.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو

پایان نامه تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو

مقدمه

وجوه ادبي متون نمايشي همواره مورد بحث اديبان ومنتقدين بوده است عده اي عقيده داشتند که متن نمايشي فقط براي اجراست مانند نت موسيقي که فقط رهبر ارکستر و نوازندگان مي توانند آن را بخوانند و بسياري ديگر متون نمايشي را در زمرة متون ادبي دانسته اند به خصوص وقتي صحبت از متون کلاسيک تئاتر باشد که به شعر نوشته شده اند

مارتين اسلين ، منتقد مشهور انگليسي نظرياتي جالب دربارة تئاتر « نو » يا آوانگارد قرن بيستم داشته استاو ادبيات نمايشي را از يک سو نمود کاملي از ادبيات زمانة خويش يا ادبياتي که از اوايل قرن بيستم با سنت شکني ها ، ابداعات و گرايشات منحصر به فردش، با سرعت، راهي را با تحول اساسي مي پيمود، مي داند و از ديگر سو، معتقد است که پيوندي محکم بين نمايشنامه به عنوان متن ادبي و اجراي نمايشي آن بر قرار است که بدنة ادبيات سالهاي بعد را متحول ساخته است آلن رُب گريه يکي از برجسته ترين نويسندگاني است که پايه گذار رمان نو بوده است او ابداعات زيادي در ادبيات انجام داد از جمله اينکه در اين رمان ها حرکت دَوَراني وجود داشت که انتهاي داستان بازگشتي بود به ابتداي داستان و شخصيت دادن به اشياء از خصوصيات اين نوع رمان ها بود که ما در فصل سوم تأثير رمان نو را بر تئاتر نو بررسي خواهيم کرد

فهرست مطالب

مقدمه

بخش نظري :

(   تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و تئاتر نو )

موضوع شماره صفحه

فصل اول :  ادبيات مدرن ؛  تعريف  و  ويژگيها۷

مقدمه     ۸

۱-۱- سبک گريزي  ۱۴

۱-۲- برجسته سازي ِسبک۲۱

۱-۳- شيئ گرايي۲۳

۱-۴- انسانيت زدايي۲۷

۱-۵- فرم گرايي۳۱

۱-۶- علم گرايي۳۵

۱-۶-۱- وسواس۳۶

۱-۶-۲- تسکين دهندگي۳۷

۱-۶-۳- عينيت گرايي۳۸

۱-۶-۴- چند گانگي۳۸

۱-۶-۵- ادبيات در مقام شاخه اي از دانش۴۱

فصل دوم :  تأثير ادبيات مدرن  بر  تئاتر نو۴۲

مقدمه۴۳

۲-۱- تعریف تئاتر نو   ۴۴

۲-۲- سبک گريزي؛ «گذشته؟گذشته اي وجود نداشته است!»۴۶

۲-۳- برجسته سازي سبک در تئاتر نو۶۱

۲-۳-۱- تلميح،تقليد،هزل۶۲

۲-۳-۲- چند گانگي زبان در تئاتر نو۶۳

۲-۳-۳- کاربست زيبايي شناسي پراکنده۶۵

۲-۳-۴- تکنيک ضرباهنگ ۶۶

۲-۴- شيئي گرايي؛ « هنوز کيفم هستچه دلخوشي هايي! »۶۹

۲-۵- انسانيت زدايي؛ « اين رقص بي قرار با تو مي گويد:دوستم بدار!»۷۳

۲-۶- علم گرايي؛ « قوانين طبيعت؛بي خيالفريبنده! »؛۷۵

فصل سوم : تأثير متقابل تئاتر نو  بر ادبيات مدرن۸۰

مقدمه۸۱

۳-۱-تأکيد بر بدن۸۵

۳-۲-اهميت مکان۸۷

۳-۳-نفي زمان۸۸

۳-۴-جنبش نگاري۹۰

۳-۵-خود ويرانگري ۹۱

۳-۶-گرايش به گفتگو۹۳

پيوست فصل سوم : تأثير تئاتر نو بر آثار« مارگريت دوراس» ۹۵   نتيجه گيري۱۰۵

فهرست منابع      ۱۰۷

بخش عملي :

نمايشنامة :     چه کسي لباسهاي مرا بر تن مي کند ؟                                      ۱۱۵

چکيدة انگليسي      ۱۵۵

مقدمه:

۱۶۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه حکمت نکوهش انسان ...


20000 تومان 0 19 مارس 2018
s

پایان نامه جرائم سرقت رایانه ...


15000 تومان 4 20 آوریل 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -