.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه خیانت زناشویی محقق ساخته ۲۱ سوالی

دانلود پرسشنامه خیانت زناشویی محقق ساخته

این پرسشنامه شامل۲۱ سوالی ومحقق ساخته است که سوالات آن از دو پرسشنامه دیگر اقتباس شده است. سوالات ۱ تا۶ پرسشنامه احتمال (استعداد) خیانت زناشویی باس وشاکلفورد اقتباس شده ، که در سال ۲۰۱۳ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال است که بر روی یک طیف ۵ درجه ای کاملا مخالفم=۱ تا کاملا موافقم =۵ نمره گذاری می شود. سوالات ۷ تا ۲۱ ایـن پرسشنـامـه بـه ترتیب از سوالات ۱،۲،۳،۴،۶،۷،۸،۹،۱۱،۱۲،۱۵،۱۲۱،۱۷ پرسشنامه خیانت زناشویی مرامی وخادمی اقتباس شده است. این پرسشنامه توسط مرامی وخادمی که در سال ۱۳۹۲ تهیه شد، که دارای ۵۲ سوال می باشد و استعداد خیانت زناشویی را درجامعه  ایران میسنجد. در این پرسشنامه ۴ مولفه بررسی می شود که به ترتیب عبارتند از ۱٫جهانی شدن: شامل سه خرده مقیاس که در برگیرنده اینترنت،ماهواره و الگو پذیری از جوامع غربی است(سوالات ۱ تا ۱۲). ۲٫جنسی: شامل سه خرده مقیاس که در برگیرنده افکارجنسی، رفتارجنسی والگوبرداری جنسی است(سوالات ۱۳تا۲۴). ۳٫شخصیتی: شامل چهار خرده مقیاس که در برگیرنده شخصیتهای وابسته، خودشیفته ، هیجانی ودلبسته نا ایمن است(سوالات ۲۵ تا ۳۶).۴٫خانوادگی که شامل سه خرده مقیاس که در برگیرنده ارتباطات خانوادگی، ساختار خانوادگی وازدواج های تحمیلی است را نشان می دهد(۳۷تا۵۲) این پرسشنامه به صورت لیکرت ۵ گزینه ای کاملا مخالفم=۱تا کاملا موافقم =۵ ، نمره گذاری می شود. سوالات اقتباس شده  مربوط  به دو مولفه جهانی شدن و جنسی بودند.

۴۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -