.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه استاندارد سبک هاي دفاعی (DSQ-40)

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک­هاي دفاعی (DSQ-40)

این پرسشنامه درسال ۱۹۹۳ توسط آندروز[۱] و همکاران ساخته شد یک مقیاس ۴۰ سوالی که شامل ۲۰ مکانیسم دفاعی در سه بعد رشد نایافته[۲]، رشد یافته[۳] و روان آزرده[۴] است در مقیاس ۹ درجه­ای لیکرت اعلام می­کند. فرد در هر یک از مکانیسم های دفاعی نمره­ای بین ۲ تا ۱۸ به دست می­آورد. در مکانیسم­های دفاعی که نمره فرد از ۱۰ بیشتر باشد به معنی استفاده فرد از آن مکانیسم دفاعی است. در این پرسشنامه سوالات مربوط به سبک­های دفاعی ۲۴ سوال مربوط به بعد رشد نایافته، ۸ سوال مربوط به بعد رشد یافته و ۸ سوال مربوط به بعد روان­آزرده است. هر شخص دربعد سبک دفاعی رشد نایافته نمره­ای بین ۲۱ تا ۲۴، در بعد سبک دفاعی رشد یافته نمره­ای بین۸ تا ۷۲ و در سبک دفاعی روان­آزرده نمره­ای بین ۸ تا ۷۲ به دست می­آورد. ویژگی­های روان­سنجی نسخه فارسی این پرسشنامه در چندین پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که آلفای کرونباخ برای سبک رشد یافته ۸۳/۰ تا ۹۴/۰، برای سبک رشد نایافته ۸۱/۰ تا ۹۲/۰ و برای سبک روان آزرده ۷۹/۰ تا ۹۱/۰ بود(غریبی، رستمی، محمدیان شریف و منقی، ۱۳۹۵).

۴۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه فرم کوتاه mmpi-2 (اجرا، ...


4000 تومان 13 4 آوریل 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -