.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران و روسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

پایان نامه بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران و روسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

كليات تحقيق

طرح مسا له

 دریای خزر با وسعت۰۰۰/۳۷۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر ۶۳۸۰ کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول ۴۰ سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبناي بهره برداري از دريا مي دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در عشق آباد و مهرماه ۱۳۸۶ در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرايي همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاكید شود .

۲ فرضیه ها :

۱-۲- با توجه به موقعيت جغرافيايي، اقتصادي ,سياسي و…درياي خزر و اهميت استراتژيك اين دريا  رسيدن به توافق بر سر رژيم حقوقي آن دشوار است.

۲-۲-باتوجه به چالشها ،زمينه هاي واگرايي و پيشينه روابط سياسي ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو كشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .

۳-۲- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است . ۴-۳- باتوجه به زمينه هاي اشتراك منافع وهمگرايي دو كشورايران وروسيه درعرصه سياست خارجي توافق پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر امكان پذير است

۳- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

فهرست

كليات تحقيق                ۱

۱ طرح مسا له             ۱

۲ فرضيه ها                ۲

۳ پرسش اصلي پژوهش            ۳

۴ پرسش هاي فرعي پژوهش            ۳

۵ فرضيه اصلي             ۳

۶ فرضيه هاي فرعي              ۳

۷ متغير مستقل ووابسته              ۴

۸روش پژوهش               ۴

۹ هدف پژوهش               ۴

۱۰سازماندهي پژوهش               ۴

۱۱ سابقه علمي ومنابع اصلي پژوهش              ۵

فصل اول: اهميت درياي خزر و موقعيت جغرافيايي اقتصادي ،

ژئوپلتيكي و زيست محيطي               ۷

۱ موقعيت جغرافيايي              ۸

۲ آب وهوا              ۹

۳ اقتصاد              ۹

۱-۳  ماهيگيري                ۹

۲-۳  نفت وگاز             ۱۰

۳-۳ بازر گاني               ۱۱

۴-۳ حمل ونقل               ۱۱

۴ ژئوپلتيك درياي خزر            ۱۲

۵ محيط زيست درياي خزر                   ۱۴

فصل دوم: چالشها وزمينه هاي واگرايي در روابط ايران وروسيه

از دوره قاچار تاكنون

بخش اول: بررسي چا لشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

از ابتدا تا فرو پاشي شوروي                   ۱۶

۱چالشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

در دوران تزارها                         ۱۹

۱-۱ تصرف سرزمين هر جا كه ممكن باشد                        ۱۹

۲-۱ جلوگيري از نفوذ كشور هاي مخالف منافع

روسيه در سرزمين ايران                       ۱۹

۳-۱ كسب سيطره بر سياستهاي داخلي و خارجي

ايران به منظور به حداقل رساندن نفوذ                        ۲۰

۴-۱ كسب حد اكثر منافع اقتصادي وسياسي در ايران                    ۲۱

۲ چالشها در مناسبات ايران وروسيه پي از انقلاب

اكتبر ۱۹۷ روسيه تا پيروزي انقلاب اسلامي                         ۲۱

۱-۲نگاه به ايران به عنوان كشوري كه از آن طريق مي توان

انقلاب سوسياليستي را به ساير كشور ها منتقل نمود                    ۲۱

۲-۲كسب حداكثر منافع سياسي واقتصادي

به عنوان يك ابر قدرت                         ۲۲

۳-۲ دسترسي به آبهاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند                  ۲۳

۴-۲ تغييرات در سياست شوروي نسبت به ايران                    ۲۳

۵-۲ تلاش براي جذب ايران به اردوگاه كمونيست                    ۲۳

۳چالشهاي بين دو كشور در دوره زماني بين وقوع

انقلاب اسلامي ايران و فروپاشي شوروي                                             ۲۴

۱-۳ تهديد منافع شوروي توسط ايران با توجه به شعار نه شرقي            ۲۴

نه غربي                                                      ۲۴

۲-۳ توجه به انقلاب ايران به عنوان يك جنبش رهايي بخش                    ۲۵

۳-۳ سطح پايين مبادلات اقتصادي                           ۲۶

۴-۳ كمك تسليحاتي به عراق در جريان جنگ تحميلي                          ۲۶

بخش دوم:و عوامل واگرايي درروابط ايران

وروسيه پي از فوپاشي شوروي                                      ۲۷

۱ نگرش به غرب وكميت سرمايه داري                            ۲۷

۲ايفاي نقش برتر در معادلات جهاني                             ۲۷

۳ گسترش فروش تسليحات روسي به ايران و

ضعف تكنولوژي                              ۲۷

۴ افزايش هزينه هاي امنيتي به نفع روسيه وبه ضرر ايران                      ۲۸

۵ سكوت روسيه در مقابل بهره برداري از نفت

درياي خزر توسط كشورهاي آذر بايجان و قزاقستان                             ۲۹

۶ تاثير انقلاب اسلامي ايران بر كشورهاي آسياي ميانه                          ۳۰

۷ تغيير در ژئوپلتيك منطقه پي از فروپاشي شوروي                           ۳۰

۸ بي اعتمادي نسبت به اهداف روسيه در گسترش                            ۳۲

۹ استفاده از ايران براب وحدت آسياي مركزي

و قفقاز                                       ۳۳

۱۰ توافقات پشت پرده روسها                                    ۳۳

۱۱ نگاه ابزاري به ايران براي گرفتن امتيازات

بيشتر از كشورهاي غربي                                       ۳۳

۱۲ محافظ تاريخي ملت ايران                                 ۳۵

۱۳ ناهمخواني سياستهاي روسيه در حوزه خزر

با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران                                  ۳۵

۱۴ ناهمگوني ايدئولوژيك فرهنگي دو كشور

ايران وروسيه                                  ۳۶

۱۵ اختلاف در منافع دراز مدت ايران وروسيه

در خصوص مسير انتقال انرژي حوزه خزر                                 ۳۶

۱۶ روابط اقتصادي چالشي برانگيز                                 ۳۶

۱۷ انعطاف روسيه در مقابل حضور كشورهاي غربي                            ۳۷

۱۸ مشكلات زيست محيطي درياي خزر بخاطر

حضور كشورهاي بيگانه و اقدامات خودسرانه برخي

كشورهاي ساحلي                                ۳۷

۱-۱۸ راهكارهي دستيابي به امنيت زيست محيطي

در منطقه                               ۳۸

فصل سوم: ديدگاههاي كشورهاي ساحلي در

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر                                            ۴۱

بخش اول: رژيم حقوقي درياي خزر                                      ۴۴

۱رژيم حقوقي درياها ودرياچه ها از ديدگاه

حقوق بين الملل                                ۴۴

۲ وضعيت درياچه خزر با توجه به كنوانسيون

حقوق دريا ها وتعيين رژيم حقوقي آن                                ۴۶

۱-۲ معاهدات مربوط به درياچه خزر                                ۴۷

۲-۲ علل ناكارآمدي معاهدات سابق                                ۴۹

۳-۲ فروپاشي وجانشيني دولتهاي تازه

استقلال يافته                                 ۵۰

بخش دوم:نارسايي رژيم حقوقي گذشته

درياي خزر و پيچيدگي وضع رژيم حقوقي جديد                                    ۵۲

بخش سوم: مواضع كشورهاي ساحلي در

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر                              ۵۳

۱ مواضع قزاقستان                              ۵۳

۲ مواضع آذربايجان                             ۵۳

۳ مواضع تركمنستان                              ۵۴

۴ مواضع روسيه                              ۵۵

۵ مواضع جمهوري اسلامي ايران                              ۵۷

فصل چهارم: زمينه هاي اشتراك منافع وهمگرايي ايران وروسيه در

عرصه سياست خارجي                                                                                         ۶۳

بخش اول: سطح سه گانه همكاريهاي جمهوري

اسلامي ايران وروسيه پي ازفروپاشي                                      ۶۴

۱ همكاريهاي دوجانبه                         ۶۴

۲ همكاريهاي منطقه اي ايران وروسيه                         ۶۷

۱-۲همكاري براي حل بحران هاي منطقه اي                      ۶۷

۲-۲ سازمان همكاريهاي درياي خزر                      ۶۸

۳-۲ بهره برداري از منافع انرژي درياي حزر                      ۶۸

۴-۲ همكاري در خصوص انتقال انرژي ازحوزه

درياي خزر                         ۶۸

۵-۲ ارتباط كشورهاي آسياي مركزي وقفقاز

با اقتصاد جهاني                        ۶۹

۳همكاريهاي ايران وروسيه در سطح بين المللي                  ۶۹

بخش دوم: عوامل موثر در همگرايي جمهوري اسلامي ايران وروسيه ۷۰

۱ منافع روسيه در خصوص گسترش همكاريه با ايران                ۷۰

۱-۱ جلب حمايت ايران براي مقابله با نفوذ

قدرتهاي بيگانه در منطقه                      ۷۰

۲-۱ نزديكي به ايران براي نفوذ به خاورميانه ،

خليج فارس وكشورهاي اسلامي                      ۷۱

۳ -۱ گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران

به منظور گرفتن امتياز از غرب                       ۷۱

۴-۱ همكاري با ايران براي جلوگيري از افراط گرايي قومي

ونژادي وبي ثباتي در منطقه                                     ۷۲

۵-۱ جلب حمايت ايران براي مخالفت با توسعه

ناتو به شرق                       ۷۲

۲ منافع ايران در گسترش همكاريهاي خود با روسيه                ۷۳

۱-۲ نگاه به روسيه به عنوان تامين كننده

تسليحات و تكنولوژي جديد                        ۷۳

۲-۲ همكاري با روسيه براي جلوگيري از سلطه

شركتهاي خارجي وفرامليتي بر منلفع انرژي منطقه                          ۷۳

۳-۲ جلب حمايت روسيه در مقابل نفوذ كشورهاي

مخالف جمهوري اسلامي ايران در منطقه خزر                      ۷۳

۴-۲ همكاري باروسيه به منظور مقابله با

فشارهاي آمريكا وغرب                           ۷۴

فصل پنجم: نتيجه گيري            ۷۶

منابع مآ خذ                       ۸۲

 

۸۵ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۷۰۰۰ تومان – خرید
royalit


دیدگاه ها

  جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
  پاسخ دادن

  سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون
  بشه

  یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
  پاسخ دادن

  اقا خیلی وبسایتتون عالیه

  سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
  پاسخ دادن

  اقا لینک مطلبو من پیدا نکردم.میشه راهنماییم کنید؟

   محمد
   سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
   پاسخ دادن

   اگر منظور لینک خرید پایان نامه هستش قسمت بالا سمت راست کادر سبزرنگ نوشته خرید و دانلود

  یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
  پاسخ دادن

  سلام
  بابت مطلب خوب و وب سايت عالي که داريد سپاسگذارم.
  موفق باشيد

  سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
  پاسخ دادن

  عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -