.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه متن کاوی و کاربردهای آن

پایان نامه متن کاوی و کاربردهای آن

چکیده

رشد فزاینده پایگاه داده ها در زمینه های مختلف از فعالیت انسان باعث شده است که نیاز به ابزارهای قدرتمند جدید، برای تغییر دادن داده به دانش مفید، افزایش یابد. جهت برآوردن این نیاز، محققان به کاوش در زمینه های مختلف برای یافتن روش ها و ایده های مناسب پرداختند. متن کاوی یکی از زمینه های است که به دنبال استخراج اطلاعات مفید، از داده های متنی بدون ساختار، به وسیله شناسایی و اکتشاف الگوها می باشد. ایده اصلی متن کاوی، یافتن قطعات کوچک اطلاعات ازحجم زیاد داده های متنی، بدون نیاز به خواندن تمام آن است. در این مقاله با توجه به اهمیت این روش مختصراً به متن کاوی، زمینه های مرتبط با آن و برخی روش های رایج طبقه بندی و خوشه بندی پرداخته شده است. اگرچه بیان همه روش ها و کاربردها ممکن نیست، اما این پژوهش می تواند دید کلی از متن کاوی را در ذهن خواننده ایجاد کرده و در صورت علاقه برای مطالعه بیشتر، فرد را به منابع مناسب هدایت کند.


فهرست مطالب

فصل اول

بررسی روشهای انتخاب ویژگی

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- روش های مبتنی بر استخراج ویژگی.. ۳

۱-۳- روش های انتخاب ویژگی.. ۴

۱-۴- دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی.. ۱۲

۱-۵- تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله – تابع تولید کننده کامل.. ۱۴

۱-۶- تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات – تابع تولید کننده مکاشفه ای.. ۱۶

۱-۷- تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات – تابع تولید کننده کامل.. ۲۰

۱-۸- تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی – تابع تولید کننده مکاشفه ای.. ۲۱

۱-۹- تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری – تابع تولید کننده کامل.. ۲۲

۱-۱۰- تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری – تابع تولید کننده تصادفی.. ۲۷

۱-۱۱- تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای.. ۲۹

۱-۱۲- تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده – تابع تولید کننده کامل.. ۳۱

۱-۱۳- تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده – تابع تولید کننده تصادفی.. ۳۱

۱-۱۴- جمع بندی روش های انتخاب ویژگی.. ۳۴

فصل دوم

بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی

۲-۱- روش های فرا اکتشافی.. ۳۵

۲-۲- روش های مکاشفه ای.. ۳۵

۲-۳- انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای.. ۳۶

۲-۴- پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی.. ۳۸

۲-۵- ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی.. ۳۸

۲-۶- دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی.. ۳۹

۲-۷- الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) 40

۲-۸- روش های پیاده سازی عملگر ترکیب… ۴۷

۲-۹- انواع روش های جهش…. ۵۰

۲-۱۰- الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی.. ۵۱

۲-۱۱- الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 53

۲-۱۲- الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی.. ۵۶

۲-۱۳- الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 57

۲-۱۴- الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی.. ۵۸

۲-۱۵- الگوریتم جستجوی ممنوعه ۶۲

۲-۱۶- استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه. ۶۳

۲-۱۷- حافظه ها در جستجوی ممنوعه. ۶۴

۲-۱۸- الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی.. ۶۵

فهرست منابع و مراجع   ۶۸

موضوع :
naser

محصولات مرتبط
s

مقاله امنیت شبکه های حسگر ...


9000 تومان 12 27 اکتبر 2017
s

مقدمه‌اي بر شبكه‌هاي  نظير به ...


10000 تومان 0 28 دسامبر 2016
s

پروژه روبات امدادگر جونیور- 85 ...


7000 تومان 0 9 آوریل 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -