.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه تصفيه فاضلابهاي صنعتي روغني به روش DAF

پایان نامه تصفيه فاضلابهاي صنعتي روغني به روش DAF

كليات

از قديم الايام آب را عامل حيات مي‏دانستند. زندگي انسان و حيوانات و گياهان بدون آب ممكن نيست، علاوه بر موارد مذكور  پيشرفت‏هاي عظيم صنعتي در هر اجتماعي بوجود و فراواني آب مربوط مي‏باشد. آب مورد نياز كليه فعاليت‏هاي انسان در هر مصرفي تابع كيفيت شيميايي خاصي است و بندرت اتفاق مي‏افتد از يك منبع آب بتوانيم در تمام مصارف استفاده نمائيم، براساس شواهد موجود اجتماعات ميزان آب مصرفي معيار تشخيص پيشرفتهاي بهداشتي مردم آن اجتماع است، خلاصه كلام آب كه به مصداق «وجعلنا من الماء كل شيء حي» آغازگر حيات بوده، ادامه دهنده حيات نيز مي‏باشد و زندگي انسان و تمام موجوداتي كه  بنحوي با او در ارتباط هستند بدون آب امكانپذير نخواهد بود.

آبهاي مصرف شده در زندگي بنحوي به منابع اوليه برگردانيده مي‏شود ولي اغلب آبي كه پس از كاربرد به منابع اوليه خود برگرانيده مي‏شود همان آب اوليه نيست بلكه بصورت مايعي است كه علاوه بر تشكيل  دهنده‏هاي آب مصرفي انتقال دهنده انواع و اقسام موادي است كه در زندگي روزمره مورد استفاده انسان واقع شده است.

مهمترين مواد موجود در آبهاي مصرف شده بوسيله انسان مي‏توان به پروتئين، چربي‏ها، كربوهيدراتها، مواد پاك كننده صابوني يا دترجنت‏ها اشاره نمود. اگر آبهاي مصرف شده كه به منابع اوليه خود برگردانيده مي‏شود حاصل فعاليتهاي صنعتي باشد محتوي هزاران تركيب شيميايي كه در صنايع مورد مصرف قرار گرفته خواهد بود.

معمولاً آبهاي مصرف شده روزانه بوسيله انسان را كه به محيط برميگردانند، فاضلاب محلول رقيقي است كه ۹/۹۹% آنرا مواد جامد يا ساير مواد تشكيل داده است، فاضلاب علاوه بر موادي كه قبلاً نام برده شد ممكن است محتوي عوامل بيولوژيكي و باكتريهاي بيماريزا نيز باشد.

مجموعاً هر‏گونه تغييري در كيفيت منابع آب در دنيا در اثر تخليه فاضلاب يا پساب رخ دهد بنحوي كه به سادگي و يا با تصفيه اندك نتوانيم از اين منابع در مصارف عادي استفاده نمائيم آلودگي گويند. بنابراين اولين نتيجه فعاليت‏هاي اجتماعي و صنعتي انسان به صورت ويرانگري و تخريب محيط زندگي از طريق آلوده سازي منابع آب ـ خاك ـ هوا و تمام چيزهايي كه در بهتر زيستن او دخالت دارند ظاهر مي‏شود. متأسفانه بْعد اين ويرانگري به علت پيشرفت‏هاي اجتماعي و صنعتي به حدي رسيده است كه حتي براي خود انسان غير‏قابل تحمل شده است و ناچاراً مسائل مربوط به آلودگي محيط را بصورت منطقه‏اي و جهاني در نشست‏هاي مختلف مورد بررسي  و بحث قرار داده تا راه حلهاي مناسبي براي مبارزه با آلودگيها پيدا كند.

عواملي چون افزايش جمعيت، پيشرفتهاي تكنولوژي، بهاي اندكي كه انسان براي محيط زيست بعلت  رايگان بودن قائل است و بسياري عوامل ديگر در تشديد ويرانگري محيط مؤثر است، بعضي از جامعه شناسان عامل فقر اجتماعي  را نيز يكي از عوامل مهم آلوده‏سازي  محيط مي‏دانند، بقول جامعه‏شناسان بين‏المللي جهان درگير ۳ نوع بيماري است، آلودگي،‌ جمعيت و فقر.

تنها آبهاي سطحي نيستند كه در معرض آلودگيهاي ناشي از فعاليت‏هاي اجتماعي و صنعتي انسان قرار گرفته‏اند بلكه تخليه فاضلاب و پسات در زمين مي‏تواند آبهاي زيرزميني را بشدت آلوده سازد. در بعضي شهرهاي ايران در اثر اينگونه آلودگي‏ها به غلظت بسيار بالاي يون نيترات كه گاهي تا ۳ برابر حد مجاز استاندارد جهاني است برمي‏خوريم. اين موضوع مؤيد اين است كه نفوذ مقادير زيادي فاضلاب در زمين به مرور خاصيت تصفيه خاك را زايل نموده و لايه‏هاي خاك كه مي‏توانستند سهم مهمي در تغييرات كيفيت فاضلاب دفعي در زمين داشته باشند ديگر قادر به انجام اين تغييرات نيستند از اين رو تشكيل دهنده‏هاي فاضلاب بدون هيچ  تغييري به آبهاي زيرزميني مي‏پيوندد. در اينگونه موارد تنها راه چاره نجات آب‏هاي زيرزميني از آلودگي جمع‏آوري و دفع بهداشتي فاضلاب شهري است.

در بعضي نقاط آلودگي‏هاي حاصل از تخليه فاضلاب در زمين منحصر به بالا رفتن غلظت يون نيترات نيست بلكه آب‏هاي زيرزميني از ناحيه بالا رفتن غلظت يون فلزات سنگين ـ دترجنت و آلودگي‏هاي ميكروبيولوژيكي مورد تهديد قرار گرفته‏اند.

خساراتي كه در اثر آلودگي آب‏هاي سطحي بصورت مرگ و مير آبزيان مخصوصاً ماهي‏ها كه نقش مهمي در تأمين پروتئين انسان به عهده دارند در دنيا اتفاق كم نيست و حتي اين قبيل مرگ وميرها در كشور ما نيز به كرات اتفاق افتاده است و نيازي به ذكر مواردي از آنها نيست. كمتر اتفاق مي‏افتد كه حداقل سالي چند مورد نشت نفت در سواحل كشورهاي مختلف ديده نشود، بعضي مواقع تعداد پرندگان ساحلي تلف شده يك كشور در اثر اينگونه آلودگي‏ها به چند صدهزار مي‏رسد.

فهرست

۱-۱-  كليات

۲-۱- انواع فاضلاب و خصوصيات آنها

۳-۱- سرانه فاضلاب BOD5  و مواد معلق

۴-۱- جمعيت معادل آلودگي

۵-۱-  تصفيه خودبخود آب‏هاي دريافت كننده آلودگي

۲-۱ مشخصه‏هاي فيزيكي، شيميايي و زيست شناختي فاضلاب

۱-۱-۲ اجزاي فاضلاب

۲-۲-۲ آلايندهاي مهم در تصفية فاضلاب

۳-۱-۲ روشهاي تجزيه

۴-۱-۲ يكاهاي اندازه‏گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي

۲-۲ مشخصه‏هاي فيزيكي: تعريف و كاربرد

۲-۲-۱ كل مواد جامد

۲-۲-۲ بو

۳-۲-۲دما

۴-۲-۲ چگالي

۶-۲-۲ تيرگي

۳-۲ ويژگيهاي شيميايي: تعريف و كاربرد

۱-۳-۲ مادة آلي

۲-۳-۲ پروتئينها

۳-۳-۲ كربوهيدراتها

۴-۳-۲ چربي و روغن گريس

۵-۳-۲ پاك‏كننده‏ها

۶-۳-۲ آلاينده‏هاي درجة اول

۷-۳-۲ تركيبات آلي فرار (VOCS)

۸-۳-۲ سموم و مواد شيميايي كشاورزي

۹-۳-۲ اندازه گيري محتواي آلي

۱۰-۳-۲ نياز به اكسيژن بيوشيميايي.

۱۱-۳-۲محدوديتهاي آزمون BOD

۴-۲نياز اكسيژن شيميايي

۵-۲كل كربن آلي

۶-۲ مادة غير آلي

۱-۶-۲ كلريدها

۳-۶-۲ نيتروژن

۴-۶-۲ فسفر

۵-۶-۲ گازها

۶-۶-۲ اكسيژن محلول

۷-۶-۲ هيدروژن سولفيد

۸-۶-۲ متان

۷-۲ ميكروارگانيزمها

۱-۷-۲ باكتريها

۲-۷-۲ قارچها

۳-۷-۲ جلبكها

۴-۷-۲ تك ياختگان

۵-۷-۲ گياهان و جانوران

۶-۷-۲ ويروسها

۷-۷-۲ ارگانيزمهاي بيماري زا

۱-۳ تأثير بر آبهاي جاري

۳-۳- اسيدها و يا قلياها

۴-۳- مواد آلي

۵-۳- مواد جامد معلق

۶-۳- مواد شناور جامد و مايع اينها شامل چربيها

۷-۳- آب گرم.

۸-۳- مواد شيميايي سمي

۹-۳ موجودات زنده ذربيني

۱۰-۳- مواد پرتوزا

۱-۴- دوره طرح

۲-۴-  جمعيت دوره‏هاي طرح

۳-۴-  سرانه توليد فاضلاب BOD5 و مواد معلق

۴ –۴-  ضرايب حداكثر و حداقل  فاضلاب

۵ –۴ ميزان پساب‏هاي صنعتي

۶-۴- ميزان نشد‏آب‏ها

۸-۷-۴- درجه تصفيه و مصرف  فاضلاب تصفيه شده

۱-۵- تصفيه مقدماتي فاضلاب و پساب

۲-۵- آشغال گيري

۳-۵-  دانه گير

۴-۵- شناور سازي

۵-۵- يكنواخت كردن

۶-۵-  تنظيم PH

۷-۵-  ته‏نشيني ساده

(  ۱-۶ ) روغن و گريس

(۱-۱-۶) روغنهاي آزاد

(۳-۱-۶) امولسيونهاي پايدار شيميايي

(۴-۱-۶) روغنهاي محلول

(۵-۱-۶) روغنهاي چسبنده به سطح ذرات

(۲-۶) امولسيونها

)۱-۲-۶) نسبت فاز خارجي به فاز داخلي

(۲-۲-۶) اندازه ذرات

(۱-۳-۶) جدا كنندة API

(۲-۳-۶) جدا كنندة CPI

(۳-۳-۶) شناور سازي

(۴-۶) اصول و تئوري شناور سازي

(۱-۴-۶) اكتروفلوتيش

(۲-۴-۶) شناور سازي به كمك هواي محلول

(۳-۴-۶) شناور سازي به كمك هوا در فشار اتمسفريك

(۴-۴-۶) شناور سازي به كمك خلاء

(۵-۴-۶) حذف مواد جامد معلق

۶-۴-۶ مكانيزم فرايند شناور سازي

(۷-۶) تصفيه بيولوژيك:

(۸-۶)فيلتر اسيون:

(۹-۶)جذب توسط كربن فعال

(۱۰-۶) عوامل مؤثر در فرايند شناور سازي:

(۱-۱۰-۶) زمان ماند حوض شناور سازي

(۲-۱۰-۶)  تأثير فشار

۳-۱۰-۶ تأثير دما

(۱۱-۶) اصول و تئوري شناور سازي:

(۱-۱۱-۶)سرعت صعود حبابها و ذرات:

(۱۳-۶) اثر تصفيه شيميايي:

(۶-۱۴) اجزاء و نحوة‌عمليات شناورسازي با هواي محلول:

(۱-۱۴-۶) تانك شناورسازي:

(۲-۱۴-۶) تانك اشباع سازي هوا:

(۳-۱۴-۶) انبار لجن:

۴-۱۴-۶ تجهيزات كنترول سطح مايع در تانك شناورسازي:

(۱۵-۶) مدلهاي آزمايشگاهي :

۲-۱۵-۶ مدل متكلف:

(۱۶-۶) آزمايشهاي مورد نياز

(۱-۱۶-۶)‌ انعقاد و لخته سازي:

(۲-۱۶ –۶) جدا سازي ثقلي:

(۳-۱۶-۶) شناورسازي:

(۴-۱۶-۶) اندازه گيري روغن و گريس:

(۱۸-۶) مروري بر مطالعات گذشته:

(۱۹-۶) بررسي پسابهاي روغني و آلي واحد ET تصفيه فاضلابهاي خروجي پتروشيمي اراك

۱-۱۹-۶ Oily & Oranic sewer

(۲-۱۹-۶) بررسي دقيق تر API , DAF واحد ET پتروشيمي اراك

منابع:

۴- فاضلاب صنعتي ـ نوشته نلسون لئونارد نمروـ ترجمة محمود اسد ي

۱۴۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۲۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مقاله بررسی رابطه بین اثربخشی ...


10000 تومان 2 1 سپتامبر 2017
s

پایان نامه بررسي انواع اضافه ...


15000 تومان 0 1 سپتامبر 2017
s

چکیده شبکه های بی سیم در ...


12000 تومان 0 10 ژانویه 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -