.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه خودکارآمدی معلم ساخته شده از مقیاس اسچانن، موران و وولفولک

پرسشنامه  خودکارآمدی معلم

برای اندازه گیری باورهای کارآمدی معلمان از مقیاس ساخته شده توسط اسچانن، موران و وولفولک(۲۰۰۱) استفاده شده است. این مقیاس شامل گویه هایی است که ماهیت چند بعدی تدریس را از طریق تکالیف تدریس ویژه و در چندین حیطۀ عملکردی به خوبی می سنجد. دارای ۲۴ گویه بوده و متشکل از سه خرده مقیاس درگیر کردن دانش آموزان در امور تحصیلی(درگیر کردن فراگیر) ۷  سوال؛ راهبردهای آموزشی ۹ سوال و مدیریت کلاس ۸ سوال  است و بر  مبنای مقیاس لیکرت ۵ درجه ای و از  بسیار زیاد تا خیلی کم تنظیم شده است.

برای گزینه بسیار زیاد نمره ۴، زیاد نمره ۳، تا حدودی نمره ۲، کم نمره ۱ و خیلی کم نمره ۰ تعلق می گیرد. جمع نمرات گویه ها نشان دهنده نمره کارآمدی کلی است. نمره بالاتر حاکی از خودکارآمدی بالاتر است. علاوه بر نمره کلی، این مقیاس سه نمره فرعی مربوط به خرده مقیاس های خودکارآمدی در درگیر کردن دانش آموزان در امور تحصیلی، خودکارآمدی در روش های تدریس(راهبردهای آموزشی) و خودکارآمدی در مدیریت کلاس را ارائه می دهد(اسچانن، موران و ولفولک،۲۰۰۱).

روایی و پایایی:

ادامه در فایل خریداری شده

۴۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه سلامت روان گلد برک ...


5000 تومان 0 ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
s

پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ...


3000 تومان 0 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
s

پرسشنامه  رضایت مندي  زناشویی انریچ ...


5000 تومان 8 ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -