.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

مقاله رابطه سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول (طرح تحقیق)
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۴
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۴-۱- اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱- اهداف کلی : ۸
۲-۴-۱- اهداف جزیی: ۸
۵-۱- فرضیه های تحقیق ۹
۶-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹
فصل دوم (ادبیات پژوهش)
۲-۱- مقدمه ۱۳
۲-۲- پیشینه نظری ۱۴
۱-۲-۲- عملکرد خانواده ۱۴
۲-۲-۲- سبک های دلبستگی ۲۲
۳-۲-۲- سازگاری اجتماعی ۲۹
۳-۲- پیشینه پژوهشی ۴۳
۱-۳-۲- پیشینه داخلی ۴۳
۲-۳-۲- پیشینه خارجی ۴۶
فصل سوم (روش تحقیق)
۳-۱- مقدمه ۵۲
۳-۲- روش تحقيق ۵۲
۳-۳- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق ۵۳
۳-۴- روش جمع آوري اطلاعات ۵۴
۳-۵- ابزار اندازه گيري تحقيق ۵۴
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۷
فصل چهارم(تجزیه تحلیل دادههای پژوهش)
۱-۴- مقدمه ۵۹
۲-۴- یافتههای توصیفی ۵۹
۳-۴- یافتههای استنباطی ۶۴
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
۱-۵- مقدمه ۸۶
۲-۵- بحث ۸۶
۵-۳- نتیجه گیری ۸۷
۴-۵- محدودیت ها ۱۰۴
۵-۵- پیشنهادات ۱۰۴
۱-۵-۵- پیشنهادات کاربردی ۱۰۴
۲-۵-۵- پیشنهادات پژوهشی ۱۰۵
منابع ۱۰۶
منابع فارسی ۱۰۷
منابع لاتین ۱۱۳
پیوست ها ۱۱۷

فهرست جداول

جدول۱-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت ۵۹
جدول ۲-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی ۶۰
جدول ۳-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی ۶۰
جدول ۴-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد ۶۱
جدول ۵-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل پدر ۶۱
جدول ۶-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل مادر ۶۲
جدول ۷-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر ۶۲
جدول ۸-۴٫ فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر ۶۳
جدول ۹-۴٫ مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک خرده مقیاسهای آنان ۶۴
جدول ۱۰-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جهت پیش بینی متغیر سازگاری براساس خرده مقیاس های عملکرد خانواده ۶۵
جدول ۱۱-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سازگاری براساس خرده مقیاس های عملکرد خانواده ۶۵
جدول ۱۲-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر سازگاری براساس خرده مقیاس های عملکرد خانواده ۶۶
جدول ۱۳-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس سبک های دلبستگی ۶۷
جدول ۱۴-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس سبک های دلبستگی ۶۸
جدول ۱۵-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس سبک های دلبستگی ۶۸
جدول ۱۶-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ۶۹
جدول ۱۷-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ۶۹
جدول ۱۸-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان براساس عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ۷۰
جدول ۱۹-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس مقیاس های عملکرد خانواده ۷۲
جدول ۲۰-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس مقیاس های عملکرد خانواده ۷۳
جدول ۲۱-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس مقیاس های عملکرد خانواده ۷۴
جدول ۲۲-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی ۷۶
جدول ۲۳-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی ۷۷
جدول ۲۴-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی ۷۸
جدول ۲۵-۴٫جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری همزمان جهت پیش بینی متغیر متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده ۷۹
جدول ۲۶-۴٫ جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده ۸۰
جدول ۲۷-۴٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر متغیر سازگاری دانش آموزان به تفکیک جنسیت براساس سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده ۸۱

چکیده

هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانواده وسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزان ی باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه است كه در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد ۳۷۶نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش های نمونه گیری طبقاتی و چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عملکرد (کارکرد) خانواده (Fad)، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (Sas) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی می باشد. تجزیه و تحلیل داده هانشان دادکه به صورت کلی خرده مقیاس‌های عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر سازگاری دانش¬اموزان را پیش‎بینی می کنند. به صورت کلی سبکهای دلبستگی با(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)می توانند به صورت معنی داری سازگاری دانش آموزان را پیش بینی می کنند،به صورت کلی خرده مقیاس های عملکرد خانواده وسبک های دلبستگی می توانند سازگاری دانش آموزان راپیش بینی می کنند.اما هنگامی که معادله های رگرسیونی به صورت جداگانه درمیان دختران وپسران اجرا شد نتایج متفاوتی به دست آمد.درگروه دختران خرده مقیاس های ارتباط،آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،همراهی عاطفی وکنترل رفتار می توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کننددر گروه پسران خرده مقیاس های عملکردخانواده شامل آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی،کنترل رفتارمی توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کنند.درسبک های دلبستگی هرسه سبک(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)درهردوگروه دختروپسرپیش بینی کننده معناداری برای سازگاری دانش آموزان به تفکیک دختروپسرمحسوب می شوند.هنگامی که درگروه پسران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی وکنترل رفتاروسبک های دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی بودند..هنگامی که درگروه دختران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه، خرده مقیاس های ارتباط، آمیزش عاطفی، عملکرد کلی، همراهی عاطفی، و کنترل در عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا پیش بینی کننده معناداری برای سازگاری اجتماعی محسوب می شدند.
کلیدواژه ها:سازگاری اجتماعی،عملکرد خانواده،سبک های دلبستگی،دانش آموزان مقطع متوسطه.

پیشنهاد: مقاله کامل سبکهای دلبستگی (مبانی نظری سبکهای دلبستگی)

۱-۱- مقدمه

انسان محصول اجتماع است و در نتیجه تحت تأثیر نظام ها و فرهنگ های جامعه خود قرار می گیرد. در چنین شرایطی است که باید نیازهای خود را برآورده سازد و آرامش و تعادل خود را حفظ کند، بنابراین انسان باید با اجتماع سازگار شود. ابعاد سازگاری شامل: سازگاری جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی است که در رأس آن‌ها سازگاری اجتماعی قرار دارد. سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته های فرد با منافع و خواسته های گروهی که در آن زندگی می کنند، هماهنگ و متعادل شود وتا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری شود (مظاهری و همکاران، ۱۳۸۶).
سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب کرده است. داشتن جامعه ای سالم مستلزم داشتن افرادی سالم است و هر چه میزان سازگاری اجتماعی افراد بالاتر باشد، سلامت جامعه نیز بالاتر خواهد بود. تلاش و کوشش دست اندر کاران تعلیم و تربیت کشورها برای رشد همه جانبه افراد است که پایه و اساس آن را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند (مظاهری و همکاران، ۱۳۸۶). علاوه بر دست اندرکاران تعلیم و تربیت که نقش مهمی در رشد و افزایش سازگاری اجتماعی افراد و خصوصاً دانش آموزان دارند، خانواده و کارکرد خانواده نیز می تواند بر روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.
کارکردهای خانواده هستند که ملاک‏هایی برای خانواده سالم به‏ حساب می‏آیند. این کارکردها عبارتند از: تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و رفع‏ نیازهای مالی، روانی و عاطفی اعضا. روشن است که در جامعهء ما ابتدا پدر و در درجهء دوم مادر نیازهای اقتصادی‏ خانواده را تأمین می‏کنند. ولی رفع نیازهای‏ مالی، روانی و عاطفی اعضا، عملکرد کل نظام خانواده است. از کارکردهای‏ بعدی خانواده می‏توان حمایت از اعضا در برابر بحران‏ها و فشارهای زندگی را نام‏ برد. خانوادهء سالم ضمن تلاش برای به‏ ثمر رساندن کارکردهایش، انعطاف‏پذیر نیز هست وبه راحتی با تغییرات سازگار می‏شود (حسینی زاده مهدوی، ۱۳۸۵). یکی دیگر از که عواملی خانواده ها و والدین که می تواند در سازگاری افراد با تغییرات و سازگاری اجتماعی مؤثر باشد سبک دلبستگی است.
سبك دلبستگي، از عوامل موثر در تعاملات بين فردي است كه در نتيجه ي روابط فرد با چهره هاي دلبستگي (والدين، همسالان و همسر) شكل مي گيرد و به طور معناداري بر عملكرد و روابط فرد تاثير مي‌گذارد (باولبی ، ۱۹۶۹). روابط دوستانه، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه، موضوعاتی هستند که هم از جنبه ی اجتماعی و هم از جنبه ی روان شناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستند که از دوران کودکی آغاز می شوند (کاتلر و همکاران ، ۲۰۰۹).
این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان اجرا می گردد.

۱-۲- بیان مسأله

يكي از مفاهيمي كه از بطن خانواده شكل مي گيرد، مفهوم دلبستگي است. سروف، ايگلند، كارلسون و كولينز (۲۰۰۵) دلبستگی را چنین تعریف می کنند: دلبستگي به طور كلي يعني مأمني از آسايش، امنيتی براي كاوش و جستجو كردن و منبعي براي اطمينان بخشي به كودك، زماني كه دچار پريشاني مي شود. بالبي دلبستگي را در قالب نظريه اي بزرگ مفهوم سازي كرد. از نظر بالبی (۱۹۷۳، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۰؛ به نقل از گودوین ، ۲۰۰۳)، روابط دلبستگي هميشه موجودند و در سراسر چرخه زندگي فعال هستند، به طوري پيوندهاي دلبستگي در زندگي بزرگسالي ايجاد مي شوند و بر فعاليت هاي مهم دوران بزرگسالي موثرند. دلبستگي در نوجواني و بزرگسالي را به عنوان روابط دوبه دويي تعريف مي كنند كه در آن، همجواري با يك شخص ويژه ترجيح داده شده و به دستيافتن به احساسي ايمني يا حفظ آن منجر مي شود. نتايج پژوهش هاي زيادي استمرار و تداوم سبك دلبستگي را در چرخه زندگي تاييد می کنند (فریلی ، ۲۰۰۲، مین، کاپلان و کسیدی ، نافتل و شاور ، ۲۰۰۶).
بر اساس آزمایش های آینثورث (۱۹۸۷، لوی، بلات و شاور، ۱۹۹۸) روابط والد- فرزند در سه گروه ایمن اجتنابی و اضطرابی دوسوگرا طبقه بندی شد. فرزنداني كه در گروه ايمن دسته بندي شدند، بعد از پريشان شدن به سرعت براي رسيدن به آرامش پيش مادر برگشتند، سريعتر به آرامش رسيدند، سريعتر و كاملتر فعاليت هاي خود را از سرگرفتند. فرزنداني كه در گروه دو سوگراي اضطرابي دسته بندي شدند، واكنش‌هاي آميخته‌اي به حضور مادر داشتند، از حضور مادر به آرامش نرسيدند و فعاليت‌هاي خود را از سرنگرفتند. در نهايت گروه با دلبستگي اجتنابي مادر خود را ناديده گرفتند، به انزوا و گوشه گيري پرداختند و شروع به انجام فعاليت‌هايي براي دور شدن از پريشاني كردند (رولز و سيمپسون ، ۲۰۰۴).
بلسكي و كاسيدي (۱۹۹۴، به نقل از لوی و بلت و شاور، ۱۹۹۸) نشان دادند كه گروه‌هاي سه گانه بدست آمده در محيط آزمايشگاهي توسط آینثورث (۱۹۷۸) در محيط طبيعي هم وجود دارند. هينن، ساندرمن و اسپرانگر (۲۰۰۹) از این ایده حمايت كردند كه روابط و تجربيات اوليه به شكل دلبستگي بر تجربيات زندگي بعدي تاثير مي‌گذارد. آن‌ها دريافتند كه خاطرات دوران كودكي ۹۰ درصد از زنان، با سبك دلبستگي آن‌ها در بزرگسالي همبستگي دارد كه مي‌تواند رضايت از زندگي كلي را پيشبيني كند. اين محققان دريافتند كه افرادي كه سبك‌هاي دلبستگي ناايمن داشتند، ميزان بالايي از طرد توسط والدين، ميزان پاييني از حمايت خانوادگي و ميزان پاييني از هماهنگي و گرمي در كانون خانواده را گزارش دادند در حالي كه افراد با سبك دلبستگي ايمن ميزان پاييني از عدم رضايت از خود، روابط و زندگي را گزارش دادند. سبك‌هاي دلبستگي نه تنها با رضايت كلي از زندگي، بلكه با افسردگي و اضطراب هم ارتباط دارند. فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی فرزند با مادر مبنای تمامی روابط بعدی است (برک ، ۱۳۸۶).
به دنبال خط پژوهشی بالبی، آینثورث ، واتر و وال (۱۹۸۷) سه سبک دلبستگی را توصیف نمودند: ایمن، اضطرابی / دوسوگرا و اضطرابی / اجتنابی. نقش این سبک های دلبستگی در روابط بزرگسالان را هازان و شیور (۱۹۸۷) مورد پژوهش قرار دادند. دلبستگی نقش بسزایی در کمک به فرزندان در برخورد با چالش های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دارد. به طوری که الگوهای دلبستگی ناسالم در طی دوران کودکی مشکل رفتاری و اعمال بزه و ناسازگاری های اجتماعی را در نوجوانی ایجاد می کند. (شالیزا ، ۲۰۰۱ ؛ لیبل ، ۲۰۰۷؛ کاسدی و شیور ، ۲۰۰۷).

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی و اجتماعی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد، گفته می شود (سادوک و سادوک ، ۲۰۰۳ به نقل از افتخار و همکاران، ۱۳۸۹). به عبارتی سازگاري، مجموعه كنش‌ها و رفتارهايي است كه فرد در موقعيت‌ها و شرايط جديد به منظور ارائه پاسخ‌هاي مناسب به محرك‌هاي موجود از خود بروز مي‌دهد (آقامحمدیان شعرباف، ۱۳۷۳). در ديدگاه راجرز، شخصيت ناسازگار، همان فردي است كه مورد تهديد دروني واقع شده است و برعكس افراد سازگار، شخصيت‌هايي به نظر مي‌رسند كه در وجودشان هيچ نشاني از احساس تهديد نمي توان يافت (آقا محمدیان شعرباف، ۱۳۷۳). از آن‌جا كه سازگاري مي‌تواند واجد طيف گسترده‌اي باشد و ابعادي مانند اجتماع، خانواده، عواطف، شغل، بهداشت و ازدواج را شامل شود، برخي از صاحبنظران، سازگاري اجتماعي را رأس ساير ابعاد تلقي مي‌كنند. ابعاد مسئله سازگاري ممكن است در هر دوره از زمان و در هر مرحله از تحولات اجتماعي تغيير كند؛ اما جامعه‌اي نيست كه با مسئله ناسازگاري افراد خود مواجه نباشد. عوامل اجتماعي مهمي در بروز سازگاري نقش دارند كه يكي از اين عوامل، پاسخ‌دهي والد به نيازهاي فرزندان در دوران كودكي و نوجوانی است و به تشكيل سبك‌هاي دلبستگی در فرزند منجر می شود (بالبی، ۱۹۸۰).
خانواده و سازگاري اجتماعيِ بنياد يك خانواده با پدر و مادر ريخته مي شود. پيش از اين كه خانواده گسترش يابد، اين دو كوشش مي كنند كه هم خود را بهتر درك كنند و هم طرف مقابل را، هم چنين سعي مي‌كنند تا حد ممكن بفهمند گره مشكلات در كجاست تا حلشان كنند. فرزندان به دعواهاي پدر و مادر و خشونت‌هاي لفظي، حتي به رنجش‌هاي پنهان و گله‌هاي ابراز نشده حساس هستند. بنابراين به خاطر فرزندان بايستي خانواده‌ها در جهت توافق و سازگاري بيشتر تلاش نمايند و اگر اختلافي هست بايد در غياب آنان مطرح و حل شود. مهم اين است كه مشكلات با راه حل هاي منطقي حل گردد و در اين جا، كليد حل مسئله، فهميدن يكديگر مي باشد كه به كودكان بردباري و سازگاري مي آموزد و ناهمواري ها، شخصيت آن‌ها را برای سازگاری با اجتماع آماده می سازد. كودكاني كه در خانواده، سازگاري با ديگران را مي آموزند، بهتر مي‌توانند با محيط بيرون و شخصيت هاي گوناگون آن، خود را تطبيق دهند. اين كه فكر كنيم كودك در آينده مي تواند اشخاص شبيه به خود را بيابد و با آن ها معاشرت كند، حرف بيهوده اي است چرا كه هميشه اين اتفاق نمي‌افتد. زيرا او مجبور است در نخستين تماس بيرون از خانه، با شخصيت هاي متفاوت با خويش تماس داشته باشد (گلشن مهر، ۱۳۹۱).
محيط رشد اجتماعي و رواني خانواده و نحوه عملکرد خانواده، نخستين نهاد زندگي اجتماعي به شمار مي‌رود. در خانواده و با عملکرد خانواده است كه فرزندان با شكل گيري شخصيت اش، شناختن ديگران را فرا مي‌گيرد و سازگاری اجتماعی را پیشه می کند. اگر اين الگو از نظر رواني، سالم نباشد يعني به طور مثال سلطه جو و زور مدار يا بر عكس جبون و متملق يا بي صداقت و. . . باشد فرزندان همان را درست مي پندارد و سرمشق قرار مي دهد. تاثير الگوهاي رفتاري نامناسب، موجبات فراهم آمدن بيماري شخصيت و ناسازگاری اجتماعی در فرزندان خواهد شد كه در آينده در مواجهه با جامعه نمايان خواهد شد و دامنه ي آن بستگي به ميزان بيماري شخصيت فرد از ناسازگاري هاي معمول اجتماعي تا اقدام به كارهاي غير اجتماعي و ضد اجتماعي گسترش دارد (گلشن مهر، ۱۳۹۱).
حال با توجه به این که عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی می توانند تأثیرات زیادی بر روی افراد و همچنین دانش آموزان بگذارند و از طرفی دیگر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه به دلیل رسیدن به سن بلوغ متأثر از عوامل زیادی می باشد، در این پژوهش قصد بر این است که به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان رابطه وجود دارد؟

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به این‌که عملکرد خانواده مستقیما بر سبک های دلبستگی و در نهایت نحوه سازگاری فرزندان در اجتماع خواهد بود و سازگاری اجتماعی نیز یکی از اصلی ترین نشانه های سلامت روانی محسوب می گردد و اهمیت سازگاری در تمام جنبه های زندگی اعم از فردی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی روشن است، انسان از طریق سازش یافتگی با شرایط جدید، اضطراب، تنیدگی و افسردگی را در خود کاهش داده سلامت روانی خود را حفظ می کند و زمینه را برای موفقیت خود فراهم می نماید.
در میان عوامل متعددی که در شکل دهی و تحول ویژگی های شخصیتی مؤثرند، نقش خانواده از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر خانواده بر رشد و تحول ویژگی های شخصیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند (شریفی، عریضی و نامداری، ۱۳۸۴). خانواده در راستای شکل دهی شخصیت، هرگز اهمیت خود را از دست نمی دهد، زیرا تغییر و دگرگونی در خانواده، تغییر در فرایندهای درون روانی اعضای خود را به همراه خواهد داشت (مینوچین، ۱۳۷۵).
هرچند برای شناسایی عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی تلاش های نظری و تجربی زیادی صورت گرفته اما تلاش کمتری متوجه شناسایی نقش سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بوده است و همچنین مطالعات انجام شده بیشتر درباره جمعیت عمومی و نه اقشاری خاص از جامعه به ویژه دانش آموزان بوده است. از آنجا که به نظر می رسد پژوهش هایی محدود در زمینه بررسی ارتباط میان عملکرد خانواده، سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی انجام شده، انجام پژوهشي در اين زمينه داراي اهميتي بسزا است.


بخشی از منابع

منابع فارسی

 1. اسلامی نسب، علی. (۱۳۷۳). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنياد.
 2. اﺻﻼﻧﻲ، خ. (۱۳۸۳). ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان.
 3. اصلانی، خالد؛ صیادی، علی؛ امان‌اللهی، عباس (۱۳۹۰). رابطه بين سبك هاي دلبستگي با كاركرد خانواده و سلامت عمومي، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال ۲، شماره ۲، صص ۵-۸ .
 4. افتخار، زهرا؛ احمدی، علی؛ زهره، افتخار (۱۳۸۹). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. مجله یافته های نو در روانشناسی ، شماره ۲ ، ص۱۸٫
 5. آقامحمديان شعرباف؛ حميدرضا (۱۳۷۳). ناسازگاري. مجله پیوند، شماره ۱۷، بهار.
 6. امان‌الهي، عباس؛ رجبي، غلامرضا (۱۳۸۵). مقايسه سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه شهيد چمران اهواز. سومين سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويان، سوم و چهارم خردادماه، دانشگاه علم و صنعت، تهران. صص ۱۰-۱۵٫
 7. امان‌الهي، عباس؛ عطاري، يوسف‌علي؛ خجسته‌مهر، رضا (۱۳۸۹). بررسي رابطه‌ي‌ عملكرد خانواده و جو رواني اجتماعي كلاس با ناسازگاري دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان شهراهواز. مجله تازه ها و پژوهش هاي مشاوره، صص ۶۱-۸۲٫
 8. اماني، رزيتا (۱۳۸۹). بررسي وضعيت سلامت روان و ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان ورودي سال ۸۸-۸۹ دانشگاه بوعلي سينا. گزارش نهايي طرح پژوهشی، صص ۱۱۱-۱۲۱٫
 9. اماني، رزيتا؛ اعتمادی، عذری؛ فاتحی زاده، مریم؛ بهرامی، فاطمه (۱۳۹۰). رابطه ميان سبك هاي دلبستگي و سازگاري اجتماعي. روانشناسی بالینی و شخصیت، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال ۱۹، دوره جدید، شماره ۶ ، صص ۱۵-۱۹٫
 10. ايلالی، احترام السادات. (۱۳۷۶). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنياد.

منابع لاتین

 1. Ainsworth (1978) . Patterns of attachment: a psychological study of strange situations hillsdale,p44-49.
 2. Allen JP, McElhaney KB, Kuperminc GP, Jodl KM (2004). Stability and change in attachment security across adolescence. Child Dev; 75: 1792-805.
 3. Allen, B. (1998). Scripts- the role of permission. Transactional Analysis Journal, 2,(2), 72-74.
 4. Armsden GC, Greenberg MT.(1987). The inventory of parent and peer attachment; individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. J Youth Adolesc; 16: 427-54.
 5. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2) 226-44.
 6. Bello, R. S. , Brandau-Brown, F. E. & Ragsdale, J. (2006). ” Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation” Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany Online. Sam Houston State University, 1-28.
 7. Bowlby J. Attachment and Loves. 2nd ed. New York: Basic Books; 1969: 40-3.
 8. Browndfield, D. &thompson, K. (2003).Attachment to peers and Delinquent behavior. Early indicator of future delinquency, 3(3), 203-218.
 9. Cassidy ,J,Shaver,p(2008). Handbook of attachment: theory ,research and clinical applications . new yourk:Guilford press.p12-21.
 10. Cassidy, J., & Berlin, L.J. (1994). The insecure ambivalent pattern of attachment: theory and research. Child development, 65, 971-991.

۱۳۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

ابعاد هویت ،  خود کنترلی ...


15000 تومان 0 ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
s

پایان نامه تاثیر استفاده از ...


10000 تومان 0 ۲۲ مهر ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -