.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای اساتید فرمهینی فراهانی و همکاران ۱۳۹۲

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای اساتید فرمهینی فراهانی و همکاران ۱۳۹۲

این پرسشنامه از ۲۴ گویه تشکیل شده و برای به دست آوردن پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می‌گردد و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به دست می‌آید.

طیف پاسخگویی پرسشنامه صلاحیت اخلاقی:

خیلی زیاد: ۵

زیاد: ۴

متوسط: ۳

کم: ۲

خیلی کم:۱

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -