.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران(۲۰۰۱)

 ۲-۴-۳- پرسشنامه تنظیم هیجانی                                   

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران(۲۰۰۱) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامه ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای ۳۶ ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان وکودکان می باشدکه در این پژوهش از فرم ویژه بزرگسالان استفاده شده است. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه(۹) راهبرد ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و سلامت دیگران را ارزیابی می کند.

در این پرسشنامه از فرد خواسته می شود تا واکنش خود را در مواجه با تجارب تهدید آمیز و رویدادهای استرس زای زندگی که به تازگی تجربه کرده اند را بوسیله پاسخ پرسش ها که استراتژی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی می کند مشخص نماید

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و به صورت زیر است :

هرگز(۱)، به ندرت(۲)، برخی اوقات(۳)، اغلب اوقات(۴)، همیشه(۵)

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

نمره بین  ۳۶ تا ۷۲  : تنظیم شناختی هیجان در فرد ضعیف است.

نمره بین ۷۲ تا ۱۰۸ :  تنظیم شناختی هیجان در فرد متوسط است.

نمره بالاتر از ۱۰۸  : تنظیم شناختی هیجان در فرد  قوی است .

روایی و پایایی:

گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این مقیاس ذکر کردند. ضریب آلفا برای خرده مقیاس های این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۲) در دامنه ۷۱/۰ تا ۸۱/۰ گزارش شده است. فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار(۱۳۸۶) مورد اعتباریابی قرارگرفت وروایی و پایایی آن تایید شد. پیوسته گر و حیدری (۱۳۸۸) همسو با یافته های فوق ضرایب پایایی بالایی را برای مولفه های مقیاس گزارش کرده اند .

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود پرسشنامه رضایت جنسی لارسون ...


3000 تومان 6 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
s

دانلود پرسشنامه 5 عاملی ذهن ...


3000 تومان 0 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -