.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه درگیری شغلی اوترخت

پرسشنامه درگیری شغلی اوترخت

شافلی و همکاران در سال ۲۰۰۲ در دانشگاه اوترخت هلند، مقیاس ۱۷ ماد ه ای درگیری شغلی را تدوین و توسعه دادند. آن ها طی سا ل های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ با مطالعه ای که به عمل آوردند، تلاش کردند تا حد امکان نسخه ۱۷ سوالی پرسشنامه درگیری شغلی را کوتاه کنند. سرانجام، این مطالعات منجر به تدوین نسخه ۹ ماد ه ای و کوتا ه شده مقیاس درگیری شغلی اوترخت شد(شافلی، باکر و سالانوا[۱]،۲۰۰۶). مقیاس های اوترخت، درگیری شغلی را در قالب سه مولفه  سرزندگی(سوالات ۱،۲و ۵)، فدایی شدن در کار( سوالات ۴،۳و ۷)و شیفتگی(سوالات ۸،۶ و۹) انداز ه گیری می کنند.

گویه های پاسخ دهی به ابزارهای پژوهش بر اساس طیف پنج گانه لکیرت(کاملاً مخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق، کاملاً موافق) و نحوه نمر ه گذاری به آنها نیز به ترتیب از یک تا پنج است. پایایی پرسشنامه با استناد به ضریب آلفای کرونباخ ۸۷۲ / ۰ به دست آمد. پایایی پرسشنامه درگیری شغلی در این پژوهش به روش آلفای کرانباخ،  ۶۳/۰ بدست آمد.

[۱] Schaufeli , Bakker & Salanova

۴۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ...


3000 تومان 0 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
s

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن معرفی ...


3000 تومان 0 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -