.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

چكيده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول ۳
كليات تحقیق ۳
۱-۱مقدمه ۴
۲ ـ ۱تاریخچه مطالعاتی ۵
۳ ـ ۱ بيان مسئله ۶
۴ ـ ۱ چارچوب نظري تحقيق ۸
۵ ـ ۱ اهميّت و ضرورت تحقيق ۱۰
۶ ـ ۱ اهداف تحقيق ۱۰
۷ـ ۱حدود مطالعاتی ۱۴
۱-۷-۱قلمرو مكاني تحقيق ۱۴
۲-۷-۱قلمرو زماني تحقيق ۱۴
۳-۷-۱قلمرو موضوعي تحقيق ۱۴
۸ ـ ۱ فرضيههاي تحقيق ۱۴
۹ ـ ۱ ـ تعريف واژهها و اصطلاحات ۱۵
فصل دوم ۱۷
مروری بر ادبيات تحقيق ۱۷
۱-۲ مقدمه ۱۸
۲ ـ ۲ بازار مالي ۱۸
۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندي بازارهاي مالي ۱۹
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول ۱۹
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمايه ۱۹
۳ ـ ۲ سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه ۲۰
۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون ۲۲
۵ ـ ۲ مفاهيم سود در حسابداري ۲۲
۶ ـ ۲ تاريخچه پيشبيني سود ۲۴
۷ ـ ۲ سود سهام پيشبيني شده ۲۵
۸ ـ ۲ اهميت سود سهام پيشبيني شده ۲۶
۹ ـ ۲ دقت پيشبيني سود در عرضه اوليه سهام ۲۶
۱۰ ـ ۲ روشهاي پيشبيني سود ۲۷
۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باكس ـ جنكينز ۲۸
۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفي ۲۹
۱۱ ـ ۲ بازده ۳۰
۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار ۳۰
۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته ۳۱
۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار ۳۱
۱۳ ـ ۲ اجزاي بازده ۳۱
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دريافتي ۳۱
۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زيان) سرمايه ۳۱
۱۴ ـ ۲ بازده غيرعادي سهام ۳۲
۱۵ ـ ۲ فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضههاي اوليّه ۳۵
۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي ۳۵
۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون ۳۵
۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك ۳۶
۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه علامت دهي ۳۸
۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيات گرايشات و علائق زودگذر ۴۰
۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايهگذاران ۴۰
۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه حباب سفتهبازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ ۴۲
۱۶ ـ ۲ تطبيق نظريهها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران ۴۲
۱۷ ـ ۲ پيشينه تحقيق ۴۳
۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات خارجي ۴۳
۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات داخلي ۴۶
فصل سوم ۴۸
روش‌ اجرای تحقیق ۴۸
۱-۳ مقدمه ۴۹
۲ ـ ۳ ـ روش تحقيق ۴۹
۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري ۵۰
۴-۳ مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها ۵۱
۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوري دادهها ۵۴
۶ ـ ۳ ـ روش تجزيه و تحليل دادهها ۵۴
۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي ۵۵
۷ ـ ۳ ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش ۵۹
فصل چهارم ۶۱
تجزيه و تحليل داده‌ها ۶۱
۱-۴مقدمه‏ ۶۲
۲ ـ ۴شاخصهاي توصيفي متغيرها ۶۲
۳ ـ ۴روش آزمون فرضيههاي تحقيق ۶۶
۴ ـ ۴ تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق ۶۶
۵ ـ ۴بررسي فرض نرمال بودن متغيرها ۶۷
۶ـ ۴خلاصه تجزيه و تحليل فرضيهها به تفكيك ۶۸
۱ـ ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: ۶۸
۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل ۷۱
۲ ـ ۶ ـ ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: ۷۷
۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل ۸۱
۳ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي ۸۶
فصل پنجم ۸۸
نتيجه‌گيرمیهن داکیومنت ۸۸
Mihan Doc . netي و پيشنهادات ۸۸
۱-۵مقدمه ۸۹
۲ ـ ۵ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيهها طبق شرايط متغيرها ۹۰
۱ ـ ۲ ـ ۵نتايج فرضيه اصلي اول ۹۰
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل ۹۱
۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم ۹۱
۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل ۹۲
۳ـ۲ـ ۵ نتايج فرضيه فرعي ۹۲
۳ـ۵ نتيجهگيري كلي تحقيق ۹۲
۴ـ۵ پيشنهادها ۹۳
۱ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافتههاي فرضيات پژوهش ۹۳
۲ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافتههاي كلي پژوهش ۹۳
۳ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي ۹۴
۵ـ ۵محدوديتهاي تحقيق ۹۴
پیوستها ۹۶
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری ۹۷
منابع و ماخذ ۱۰۰
منابع فارسي: ۱۰۱
منابع لاتین: ۱۰۴
منابع اینترنتی : ۱۰۷
Abstract: 108

فهرست جداول

جدول (۱ ـ ۱) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغيرهاي تحقيق ۹
جدول (۲ ـ ۱) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل ۱۳
جدول (۱ ـ۳) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل ۵۳
جدول (۲ ـ ۳ ) ويژگي متغيرهاي تحقيق ۵۷
جدول (۱ـ۴): شاخصهاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخصهاي نمودار توزيع (آماري) ـ سال ورود به بورس (A) 63
جدول (۲ـ ۴): شاخصهاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخصهاي نمودار توزيع (آماري) ـ يك سال پس از ورود به بورس(B ) 64
جدول (۳ـ۴): آزمون كلموگراف ـ اسميرنوف (K – S ) مربوط به متغير وابسته (بازده غير عادي) ۶۷
جدول (۴ـ ۴): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده عادي در سال ورود به بازار سرمايه ۶۸
جدول (۵ـ۴) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه ۶۹
جدول (۶ـ۴): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه ۶۹
جدول (۷ـ۴): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی A 73
جدول (۸ـ۴) خلاصه يافتههاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74
جدول (۹-۴) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76
جدول (۱۰ـ۴): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه ۷۷
جدول (۱۱ـ۴): تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه ۷۸
جدول (۱۲ـ۴) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه ۷۸
جدول (۱۳ـ۴): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی B 82
جدول (۱۴ـ۴) خلاصه يافتههاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83
جدول(۱۵-۴) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسال پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85
جدول (۱۶ـ۴) يافتههاي حاصل از بررسي فرضيههاي تحقيق درحضورمتغیرهای کنترل به تفكيك صنعت ۸۶

فهرست نمودار

نمودار (۱ـ ۴): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي درمقطع زمانی A 70
نمودار (۲ـ۴): خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني A 71
نمودار (۳ـ۴): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني B 79
نمودار (۴ـ ۴) : خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازدهغيرعادي سهام در مقطع زماني B 80

چكيده:

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.
در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

 مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

۱-۱مقدمه

يكي از اهداف اطلاعات حسابداري كمك به استفاده كنندگان در پيش¬بيني جريان¬هاي نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيش¬بيني بازده سرمايه¬گذاري است. بخشي از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازده سهام شركت¬ها در بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي است كه از طريق سيستم حسابداري تهيه مي¬شود. ميزان تأثير اين اطلاعات بسيار پيچيده و تا حدي ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداري براي تعيين بازده سودمند باشد در آن صورت تغييرات در داده¬هاي حسابداري بايد سبب تغيير در بازده سهام شركت¬ها شود.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمايه ايران، تأثيرپذيري زيادي از تغيير چرخه¬هاي اقتصادي دارد. مديران سرمايه¬گذاري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير دارايي¬هاي مالي مي¬پردازند، براي حفظ و افزايش ارزش سبد سرمايه¬گذاري خود نياز به بررسي عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمايه¬گذاري¬هاي خود دارند.
پيش¬بيني¬هاي سود هر سهم در سرمايه¬گذاري¬ها از اهميّت ويژه¬اي برخوردار است، زيرا در
شيوه¬هاي ارزيابي سهام عامل مهمي تلقي مي¬شود و در بيشتر موارد، جزء اساسي روش¬هاي انتخاب سهام مي¬باشد. اهميت اين پيش¬بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيش¬بيني از دقت بيشتري برخوردار است و اين مسئله براي استفاده كننده و تهيه كننده مهم تلقّي مي¬شود.
تصميم¬گيرندگان براي اتخاذ تصميمات صحيح و دقيق، نيازمند اطلاعاتي مفيد و سودمند هستند. بالتبع بيشتر اطلاعات بايد از طريق گزارش¬هاي مالي شركت در اختيار آن¬ها قرار گيرد. اكثر
استفاده¬كنندگان بر اقلامي تأكيد دارند كه تصور مي¬كنند مربوط¬ترين اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقياسي است كه از نظر بيشتر استفاده¬كنندگان با اهميّت و مربوط محسوب مي¬شود. مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم مؤيد اين است كه سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پيش¬بيني شده بر قيمت بازار سهام عادي اثر مستقيم مي¬گذارد و سرمايه¬گذاران خواستار اين اطلاعات هستند.مديريت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طريق صورت¬هاي مالي، برآورد آتي از دورنماي شركت در قالب سود هر سهم پيش¬بيني شده را در اختيار استفاده¬كنندگان بگذارد.
تصميم¬گيري صحيح سبب مي¬شود سرمايه¬گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمايه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست مي¬تواند اعتماد استفاده¬كننده را جلب كند.
در تحقيق حاضر، رابطه بين خطاي پيش¬بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زماني سال ورود به بورس و يك¬سال پس از ورود به بورس مورد بررسي قرار مي¬گيرد.
در اين فصل پس از بيان مسئله تحقيق به بيان اهميّت و ضرورت آن مي¬پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را بيان مي¬كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سؤال و موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به فريضه¬هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.

این محصول با ارزش را از دست ندهید: دانلود نمونه پاورپوینت تز ارشد و دکتری

۲ ـ ۱تاریخچه مطالعاتی

بيوركلارك ورايت (۱۹۷۹)
بيوركلارك ورايت در مورد ميزان واكنش بازار تحقيقي انجام دادند. آن¬ها نمونه متشكل از ۲۷۶ شركت را براي دوره ۱۰ ساله از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ مورد مطالعه و تحقيق قرار دادند. در مورد هر شركت موجود در اين نمونه و براي هر سال كه اين نمونه مورد تحقيق قرار مي¬گرفت، آن¬ها تغييرات غير منتظره در سود خالص را محاسبه كردند، سپس با روش مبتني بر الگوي بازار در صدد بر آمدند بازده غير عادي سهام مربوط به تغيير غير منتظره در سود خالص را محاسبه نمايند. اين پژوهشگران با مقايسه كردن تغييرات غير منتظره سود با بازده غير عادي سهام به اين نتيجه رسيدند كه هر قدر شدت تغييرات در سود خالص غير منتظره بيشتر باشد بازار اوراق بهادار واكنش بيشتري نشان خواهد داد، اين نتيجه با كاربرد الگوي قيمت گذاري دارايي¬هاي سرمايه¬اي و با روش مبتني بر سودمندي اطلاعات از نظر تصميم¬گيري سازگار است.
تحقيقات داخلي
محمد رضا ذاكري (۱۳۷۵)به بررسي تحليلي كوتاه مدت و بلند مدت سهام جديد الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وي از انجام اين تحقيق بررسي مقايسه بازده سهام جديد در مقايسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در كوتاه مدت و بلند مدت مي¬باشد. نتايج تحقيق حاكي از اين مي¬باشد كه شركت¬هاي جديد طي ۴ ماه اول معامله به طور متوسط ۷/۱۱% بازده اضافي (غير عادي) و در دوره بلند مدت ۳ ساله ۴/۱۶% كسر بازده داشتند (ذاكري، ۱۳۷۵،ص ۴۵)۱٫
حميد خالقي مقدم (۱۳۷۷)وی در رساله دکتری خود دقت پيش¬بيني سود شركت¬هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای ۱۳۷۳تا ۱۳۷۵ مورد بررسي قرار داد.از جمله عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد بررسی قرار گرفته،متغیرهایی چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت است. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
عبده تبريزي و دموري (۱۳۸۲)در تحقيقي با عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جديداً پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت¬هايي را بررسي كردند كه براي نخستين بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در اين تحقيق شركت¬هاي تازه وارد به بازار طي سال¬هاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ مورد بررسي قرار گرفته¬اند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت اين شركت-ها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفته است. اين عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شركت و بازده كوتاه مدت حاصل از خريد و فروش سهام شركت¬هاي مربوط است. نتايج اين تحقيق نشان دهنده وجود بازده كوتاه مدت بيشتر سهام شركت¬هاي جديدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراين آنان عملكرد قيمت¬گذاري سهام شركت¬هاي جديدالورود به بورس را مشابه بازارهاي سرمايه در كشورهاي مختلف دانسته¬اند (عبده تبريزي و دموري، ۱۳۸۲،ص ۲۷)۲٫
بهرام فر (۱۳۸۳)وی در مقاله ای به بررسي تأثير متغيرهاي حسابداري بر بازده غير عادي آتي سهام شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال¬هاي ۷۴ ـ ۸۲ پرداخت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي¬دهد كه متغیرهای درجه اهرم مالي، اقلام تعهدي،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام رابطه معکوس دارند.درحالی که متغیرهای نرخ بازده سرمايه¬گذاري، رشد دارايي ثابت، تغيير در وجوه نقد عملياتي، ، رابطه مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.

۳ ـ ۱ بيان مسئله

گزارش¬هاي مالي از مهمترين فرآورده¬هاي سيستم اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه¬هاي مختلفي از استفاده¬كنندگان برون سازماني، اطلاعات مالي را در چارچوب مشخصي ارائه مي¬كند كه اين اطلاعات در تعيين قيمت سهام بي¬تأثير نيست. تغييرات قيمت سهام شركت¬ها تحت تأثير عوامل مختلفي است. يكي از عوامل موثر بر روند قيمت سهام يك شركت نشانه¬ها و علائمي است كه به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شركت انعكاس مي¬يابد و در دسترس سرمايه¬گذاران قرار مي-گيرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوي شركت¬ها، صورت¬هاي مالي اساسي و اعلان سود پيش¬بيني شده هر سهم براي سال آينده است. اين اطلاعات حسابداري نقش مهمي در تصميم¬گيري سرمايه-گذاران در خصوص خريد، فروش و نگهداري سهام دارند.
پيش¬بيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان يك رويداد اقتصادي از دير باز مورد علاقه سرمايه¬گذاران مديران، تحليل¬گران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. بنا براین پيش¬بيني عنصر كليدي در تصميم¬گيري¬ها است.
از طرفی خرید سهام شرکت¬های جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها فرآیندی مخاطره آمیز است، زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آن¬ها اندک است. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران وسرمایه گذاران بالقوه، مهمترین مسئله ای است که سرمایه-گذاران در مورد این شرکت¬ها با آن مواجهند. در چنین شرایطی شرکت¬های جدیدالورود اطلاعاتی به بازار ارائه می کنند که بر مبنای آن¬ها سهام قیمت یابی می شود.
شواهد تجربي نشان مي¬دهد سرمايه¬گذاران به اطلاعاتي نظير سود هر سهم اتكاء كرده و در
قيمت¬گذاري سهام از آن استفاده مي¬كنند. اين پيش¬بيني¬ها بيانگر انتظارات مديريت از عملكرد آتي شركت است. بنابراين خطاي پيش¬بيني سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. پژوهش¬های متعددی نیز در زمینه تبیین عوامل مؤثر در پیش بینی سود و بازده سهام وجود دارد كه بر مربوط بودن سود پيش¬بيني شده در تصميم¬گيري استفاده كنندگان صورت¬هاي مالي تأكيد دارند. اين پژوهش-ها در حوزه عرضه اوليه سهام و يا پس از چند سال فعّاليّت در بازار سرمايه هستند.
با توجه به مطالب فوق اين سؤال مطرح مي¬شود كه آيا خطاي پيش¬بيني سود هر سهم بر بازده غير عادي سهام شركت¬ها در سال ورود به بورس تأثير مي¬گذارد؟ و آيا اين تأثير با گذشت يك سال از ورود شركت¬ها به بورس همچنان وجود دارد يا تغيير مي¬كند؟و در صورت تغيير ناشي از چه عواملي است؟


منابع فارسي:

 1. آذر،ع و منصور مومنی،۱۳۸۵،”آمار و کاربرد آن در مدیریت“،تهران، انتشارات سمت، جلد دوم .
 2. آزاد ،م ، ۱۳۸۵، “محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. اسماعیلی،ش،۱۳۸۵،”رابطه کیفیت سود و بازده سهام “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی .
 4. ایزدی نیا ،ن و نسرین علینقیان ،۱۳۸۹،”بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، تحقیقات حسابداری ،شماره۷
 5. بلکویی،الف،علی پارسائیان،۱۳۸۱،”تئوری های حسابداری“، دفتر پژوهشهای فرهنگی .
 6. بهرام فر،ن ،۱۳۸۳،”بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره ۳۷،ص۵۰-۲۳٫
 7. پی نو ،ر،مترجم: علی جهانخانی وعلی پارسائیان ،۱۳۸۲،”مدیرت مالی“، انتشارات سمت، چاپ هشتم.
 8. جهانخانی ،ع و امیر صفاریان ، ۱۳۸۲،”واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران“،تحقیقات مالی ، شماره۱۶، ص ۸۱-۶۱ .
 9. حافظ نیا ،م،۱۳۷۷،”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”،انتشارات سمت.
 10. خاکی ، غ، ۱۳۸۷،”روش تحقیق بارویکردی بر پایان نامه نویسی“، تهران انتشارات بازتاب.
 11. خالقی مقدم ، ح، و محمد بهرامیان ،۱۳۸۴،”میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکت ها درعرضه اولیه“،مطالعات حسابداری ، تهران، شماره۱۱٫
 12. خالقی مقدم ،ح،۱۳۷۷،”دقت پیش بینی سود شرکت ها “،رساله دکترا،دانشگاه تهران.
 13. خورشیدی ،ع وحمیدرضا قریشی ،۱۳۸۱،“راهنمایی تدوین رساله وپایان نامه تحصیلی (از نظریه تا عمل)” ، تهران ، نشر یسطرون.
 14. خوش طینت ،ف،۱۳۸۵،”بررسی رابطه بین اهرم مالی وضریب واکنش سود“، بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۵۱،ص ۲۲-۸٫
 15. دلاور،ع ، ۱۳۷۴،” مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی” ، تهران ،انتشارات رشد.
 16. راعی ، ر، و احمد تلنگی،۱۳۸۳،”مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته“، تهران ، انتشارات سمت.
 17. رهنمای رود پشتی، ف، و هاشم نیکو مرام و شادی شاهوردیانی،۱۳۸۵،”مدیریت مالی راهبردی“، انتشارات کسا کاوش.
 18. ساربانها، م، و علی آشتاب ،۱۳۸۷،”شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران” ، پژوهش نامه علوم اقتصادی، شماره۲۸٫
 19. سجادی ، ح ،۱۳۷۷،”عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام “، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۲۴و۲۵ ،ص ۶۰-۳۴٫
 20. سرمد ،ز، و همکاران ، ۱۳۸۱،”روش تحقیق در علوم رفتاری“،تهران ، نشر آگاه.
 21. شاهرخی ، س،۱۳۸۶،”بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران شرکت ها و عوامل موثر بر آن “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 22. شباهنگ ،ر،۱۳۸۲،”تئوری حسابداری “،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، سازمان حسابرسی، جلد اول.
 23. شباهنگ ،ر،۱۳۸۷،” حسابداری مدیریت “،سازمان حسابرسی ،چاپ شانزدهم ، جلد اول.
 24. عبده تبریزی ، ح، و داریوش دموری،۱۳۸۲،” شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند مدت سهام جدید پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، تحقیقات مالی ، شماره۱۵٫
 25. فتح اللهی، ف،۱۳۸۵،”بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی) توسط صاحبان سهام شرکت های خریدار در اثر اکتساب جزئی یا افزایش مالکیت در شرکت های هدف در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی.
 26. محمدی،م،۱۳۸۹،”بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود“، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد اراک.
 27. مراد زاده فرد،م،۱۳۸۳،”بررسی نقش متغیرهای چندگانه حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام عادی“،رساله دکتری،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات .
 28. ملکیان،الف و احمد احمد پور، ۱۳۸۹،” عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها “، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۶۱٫
 29. مومنی،م و علی فعال قیومی ، ۱۳۸۹،”تحلیل های آماری با استفاده از spss “، انتشارات مولف.
 30. نوروز بیگی،ع،۱۳۸۶،”محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود هرسهم براساس ضریب واکنش سود“، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.
 31. هندریکسن ، الف و مایکل اف ون بردا ، ترجمه علی پارساییان ،۱۳۸۵،” تئوری های حسابداری “، انتشارات ترمه ، جلد اول.

منابع لاتین:

 1. Ahmed Kamran, Hasan Tanweer, Karim Waves(2007).” Reliability of ManagementEarnings forecasts in IPO prospectuses“: Evidence from an Emerging Market.
 2. Beaver W. and Cornell B. and Landsman W. and Stubben R. S. (2008) TheImpact of Analysts: Forecast Errors and Forecast Revisions on Stock Prices”, Journal of Business Finance & Accounting, 35(5), pp.709–۷۴۰٫
 3. Brown, L. D. (1993). Earnings forecasting research: Its implications for capital markets research”, International Journal of Forecasting, 9, pp.295–۳۲۰٫
 4. Chan, K., Chan, L., Jegadeesh, N., Lakonishok, J. (2006).” Earnings quality andstock returns.Journal of Business, 79, 1041-108.
 5. Cheng, T.Y., & Firth, M. (2000). An Empirical Analysis of the Bias andRationality ofProfit Forecasts Publised in New Issue Prospectuses”. Journal of BusinessFinance & Accounting. 27 (3) & (4) April/May 2000. pp : 423 – ۴۴۶٫
 6. Clarkson P.P. et al. (1992). “The Voluntary Inclusion of Earnings Forecasts in IPO Prospectuses”. Comtemporery Accounting Research Vol 8 No. 2 Spring 1992.
 7. Clarkson, P.M., Dontoh, A., Richardson, G and Sefeik, S. (2002),”The voluntaryinclusion of earnings forecasts in IPO prospectuses“. Journal of Contemporary Accounting Research.14: 601-626.
 8. N.V.Krishnan. “Does Venture Capital Reputation Matter?,(2007)”. Evidence from subsequent IPOs. 25:702-780.
 9. Cooper , Guti and Macrum,. (2001)”On the predictability of stock returns in realtime, Journal of Business“.47: 250-247.
 10. Eckbo, E Masulis, R., Norli, O. (2000). Seasoned public offerings: resolutionof the ‘new issues puzzle. Journal of Financial Economics, 56, 251–۲۹۱٫
 11. F. Fama and K.R. French.” The cross-section of expected stock returns“. Journal ofFinance, 47(2):427,465.
 12. Fama, E., French, K. (1993).” Common risk factors in the returns on stocks andbonds“. Journl of Financial Economics, 33, 3–۵۶٫
 13. Fama, E., French, K. (2008). Dissecting anomalies. Journal of Finance, 63, 1653-1678.
 14. Fama, E.F and French , K.R ,(1992),“Cross-sectional of expected stock returns“,Journal of Finance; 36 : 427-465.
 15. Firth , M. and Liau-Tan, C.K.(2001), “Signalling models and the valuation ofnew issues” : An examination of IPOs in Singapore, Pacific- Basin Finance Journal; 27: 511-526.
 16. Firth, M.,(1998),IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining post-listing returns, Applied Financial Economics; 41:29-39.
 17. Georgia, Siougle ,(2003) ,”Information Content of Earnings Forecast Disclosures; 1-53.
 18. Hartnett, N., & J. Romcke,(2000),“The Predictability of Management ForecastError: A Study of Australian IPO Disclosures“. Multinational Finance Journal, 2000, vol. 4, no. 1&2, pp. 101–۱٫
 19. Husnan, S. (1993). “The First Issues Market: The Case of the Indonesian BullMarket”. Indonesian Economic Journal. Vol 2. No 1. hal.16-32.
 20. Hutagaol Y, Siauw F,(2009),” the determinates of managemant forecasts error and the IPO under pricing : A case study of indonesian IPO”, electronic copy availbale at: http//ssrn.com/abstract =1513727
 21. Lonkani Ravi and Michael Firth,(2005) , The accuracy of IPO earningsforecasts in Thailand and their relationships with stock market valuation» , Journal of Accounting and Business Research , Vol.35, No.3.p 269-286,2005.
 22. Mc Conomy, B.J. (1998). Bias and Accuracy of Management EarningsForecast: An Evaluation of the Impact of Auditing“. Contemporarry Accounting Research. Vol 15, No. 2 (Sumber) pp: 167 – ۱۹۵٫
 23. McGuinness, P. (1992). “An Examination of the Underpricing of Initial PublicOfferings in Hongkong”: 1980 – ۱۹۹۰٫ Journal of Business Finance and Accounting. Vol. 19. pp: 165 – ۱۸۶٫
 24. Mukhtar, A., & Jogiyanto Hartono. (2001). The Accuracy of VoluntaryEarning Management Forecasts in IPO Prospectuses on the Jakarta StockExchange> Simposium Nasional Akuntansi IV. Bandung. Pp: 881 – ۹۰۴٫
 25. P, Baginski., & Hassel, J.M. (1997). “Determinants of Management Forecast Precision. Accounting Review. Vol. 72. No. 2. April 1997. pp: 303 – ۳۱۲٫

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

برچسب ها: , , , , , , , , ,
محصولات مرتبط
s

دانلود پایان نامه بررسي احكام ...


10000 تومان 0 ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
s

پایان نامه سیستم خنک سازی ...


9000 تومان 0 ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
s

پایان نامه توليد برق بدون ...


8000 تومان 0 ۴ خرداد ۱۳۹۶
s

پایان نامه رابطه تك فرزندي ...


8500 تومان 0 ۹ اسفند ۱۳۹۶

دیدگاه ها