابعاد آن (تکرار یا مرور ویژه تکالیف ساده و پایه، تکرار یا مرور ویژه تکالیف پیچیده، بسط وگسترش معنایی ویژه تکالیف ساده وپایه،بسط وگسترش معنایی ویژه تکالیف پیچیده، سازمان دهی ویژه تکالیف ساده وپایه،سازمان دهی ویژه تکالیف ساده پیچیده،دانش وکنترل خود(تعهد، نگرش و توجه)،دانش وکنترل فرایندبرنامه ریزی،دانش وکنترل فرایندکنترل وارزشیابی، دانش و کنترل فرایند نظم دهی،تکراریامرور،بسط وگسترش معنایی،سازماندهی،دانش وکنترل خود،دانش وکنترل فرایند، شناختی وفراشناختی)می باشد.۴۹ ماده آن مربوط به راهبردهاي شناختي است.شيوة پاسخگويي به ماده‌ هابه صورت پيوستاري ازصفرتا۹است.راهبـردهاي شـناختي به سـه زيرمـجموعه تكراريامرور،بسط يا گسترش معنايي وسازماندهي وراهبردهاي فراشناختي به دومجموعه دانش وكنترل خودودانش وكنترل فرايندتقسيم شده‌اند.هريك اززيرمجموعه‌هاي راهبردهاي شناختي به دودسته ويژه تكاليف ساده و ويژه تكاليف پيچيده تقسيم شده‌اند

موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -