.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه انگیزش خودتعیین گری دسی و ریان ۱۹۸۵

پرسشنامه انگیزش خودتعیین گری دسی و ریان ۱۹۸۵

پرسشنامه۲۱ سوالی انگیزش خود تعیین­گری دسی وریان، (۱۹۸۵)دارای  ۳ خرده مقیاس خود مختاری،شایستگی و ارتباط می باشد که با طیف لیکرت ۵ درجه ای خیلی زیاد=۵، زیاد=۴، نظری ندارم=۳، کم=۲، خیلی کم=۱، تنظیم شده است. دسی و ریان  (۱۹۸۵) ضریب پایایی پرسشنامه را بااستفاده ازآلفای کرونباخ برای کل آزمون ۸۹% گزارش نموده­اند. ساعتچی (۱۳۸۹)ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون ۹۰% گزارش نمود. همچنین در این پژوهش برای برآورد میزان ضریب پایایی به شیوه آلفای کرونباخ ۹۱/. محاسبه و گزارش شد. این مقیاس را دانش آموزان تکمیل کرده اند.

دانلود مبانی نظری انگیزش خودتعیین گری

۲۵۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود پرسشنامه تصویر برند رحیم ...


2000 تومان 15 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

مقیاس ادراک کودک از تعارض ...


5000 تومان 0 ۴ تیر ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -