.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر اموز

پایان نامه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر اموز

چکیده

عقب ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست بلکه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّاليت هاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند.

بخصوص از روزي که بشر زندگي اجتماعي را شروع کرده موضوع کساني که به عللي قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است. اجتماع براي مصلحت، تعصب يا سالم سازي بعضي افراد را تحمل کرده، عده اي را محبوس مي ساخت يا به مرگ محکوم مي نمود.

از مجموعه مدارک به دست آمده چنين استنباط مي شود که تا قرن هجدهم اين افراد مورد توجه و لطف نبوده و حتي پزشکان از پذيرفتن درمان آنان خودداري مي کردند. (ميلاني نو، ۷ ص ۲۳) و زماني تصور مي شود بعضي بچه ها زرنگ و برخي تنبل هستند. همچنين تصور مي شود که بچه هاي زرنگ پرتلاش هستند و ديگران چنين نيستند. هرچه آموزش و پرورش عمومي بيشتر گسترش مي يابد اين اشتباه مشخص تر مي شود. صاحب نظران در آموزش و پرورش با سئوالاتي از اين قبيل مواجه هستند که آيا افراد با توانايي هاي خاص متولد شده اند؟ آيا اين توانائي ها را مي توان در سال هاي اوليه زندگي سنجيد تا شايد بتوان پيشرفت در آينده را قابل پيش بيني و برنامه ريزي کرد و يا آيا فقر در فرآيند رشد هوش تأثير دارد؟ (فروغي ۱۳۷۳ ص ۳۱)

تفاوت هاي فردي دانش آموزان، که حاکي از وجود قضاوت در توانايي هاي آنان است، از مهمترين اصول و مواردي است که هميشه بايد در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گيرد. از جمله توانايي هاي متفاوت کودکان که موجب تفاوت عمده بين عملکرد آنان مي شود، توانايي هاي شناختي و از جمله هوش است که ميزان آن در همه افراد يکسان نيست، در نتيجه بايد به آن توجه خاصي مبذول شود. زيرا نوع و سرعت آموزش بايد با توانمندي هاي شناختي دانش آموزان هماهنگ شود.


فهرست مطالب

عنوان :                                                                                                                                                   صفحه:

فصل اول :

طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………. ۱

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… ۶

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………. ۸

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۹

تعاریف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۱۴

کارکردهای خانواده………………………………………………………………………………………… ۱۴

انواع خانواده از بعد تربیتی…………………………………………………………………………… ۱۷

روابط و نظام ارزشی خانواده ………………………………………………………………………. ۱۹

تاریخچه کودکان استثنائی ……………………………………………………………………………. ۲۰

خصوصیات دانش آموزان دیر آموز……………………………………………………………….. ۲۱

ملاکهای تشخیص دیرآموزان………………………………………………………………………….. ۲۲

طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی ………………………………………………………………………. ۲۳

علل عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم : روش تحقیق

نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۴۰

جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………………. ۴۱

روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………. ۴۱

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………… ۴۳

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۴۳

شاخص اعبار روائی ……………………………………………………………………………………… ۴۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل پنجم :  نتیچه گیری و پیشنهادات

یافته ها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………… ۶۱

پیشنهادات این پژوهش …………………………………………………………………………………. ۶۴

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۶۶

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

 

naser

محصولات مرتبط
s

مقاله بررسي رابطه بين فشار ...


8000 تومان 0 16 جولای 2017
s

اثرات و عوامل مؤثر بر ...


20000 تومان 0 30 مارس 2021

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -