.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه تهيه گوگرد پليمري بعنوان عامل اصلي پخت در ساخت مصنوعات پليمري

پایان نامه تهيه گوگرد پليمري بعنوان عامل اصلي پخت در ساخت مصنوعات پليمري

چكيده

پخت گوگردي رايج ترين سيستم پخت در ساخت مصنوعات پليمري است . اما در اين سيستم پخت معمولاً از گوگرد معمولي استفاده مي شود كه مشكلاتي در پي دارد . مهمترين مشكل استفاده از گوگرد معمولي پديدة شكفتگي (Blooming) است كه بهترين راه حل برطرف كردن آن استفاده از گوگرد نامحلول يا پليمري در پخت آميزه ها است. روشهاي بكار گرفته شده در اين پژوهش شامل : روش ذوب گوگرد معمولي و همچنين هيدروليز  است . گوگرد نامحلول بدست آمده پس از پوشش دهي با روغن آروماتيك در ساخت آميزه هاي لاستيكي بكار گرفته شدند . نتايج تست هاي فيزيكي و مكانيكي بيانگر عملكرد مؤثر گوگرد پليمري بكارگرفته شده مي باشد .

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

فصل اول

مقدمه ۲

۱-۱ توليد ۶

۱-۱-۱ فرايندهاي جذب در مايع و اكسيداسيون ۶

۱-۱-۲ فرايندهاي اكسيداسيون مستقيم ۱۴

۱-۱-۳ توليد گوگرد در جهان ۲۰

۱-۱-۴ توليد گوگرد در ايران ۲۱

۱-۲ صادرات گوگرد در جهان ۲۳

۱-۲-۱ وضعيت صادرات گوگرد ايران ۲۴

۱-۳ وضعيت مصرف گوگرد در جهان ۲۶

۱-۳-۱ مصرف گوگرد در صنايع داخلي ۲۸

۱-۴ مصارف گوگرد ۳۱

۱-۴-۱ اسيد سولفوريك ۳۲

۱-۴-۲ كشاورزي ۳۳

۱-۴-۳ باتريهاي قابل شارژ ۳۴

۱-۴-۴ گوگرد در بتن ۳۴

۱-۴-۵ لامپ گوگردي ۳۵

۱-۴-۶ حذف جيوه در آب ۳۵

۱-۴-۷ توليد كف ۳۶

۱-۴-۸ گوگرد در آسفالت ۳۶

۱-۴-۹ گوگرد در صنايع لاستيك سازي ۳۷

فصل دوم : (لاستيك)

تاريخچه صنعت لاستيك ۳۹

۲-۱ معرفي چند اصطلاح ۳۹

۲-۲ مواد در آميزه كاري لاستيك ۴۱

۲-۳ كائوچو ۴۲

۲-۳-۱ كائوچوها از ديدگاه بازرگاني ۴۳

۲-۳-۲ كائوچوها از ديدگاه مقاومتي ۴۳

۲-۳-۳ كائوچوها از ديدگاه فرآوري و تهيه ۴۴

۲-۳-۳-۱ كائوچوهاي طبيعي ۴۴

۲-۳-۳-۲ كائوچوي مصنوعي ۴۷

۲-۴ فرآيند پخت كائوچو ۵۰

۲-۵ تركيبات مؤثر در آميزه كاري كائوچو ۵۱

۲-۵-۱ گوگرد ۵۱

۲-۵-۲ شتابدهنده ها ۵۱

۲-۵-۳ فعال كننده ها ۴۲

۲-۵-۴ تاخير دهنده ها ۵۳

۲-۵-۵ پر كننده ها ۵۴

۲-۵-۶ نرم كننده ها ۵۴

۲-۵-۷ پپتايزرها ۵۵

۲-۶ آزمونهاي معمولي در تضمين مصنوعات پليمري ۵۵

۲-۶-۱ آزمونهاي روي آميزه پخت شده ۵۵

۲-۶-۲ آزمونها آميزه خام ۵۶

۲-۶-۲-۱گرانروي ۵۶

۲-۶-۲-۲ رئومتر ۵۷

۲-۶-۲-۳ جرم مخصوص ۶۰

۲-۶-۲-۴ چسبندگي ۶۰

۲-۶-۲-۵ پراكنش دوده ۶۰

۲-۶-۱ آزمونهاي آميزه پخت شده ۶۱

۲-۶-۱-۱ كشش ۶۱

۲-۶-۱-۲ مانائي فشاري ۶۲

۲-۶-۱-۳ سختي ۶۲

۲-۶-۱-۴ سايش ۶۲

۲-۶-۱-۵ مقاومت در مقابل پارگي ۶۲

۲-۶-۱-۶ مقاومت خمشي ۶۳

فصل سوم : گوگرد در لاستيك

مقدمه ۶۵

۳-۱ ولكانيزاسيون ۶۶

۳-۱-۱ درجه ولكانيزاسيون ۶۶

۳-۱-۲ مراحل ولكانيزاسيون ۶۷

۳-۱-۳ تغيير خواص نسبت به درجه ۶۹

تاثير افزايش دانسيته اتصالات عرضي ۷۴

۳-۲ اثر ساختمان اتصال عرضي ۷۷

۳-۲-۱ نوع ساختمان اتصال عرضي ۷۷

۳-۲-۳ خواص مكانيكي ۷۸

۳-۲-۴ رفتار فرسودگي حرارتي ۷۹

۳-۲-۵ خواص ديناميكي ۸۰

خواص بهينه در آميزه هاي ولكانيزه شده ۸۲

۳-۳ سيستم هاي پخت ۸۲

۳-۴ پخت گوگردي ۸۳

دلايل ترجيح سيستم پخت گوگردي ۸۳

۳-۴-۱ گوگرد ۸۵

۳-۴-۱-۱ گوگرد ولكانيزاسيون ۸۵

۳-۴-۱-۲ درصد خلوص گوگرد ۸۷

۳-۴-۲ مواد گوگرد دهنده ۸۷

۳-۵ پخت پراكسيدي ۹۰

۳-۵-۱ فوايد پخت پراكسيدي ۹۱

۳-۵-۲ معايب پخت پراكسيدي ۹۲

۳-۶ روشهاي پخت ۹۲

۳-۶-۱ پخت غيرمداوم ۹۳

۳-۶-۱-۱ قالبگيري ۹۳

۳-۶-۱-۲ پخت گاز ۹۳

۳-۶-۱-۳ پخت با غلاف سري ۹۴

۳-۶-۲ پخت مداوم ۹۴

۳-۶-۲-۱ پخت با روتوكيور ۹۴

۳-۶-۲-۲ پخت در مايعات داغ ۹۵

۳-۶-۲-۳ پخت در بسترة ذرات داغ شناور ۹۵

۳-۷ آلوتروپ هاي گوگرد مورد استفاده در صنايع لاستيك ۹۵

فصل چهارم : بخش تجربي

۴-۱ دستگاهها و وسايل مورد استفاده ۹۹

۴-۲ نقطة ذوب گوگرد محلول ۱۰۰

۴-۳ نقطة ذوب گوگرد نامحلول ۱۰۰

۴-۴ تعيين مقدار گوگرد محلول در تولوئن ۱۰۱

۴-۵ تهيه گوگرد نامحلول از روش ذوب ۱۰۲

۴-۶ روش تعيين درصد گوگرد نامحلول ۱۰۳

۴-۷ بهينه كردن درصد گوگرد ۱۰۴

۴-۷-۱ اپتيمم كردن دما ۱۰۴

۴-۷-۲ اپتيمم كردن دور همزن ۱۰۵

۴-۷-۳ اپتيمم كردن درصد كاهندة كشش سطحي ۱۰۵

۴-۷-۴ اپتيمم كردن درصد پايدار كننده ۱۰۶

۴-۸ استخراج گوگرد نامحلول بدست آمده ۱۰۷

۴-۹ روغن پوشي گوگرد نامحلول بدست آمده ۱۰۸

۴-۱۰ تعيين ميزان روغن گوگرد روغني ۱۰۹

۴-۱۱ تهيه گرانول گوگرد نامحلول ۱۱۰

۴-۱۲ تهيه گوگرد نامحلول در مقياس bench 111

۴-۱۳تهيه گوگرد نامحلول در مقياس پايلوت ۱۱۳

۴-۱۴ تهيه گوگرد نامحلول بوسيلة هيدروليز ۱۱۵

۴-۱۵ بكارگيري گوگرد تهيه شده در ساخت آميزه ۱۱۶

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

۵-۱ گوگرد نامحلول ۱۱۹

۵-۲ تاثير منفي شكفتگي بر خواص آميزه ۱۲۳

۵-۳ گوگرد ، موهبت يا آفت ۱۲۵

۵-۴ روشهاي تهيه گوگرد نامحلول ۱۲۷

الف-سرد كردن سريع گوگرد مذاب ۱۲۷

ب-اكسيداسيون نافص ۱۲۷

ج-هيدروليز مستقيم ۱۲۸

روش بكارگرفته شده در اين پژوهش در هيدروليز ۱۲۸

۵-۵ روش ذوب ، روشي كاملاً كاربردي ۱۳۰

۵-۶ مقايسة آميزه هاي تهيه شده ۱۳۲

پيشنهادات ۱۳۴

پيوست

منابع

 

۲۴۹ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

چکیده یکی از تفکرهای نوین در ...


20000 تومان 0 21 فوریه 2017
s

پيشگفتار نوجوانان دلي پاك و ...


10000 تومان 0 25 ژانویه 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -