.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه انگيزه پيشرفت (AMQ) هرمنس(۱۹۷۰)

پرسشنامه انگيزه پيشرفت (AMQ)

پرسشنامه انگيزه پيشرفت ابزاري مدادي_کاغذي است که توسط هرمنس(۱۹۷۰) تهيه و تدوين شده و به وسيله شکرکن وبرومند نسب(۱۳۸۱) به فارسي برگردانده شده است. اين پرسشنامه ۲۹ ماده دارد که به صورت جملات نيمه تمام مي باشند و گزينه هاي ارائه شده براي هر ماده بين ۴ تا ۶ گزينه متغير است. براين اساس حداکثر نمره هر ماده بين ۴ تا ۶ مي باشد که با توجه به تعداد گزينه هاي هرماده تغيیرميکند. دربرخي ازماده هاگزينه الف کمترن نمره ودربرخي ديگرگزينه الف بالاترين نمره را دارد. گرفتن نمره بالا در اين آزمون حاکي از داشتن انگيزه پيشرفت بالا است. ضريب همبستگي محاسبه شده ۴۶/۰=r بود که در سطح ۰۵/۰ معني دار بود. همچنين براي محاسبه ضريب پايايي از روش آلفاي کرونباخ و تنصيف استفاده شده.در روش تنصيف از فرمول ضريب همبستگي اسپرمن_ براوان استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده ۷۸/۰ و ضريب پاياي محاسبه شده با استفاده از روش هاي گاتمن و اسپرمن_براوان به ترتيب ۷۰/۰ و ۷۲/۰ مي باشد. همچنين در پژوهش ابوالقاسمي (۱۳۸۱) پايايي پرسشنامه انگيزه پيشرفت به دو روش آلفاي کرونباخ و تنصيف محاسبه شده است. درتحقيق وي ضريب پاياي به روش آلفاي کرونباخ برابر با ۶۸/۰ و در روش تنصيف از فرمول ضريب همبستگي اسپيرمن-براوان استفاده شد. و ضريب پايايي محاسبه شده با استفاده از روش اسپيرمن-براوان و گاتمن به ترتيب برابر است با ۷۶/۰ و۷۵/۰بوده است.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و ...


3000 تومان 0 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

پرسشنامه درگیری شغلی اوترخت شافلی و ...


4000 تومان 1 ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -