.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس

پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي بر روي ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است.

جهت گردآوري داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، يكي ويژه دانش آموزان با تعداد ۱۰ سئوال و ديگري ويژه معلم با تعداد ۲۰ سئوال تهيه و اجرا شد، كه بعد از تجزيه و تحليل داده ها نتايج حاصل به شرح زير مي باشد:

اكثر دانش آموزان و معلّمان دوست دارند امتحانات به صورت كتبي برگزار شود زيرا اين روش اضطراب دانش آموز را كاهش داده و نمره گذاري براي معلم را راحت تر مي كند.

آنها معتقدند كه ارزشيابي به شيوه ي كيفي و توصيفي بهتر است و برگزاري روش عملي و شفاهي ارزشيابي با مشكلاتي مواجه است. اكثر معلّمان از وضع موجود ارزشيابي راضي هستند كه دلايل متفاوتي را براي آن مي توان بيان كرد. ارزشيابي به صورت عملي و شفاهي در تشخيص مشكلات يادگيري فراگيران و رفع ابهامات جزئي آنها مي تواند بسيار مؤثر باشد.

بیان مسئله

هدف اساسي تعليم و تربيت را مي توان ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار دانش آموزان دانست و آموزش و پرورش از سه مرحلة اساسي تشكيل شده است عبارتند از:

  1. تهيه و تدوين اهداف ۲٫ آموزشي ۳٫ ارزشيابي

آنچه مسلم است يكي از مهمترين عوامل احراز موفقيت در اصلاح نظام آموزشي شناخت فرآيند يادگيري ياددهي و نظام ارزشيابي و همسو نبودن آنها در راستاي اهداف آموزش و پرورش است. امروزه ارزشيابي يادگيري هاي دانش آموزان يكي از مهمترين و در عين حال پيچيده ترين اركان نظام تعليم و تربيت است. چرا كه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نه تنها به عنوان ارزشيابي از برنامه ها و محتواي كتاب هاي درسي و تعيين ميزان تحقيق اهداف آموزشي امكان مي رود بلكه به عنوان ابزاري مهم و اساسي جهت ارتقا دانش آموزان به پايه تحصيلي بالاتر به كار مي رود. ارزشيابي به طور ساده به تعيين ارزشيابي براي هر چيزي يا داوری کردن ارزشها است.

چندين تعريف براي ارزشيابي آموزشي وجود دارد. تعريفي نسبتاً كاملتر را كرانباخ ارائه داده است، او ارزشيابي را «جمع آوري و كاربرد اطلاعات به منظور تصميم گيري دربارة يك برنامة آموزشي» تعريف كرده است (كرانباخ، ۱۹۶۳).


فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : بیان مسئله

 بیان مسئله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

سوالات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

یادداشت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

فهرست جداول

جدول ۱-۴……………………………………………………………………………………………………. ۹

جدول ۲-۴ ………………………………………………………………………………………………… ۱۰

جدول ۳-۴…………………………………………………………………………………………………. ۱۱

جدول ۴-۴ ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

جدول۵-۴………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

جدول ۶-۴…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

 

 

 

موضوع :
naser

محصولات مرتبط
s

پاورپوینت سم مارهای سمی و ...


4000 تومان 45 18 آوریل 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -