.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه و مقاله بررسی اینورتر تبدیل dc به ac

پایان نامه و مقاله بررسی اینورتر تبدیل dc به ac

چکیده

امروزه کنترل موتورهای القایی به دلیل مزایای زیاد این موتورها نسبت به موتورهای جریان مستقیم روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.

در این پایان نامه روشهای مختلف کنترل دور و گشتاور موتورهای القایی و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول مدارهای موردنیاز برای کنترل موتورهای القایی شامل مدارهای فرکانس متغیر که خود شامل اینورتورهای منبع ولتاژ، اینورتورهای منبع جریان می باشند معرفی و بررسی شده اند.

در فصل دوم روش های مختلف کنترل موتورهای القایی مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا اصول کنترل دور و سپس روشهای مختلف کنترل v/f ثابت کنترل لغزش و کنترلهای برداری مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم به روشهای مکانیکی و الکتریکی کنترل دبی در پمپها پرداخته ایم و با مقایسه هر دو روش الکتریکی و مکانیکی به این نتیجه می رسیم که استفاده از روش الکتریکی مناسبتر است.

در فصل چهارم به کاربردهای AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی . انواع روشهای مختلف بکارگیری کنترل دور برای پمپ مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم صرفه جویی انرژی در موتورهای القایی از طریق استفاده از کنترل دور و انواع روشهای افزایشی راندمان، گشتاور و ضریب قدرت مورد بررسی قرار گرفته است.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول-مدارهای موردنیاز برای کنترل موتور القایی

اینورتر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- اینورتر پل تکفاز ………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- اینورتر تکفاز PWM …………………………………………………………………………………………… 5

۲- اینورترهای سه فاز ………………………………………………………………………………………………….. ۶

۳- اینورتر با تشدید سری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۴- اینورترهای منبع جریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۴-۱- اینورتر منبع جریان سه فاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۵- منابع جریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۵-۱- مدولاسیون پهنای پالس در یک اینورتر منبع جریان تریستوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۶- مقایسه محرکه های اینوتر منبع جریان و ولتاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

فصل دوم – کنترل موتور القایی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۱- اصول کنترل سرعت موتورهای القایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲- کنترل لغزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳- روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده اسکالر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۴- کنترل کننده اسکالر درایوهای موتور القایی با اینورتر VSI ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

۴-۱- کنترل کننده سرعت، مدار باز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-۲- کنترل کننده سرعت مداربسته با محدود کننده جریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۵- کنترل کننده سرعت مدار باز ، در شیراط کنترل V/F ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

۶- کنترل برداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۶-۱- انواع روشهای کنترل برداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۶-۲- کنترل برداری مستقیم با جهت یابی شار فاصه هوایی و اینورتر PWM با جریان کنترل کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۶-۳- کنترل کننده برداری مستقیم با جهت یابی شار استاتور ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۶-۴- کنترل برداری غیر مستقیم با جهتیابی شار رتور و اینوتر PWM با جریان کنترل شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۶-۵- کنترل برداری با اینورترها PWM و در شرایط کنترل ولتاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۶-۶- کنترل برداری با استفاده از اینورتر CSI ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم – روشهای الکتریکی و مکانیکی کنترل دبی در پمپها

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲- استخراج رابطه میان گشتاور، سرعت و دبی یک پمپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳- ارزیابی به کارگیری شیر فلکه به عنوان روش معمول کنترل دبی پمپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴- ارزیابی روش کنترل دور موتور القایی به منظور کنترل دبی سیال ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵- مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف کنترل دبی سیال ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۶- ارزیابی اقتصادی به کارگیری ASD ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

فصل چهارم – کاربرد AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۱- مشخصه های سیستم پمپ و بار و طبقه بندی پمپ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲- مشخصه پمپ های روتو دینامیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۳- تاثیر سرعت متغیر پمپ روی منحنی عملکرد آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴- پرفورمنس مکش پمپ (NPSH) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

۵- نیازهای عملیاتی پمپ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۶- راندمان پمپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۷- پمپ های موازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۸- کنترل on/off پمپ های موازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۹-۱- کنترل فلو با روش شیر کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۹-۲- کنترل فلو با روش شیر BYPASS

۹-۳- کنترل فلو توسط درایوهای دور متغیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۱۰- آبیاری در مزارع (Irrigation) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

۱۱- روشهای مختلف استفاده از درایو برای کنترل پمپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۱۱-۱- روش مالتی مستر Multi Master ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

۱۱-۲- روش Multi Follower ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

۱۱-۳- تشریح عملکرد کنترل در روش Advance level Control ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل پنجم

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۱- مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۲- موانع در سیاستگذاری انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۳- انتخاب موتور مناسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۳-۱- تطابق موتور و بار ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۳-۲- موتورهای با راندمان بالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴- اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستمهای مرتبط با الکتروموتورها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۴-۱- کیفیت توان Power Quality ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123

۴-۲- تثبیت ولتاژ شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۴-۳- عدم تقارن فاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۴- ضریب قدرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۵- روشهای عملمی برای افزایش بازدهی موتور ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۶- دستورالعملهای لازم برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۷- دسته بندی اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۸- تکنولوژی الکترونیک قدرت و درایوهای AC ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

۹- کنترل کننده دور موتور ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۱۰- مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

۱۱- مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و نقش کنترل کننده های دور موتور ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

۱۲- پمپها و فنها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۱۳- قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷

۱۴- محاسبات صرفه جویی انرژی در فن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

۱۵- یک مطالعه موردی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۱۶- سیستمهای تهویه مطبوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۱۷- ماشین تزریق پلاستیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۱۸- صرفه جویی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۱۹- کمپرسورها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۲۰- نیروگاه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

۲۱- سیمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۲۲- قابلیتهای کنترل کننده دور موتور مدرن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

۲۲-۱- نرم افزار کاربردی کنترل پمپ و فن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

۲۲-۲- نرم افزار کاربردی کنترل سطح پیشرفته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

۲۲-۳- نرم افزار کنترلی Master Follower ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

۲۳- درایوهای دور متغیر VACON مصداقی از درایوهای مدرن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

۲۴- مسائلی که درایوهای دور متغیر به وجود می آورند ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۵

 

 

موضوع :
naser

محصولات مرتبط
s

function ieClicked() { ...


17000 تومان 2 11 می 2018
s

function ieClicked() { ...


8000 تومان 0 11 جولای 2017
s

function ieClicked() { ...


25000 تومان 1 7 جولای 2017
s

پایان نامه اصول طراحی پست ...


20000 تومان 1 31 مارس 2021

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -