.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه تکانشگری بارت و همکاران ۲۰۰۴ ویرایش یازدهم ۳۰ سوالی

پرسشنامه تکانشگری بارت ویرایش یازدهم ۳۰ سوالی

پرسشنامه تکانشگری بارت ویرایش یازدهم توسط پروفسور ارنست بارت ساخته شده است (بارت و همکاران ۲۰۰۴). مقیاس تکانشگری بارت همبستگی بسیار خوبی با پرسشنامه تکانشگری آیزنک دارد و ساختار پرسش های گرداوری شده از هر دو پرسشنامه، نشان دهنده ابعادی از تصمیم گیری شتاب زده و فقدان دور اندیشی است. این پرسشنامه دارای ۳۰ پرسش می باشد که شامل تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و عدم برنامه ریزی می باشد.

گویه هایی که سه عامل این مقیاس را مورد ارزیابی قرار می دهند عبارتند از:

۱-تکانشگری شناختی: شامل گرفتن تصمیم های شناختی سریع است. این خرده مقیاس تحمل پیچیدگی و مقاومت را اندازه گیری می کند، که شامل گویه های ۵، ۹، ۱۱، ۲۰، ۲۴، ۲۶ و ۲۸ می باشد.

۲-تکانشگری حرکتی: شامل عمل کردن بدون فکر است. این خرده مقیاس گرایش به عمل کردن آنی و تحت کشش را اندازه گیری می کند، که گویه های آن عبارتند از: ۲، ۳، ۴، ۱۶، ۱۹، ۲۳و ۲۵٫

۳-عدم برنامه ریزی: به صورت یک جهت یابی آنی یا فقدان آینده نگری مشخص می شود. این خرده مقیاس کمی احساس نسبت به آینده را می سنجد. گویه های این خرده مقیاس عبارتند از: ۱۲،۱۳،۱۴،۱۸،۲۴،۲۷،۲۹٫

سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت تنظیم شده است که از ۱(نبودن) تا ۴(بسیار زیاد) است. گروه کنترل غیر بالینی نمراتی در گستره ۶۰-۵۰ کسب می کنند. گویه های شماره ۳۰ و ۸ نیز به علت نامتجانس بودن حذف گردیده است.

در این پرسشنامه تعداد گویه هایی که به صورت معکوس نمره گذاری می شوند ۱۱ عدد بوده که عبارتند از: ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۹، ۳۰٫

این پرسشنامه در کشورهای مختلفی هنجاریابی شده است و در هر دو گروه بالینی و غیر بالینی، پایایی و روایی مناسبی داشته است.

اعتبار و روایی فرم فارسی این پرسشنامه که توسط اختیاری و همکاران (۱۳۸۷) صورت پذیرفته است، ۳ عامل عدم برنامه ریزی (۹ماده)، تکانشگری حرکتی (۱۰ ماده) و تکانشگری شناختی (۵ ماده) را نشان داد.

تعیین پایایی مقیاس تکانشگری بارت به روش همسانی درونی انجام گردیده است و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، ضریب آلفای کرونباخ، برای سوالات عامل اول۸۱/۰، برای سوالات عامل دوم ۶۷/۰ و برای سوالات عامل سوم ۷۰/۰ بوده و پایایی باز آزمون نمرات کل ۷۷/۰ بدست آمده است.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس ...


5000 تومان 1 ۶ فروردین ۱۳۹۸
s

پرسشنامه فرم کوتاه mmpi-2 (اجرا، ...


4000 تومان 0 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
s

پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ...


3000 تومان 0 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
s

پرسشنامه اخلاق کسب و کار ...


2000 تومان 0 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -