.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسي سلامت رواني دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي

مقاله بررسي سلامت رواني دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي

چكيده

در اين تحقيق رابطه زندگي خوابگاهي و (غيربومي) و غير خوابگاهي (بومي) وسلامت رواني مورد بررسي قرار گرفته است.

طبق تعريف فرهنگ بزرگ روانشناسي «لاروس » سلامت رواني عبارتند از استعداد روان براي هماهنگ خوشايند و كنش وري موثر براي موقيعت هاي دشوار و انعطاف پذير بودن وتوانايي بازيابي تعادل خود را داشتن است .

در اين تحقيق ۶۰ نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدندكه انتخاب آنها به صورت تصادفي ساده بود اين نمونه از بين دانشجويان دخترآزاداسلامي انتخاب شدند كه ۳۰ نفر آنها خوابگاهي و ۳۰ نفر ديگر غير خوابگاهي مي باشد . به منظور بررسي سلامت رواني آنها پرسشنامه (GHQ ) گلدبرگ بر روي آنها اجراشد. در اين پ‍ژوهش سعي شد به اين فرضيه پژوهش پاسخ بگوييم كه :

آيا بين سلامت رواني دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي تفاوت وجود دارد؟

باتوجه به فرضيه پژوهش نتيجه آزمون مستقل نشان ميدهد كه بين سلامت رواني دانشجويان  خوابگاهي و غير خوابگاهي تفاوت وجود دارد و سلامت رواني دانشجويان غيرخوابگاهي بيشتر از  خوابگاهي است .

فصل اول آن طرح تحقیق می باشد که ابتدا به تعریف موضوع ، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف کلی و جزئی تحقیق، فرضیه ها یا سوالات تحقیق، متغیرهای تحقیق و واژه های کلیدی اشاره شده است.

فصل دوم: در مورد سابقه موضوع تحقیق می باشد و به مطالبی در این زمینه و تحقیقات انجام شده در این موضوع اشاره شده است.

فصل سوم: تحقیق هم شامل روش تحقیق، جامعه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یافته ها می باشد

فصل چهارم : به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته است.

و فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادها اشاره شده است.

مقدمه :

سازمان جهاني بهداشت ، بهداشت رواني را به معناي عدم وجود بيماريها ي رواني وحالتي از بهزيستي و سلامتي تعريف كرده است .

در سالهاي اخير به مشكلات بهداشتي ، به ويژه بهداشت رواني دانشجويان توجه زيادي شده است . علت اين توجه آن است كه گزارش هاي به دست آمده نشان مي دهد كه تعدادي از دانشجوياني كه به بهداشت رواني مبتلا شده اند و نيز شدت و وخامت مشكلات آنها رو به افزايش است.

ورود به دانشگاه رويداد مهمي در زندگي جوانان محسوب مي شود كه غالباً با تغيير زيادي در روابط اجتماعي و انساني آنها همراه است در كنار اين تغييرات بايد به انتظارات  و نقش هاي جديدي نيز اشاره كرد كه همزمان با ورود به به دانشگاه شكل مي گيرد. برخي از دانشجويان به سرعت خود را با اين شرايط جديد سازگار نموده و با حفظ سلامت رواني خود موفقيت هاي لازم تحصيل راكسب مي كنند ، ولي برخي به سازگاري مناسب دست نمي يابند و اين مسئله باعث بي كفايتي و افت تحصيلي آنها مي گردد . دوران دانشجويي به خصوص براي دانشجويان شهرستاني (غير بومي) دوران اضطراب زا و مخل سلامتي رواني است سيستم آموزشي متفاوت با دبيرستان ، همكلاسي ها و افراد جديد ، تضاد بين اين انتظارات و تصورات اوليه از دانشگاه و آنچه در واقعيت مشاهده مي شود .

اقامت در خوابگاه دانشجويي و زندگي جمعي ، اضطراب امتحان ، ترس از مشروط شدن و …. از عواملي هستند كه سلامت رواني دانشجويان را تهديد مي كنند.

آمار هاي مراكز مشاوره دانشگاه نيز نشانگر افزايش چشمگير اختلالات رواني در ميان دانشجويان است كه هم اكنون دانشگاه ها با چالش متعددي نظير گسترش كمي سريع ، انفجار اطلاعات به ويژه در عرصه علوم ، تغيير در رويكردها نسبت به دانشگاه وساير تحولات اجتماعي، سياسي و مشكلات عاطفي ، رواني وخانوادگي غامض روبرو است .

 بيان مسئله

سلامت رواني يكي از نياز هاي اساس بشر است كه هرگاه مورد تهديد قرار گيرد زندگي فردي و اجتماعي فرد را مختل مي كند . مؤلفه هاي زيادي هستند كه سلامت رواني فرد را مورد تهديد قرار مي دهند از جمله : تأثير خانواده ، محيط ، وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و …

فعاليت و تحرك نشاط نشانه انسان سالم است و سلامت رواني لازمه حفظ و دوام عملكرد اجتماعي ، شغلي و تحصيلي افراد جامعه مي باشد . و چون جامعه سالم با داشتن انسانهاي سالم  ميسر مي شود و قشر دانشجو از مهمترين افراد جامعه است و به عنوان ذهن فعال جامعه محسوب مي شود سلامت رواني آنها از اهميت بسزايي برخوردار است.

در اين تحقيق سعي كرديم كه سلامت رواني و محيطي زندگي آنها را كه يكي از عوامل تأثير گذار در سلامت رواني است مورد توجه قرار دهيم .

در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخ به سؤالات زير است :

  1. آيا بين زندگي در خوابگاه و سلامت رواني رابطه وجود دارد ؟
  2. آيا دانشجوياني كه در خوابگاه زندگي نمي كنند سلامت رواني بهتري دارند ؟

 اهميت و ضرورت تحقيق

شرايط دانشجويان ، به دلايل زير تا حدي با شرايط جمعيت عادي تفاوت دارد به دليل اينكه« ذهن » ابزار دانشجو است و ابتلا به اختلالات رواني  مي تواند بر عملكرد ذهني آنها تأثير بگذارد . از طرفي، دانشجويان معمولاً در خوابگاههاي دانشجويي به سر مي برند و مشكلات آنها ممكن است بر روي ساير دانشجويان تأثير بگذارد در مجموع دانشجويان بر اطرافيان خويش در سطح خانواده يا اجتماع تأثير مي گذارند همچنين آنها اغلب دور از خانواده به سر مي برند دقيقاً مشخص نيست كه چه كسي مسئول آنها است دوري از خانواده نيز مي تواند به نحوي سلامت رواني آنها را به مخاطره اندازد. در اين باره بررسي (Lapshey,1989 ) نشان داد كه جدايي از خانواده در عدم سازش با اطرافيان از جمله شرايطي هستند كه مي توانند موجب افت عملكرد تحصيلي دانشجويان شوند يا بروز  مشكلات رواني را در آنها دامن زنند .

نگراني مضاعف دست اندركاران بهداشت رواني در مورد آن دسته از دانشجوياني است كه به وضوح به اختلالات رواني دچارند ولي يا در پي گرفتن كمك نيستند و يا ممكن است مدت زمان طولاني در فهرست انتظار باقي بمانند ولي هيچگونه كمكي دريافت نكنند و يا زماني براي مشاوره و درمان ارجاع شوند كه مشكلات رواني آنها به دليل عدم تشخيص به موقع تشديد و مزمن شده است . در نهايت دانشجويان بيمار نه تنها ممكن است هيچ گونه حمايتي از مؤسسه آموزشي دريافت نكنند بلكه حتي ممكن است از دانشگاه اخراج شوند . لذا با عنايت به همة موارد فوق ، توجه به بهداشت رواني دانشجويان و انجام ملاحظاتي در راستاي پيشگيري و درمان از اهميت بسزايي برخوردار است.

فهرست مطالب

فصل اول – طرح مسئله

مقدمه  ۲

بيان مسئله  ۳

اهميت و ضرورت تحقيق  ۳

اهداف تحقيق  ۴

فرضيه پژوهشي  ۵

مشخص كردن متغيير ها و تعريف مفهومي و عملياتي آنها  ۵

فصل دوم – ادبیات تحقيق

مقدمه   ۸

مفاهيم نظري  ۹

سلامت رواني و سطوح پيشگيري  ۱۲

اصول بهداشتي رواني  ۱۴

ملاكهاي سلامت روان  ۱۴

معيار سلامت بيماري رواني از ديدگاه اسلام  ۱۵

پیشینه تحقیق  ۱۵

الف- تحقیقات داخلی۱۵

ب-تحقیقات خارجی۱۶

مكاتب مختلف در مورد سلامت روان  ۱۸

نظريه روانشناسان مختلف در مورد سلامت روان  ۲۰

زندگي خوابگاهي  ۲۱

الف-مشکلات ومحدودیت ها۲۱

ب-مزیت ها۲۴

رابطه ورزش و سلامت روان  ۲۵

حمايت اجتماعي و سلامت روان  ۲۷

نظام ارزشي و سلامت روان  ۲۷

فصل سوم – روش تحقیق

روش تحقیق و مراحل اجرای آن  ۳۰

جامعه آماري  ۳۰

نمونه آماري  ۳۰

ابزار جمع آوري اطلاعات  ۳۱

یافته های توصیفی پژوهش  ۳۲

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل

یافته های مربوط به فرضیه ها ۳۵

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادها

بحث و نتيجه گيري  ۴۱

پيشنهادات و محدودیت ها  ۴۲

منابع  ۴۳

ضمايم  ۴۴

فهرست جداول

جدول شماره(۱)۳۲

جدول شماره(۲)۳۵

جدول شماره(۳)۳۸

۵۵ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه بررسی و ساخت ...


10000 تومان 0 ۱۵ تیر ۱۳۹۶
s

پایان نامه بررسی اينورتر های ...


15000 تومان 0 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

بررسي رابطه ي رضايت شغلي ...


8000 تومان 0 ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -