.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و فلکمن در سال ۱۹۸۰ ساخته شده است و در سال ۱۹۸۵ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این پرسشنامه ۶۶ سؤال دارد و ۸ راهبرد مقابله ای را می سنجد.این الگوهای هشت گانه به دودسته روش های مسئله مدار(طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت، حل مدبرانه مسئله و ارزیابی مجدد مثبت) و هیجان مدار(کنارآمدن رویا رویانه، فاصله گرفتن، خویشتنداری و گریز-اجتناب ) تقسیم شده اند.

 ۱- کنارآمدن رویا رویانه: فرد با به کار بستن سبک مقابله کارآمد مسئله مدار از مهارت های شناختی برای حل مساله استفاده میکند(۴۶-۳۴-۲۸-۱۷-۷-۶).

۲- فاصله گرفتن: فرد سعی میکند از مسائل تنش زا بدون حل کردن آن فاصله بگیرد که دراز مدت باعث بوجود آمدن استرس و وخیم تر شدن سلامت عمومی میشود(۴۴-۴۱-۲۱-۱۵-۱۳-۱۲).

مبانی نظری راهبردهای مقابله ای (پیشینه پژوهشی راهبردهای مقابله ای)

۳- خویشتن داری:استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر و متناسب با تغییر و تنش محسوب میگردد وازسوی دیگرخود زمینه ساز فضای روانی سالمی است که در پرتو آن شناخت صحیح و ارزیابی درست موقعیت تنش زا جهت انتخاب راهکار مقابله ای موثر، میسر می سازد(۶۳-۶۲-۵۴-۴۳-۳۵-۱۴-۱۰).

۴- طلب حمایت اجتماعی:استفاده از حمایت اجتماعی برای کاهش تنش حاصل از فشارها خصوصاً بیرونی، در صورت تواماً بودن با عزت نفس به فرد کمک مؤثری خواهد کرد(۴۵-۴۲-۳۱-۲۲-۱۸-۸).

۵- پذیرش مسئولیت: پذیرش مسئولیت هنگام مواجه با شرایط تنش زا به فرد کمک میکند تا امکان برخورد مؤثر با مشکل را داشته باشد(۵۱-۲۹-۲۵-۹).

۶- گریز-اجتناب: مقابله اجتنابی به عنوان راهبردی کوتاه مدت کارآمد شناخته شده است، اما در دراز مدت مانع سازش روان شناختی میشود و نشانه های درماندگی مثل افسردگی را افزایش میدهد(۵۹-۵۸-۵۰-۴۷-۴۰-۳۳-۱۶-۱۱).

۷- حل مدبرانه مسئله: بر این اساس حل مسئله برنامه ریزی شده راههای مقابله با مشکل مستقیماً بررسی میشوند و معمولاً با یافتن راه حل های مناسب برای مشکل رضایت روان شناختی حاصل میشود(۵۲-۴۹-۴۸-۳۹–۲۶-۱).

۸- ارزیابی مجدد مثبت: پویایی امکانات لازم برای مقابله فعال با موقعیت استرس زا را در اختیار فرد قرار میدهد. این وضعیت تمام تواناییهای بالقوه فرد را برای مقابله مثبت و حل مساله فرا می خواند و احتمال موفقیت وی را افزایش میدهد(۶۰-۵۶-۳۸–۳۰-۲۳-۲۰).

افراد به هرماده روی یک مقیاس چهارگزینه ای لیکرت الف- به کارنبردم= نمره صفر   ب- تا حدی به کاربردم= نمره ۱ ، ج- بیشتر مواقع به کاربردم= نمره ۲  و

د- زیا به کار بردم= نمره ۳ پاسخ می دهند.

در ایران بر روی نمونه ۷۵۰ نفری زوج میانسال و نمونه ۷۶۳ نفری دانش آموزان دوم وسوم دبیرستان هنجاریابی شده است. اعتبار و روایی (ضریب آلفای کرونباخ) آن در مقیاس های از ۶۱% تا ۷۹% میباشد.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -