.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه فلسفه مدیریت ژاپنی

فلسفه مدیریت ژاپنی

چکیده

  • تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

JIT یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال۱۹۷۳ مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.


فهرست مطالب

موضوع                                                                 صفحه

فصل اول:

معرفی  JIT  ————————————————۵

تاريخچه وتکامل توليد بهنگام —————————————— ۶

تعريف نظام بهنگام —————————————————– ۹

نظام بهنگام دريک نگاه ————————————————۱۰

مبانی توليد بهنگام —————————————————–۱۴

اجزای توليد بهنگام —————————————————- ۱۵

اهداف توليد بهنگام —————————————————-۱۸

مزاياومحدوديتهایJI————————————————— 20

منطق اجرای ————————————————————۲۳

پيش نيازهای يک برنامهJIT ——————————————–26

برنامه ريزی نظام توليد بهنگام —————————————-۲۷

فصل دوم:

اجرای برنامه JIT —————————————– 36

مقدمه ——————————————————————-۳۷

۱- ايجاد يک استراتژی اجرايی —————————————۳۸

۲- يک برنامه عملياتی برای اجرا ————————————-۴۰

۱-۲-وقتی فعاليتهای اجرای JITتکمیل می شود——————۴۲

۲-۲-چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود —————۴۳

۳-  سيستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ———————۴۳

۴-  پروژه های آزمايشی(راهنما) ————————————–۴۷

۵- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحاديه ها ————————۴۸

۱-۵- مقاومت کارکنان ———————————————-۴۹

۲-۵- اتحاديه ها  —————————————————–۵۰

۶- فرايند اجرای —-JIT —————————————————- 52

فصل سوم:

کنترل ———————————————————۵۴

کنترل تولیددرنظام بهنگام ————————————————- ۵۵

سیستم کانبان ————————————————————-۵۶

وظایف کانبان —————————————————————۵۶

تولید یکنواخت —————————————————————۵۷

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه —————————————۶۰

اجرای سیستم کانبان —————————————————–۶۱

وظایف کانبان —————————————————————-۶۳

انواع جریان مواد ————————————————————-۶۴

گردش کانبان —————————————————————-۶۷

وسعت عمل کانبان ———————————————————۶۹

فصل چهارم :

ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ———————— ۷۱

شرکت تویوتا ———————————————————–۷۲

مقدمه ——————————————————————— ۷۳

تاریخچه —————————————————————— ۷۳

سیستم تولیدتویوتا(TPS) ————————————————- 74

تولیدبهنگام(JIT) ——————————————————— 76

کانبان ——————————————————————— ۷۶

JIDOKA ————————————————————— 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا —————————————————- ۷۷

فرهنگ سازمانی وارزشها ————————————————- ۷۸

آینده ———————————————————————– ۷۸

تشریح مفاهیم ————————————————————– ۸۰

واژه نامه انگلیسی- فارسی ————————————————- ۸۳

فهرست منابع ————————————————————– ۸۵

 

« فهرست جداول »

    عنوان                                                                         صفحه

 سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ———————————————– ۱۳

 

« فهرست نمودارها واشکال »

 

نظام تولید بهنگام —————————————————————– ۲۰

برنامه ریزی نظام بهنگام ——————————————————— ۲۰

سیستم حلقه بسته ————————————————————-۶۱

سیستم رانش به جلو ———————————————————– ۶۵

سیستم کششی ازجلو ———————————————————۶۷

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه ——————————————۷۰

 

 

 

 

موضوع :
naser

محصولات مرتبط
s

مقاله تحول در سیستم های ...


5000 تومان 1 26 می 2018
s

دانلود مقاله خصوصي سازي و ...


6000 تومان 0 26 آوریل 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -