.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان

پایان نامه بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان

چكيده

اين تحقيق  با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه پیام نور انار به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش توصيفي مي باشدكه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود پرداخته است.جامعه آماري مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه پیام نور انار شامل ۱۴۰نفر بوده، كه از اين تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسي و مورگان (۱۹۷۰)  تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه ۱۵ سوالي (OCQ) موداي،پورتر و استيرز به همراه سوالات ويژگيهاي فردي و شخصي بوده است كه با ضريب آلفاي كرونباخ ۰٫۷۶۴ پايايي آن اثبات و روايي آن نيز طبق نظر اساتيد فن مورد تاييد واقع شده است. در تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از شيوه هاي توصيف آماري از قبيل: جداول توزيع فراواني،شاخصهاي مركزي و شاخصهاي پراكندگي و در بخش استنباطهاي آماري از روش آزمون t  براي نمونه هاي مستقل و روش ANOVA ورگرسيون خطي ساده يك متغيره براي بررسي فرضيات تحقيق استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  يافته ها نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين تعهد سازماني با سن ، جنسيت، سطح تحصيلات ، وضعيت تأهل و ميزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بين سابقه خدمت تعهد سازماني و رابطه معني دار ديده مي شود.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق          ۱
۱-۱ مقدمه          ۲
۱-۲ بیان مساله تحقیق        …۳
۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق        ..۴
۱-۴ اهداف تحقیق            …۶
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق    … ۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق          ..۱۱
۱-۷ قلمرو تحقیق      ۱۲
۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها     . ۱۳
۱-۹ متغیرهای تحقیق:         ۱۴
فصل دوم:ادبیات تحقیق      … ۱۵
۲-۱ مقدمه         .. ۱۶
۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی      .۱۸
۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی   ۲۱
۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی        . ۲۳
۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی     .. ۲۷
۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی       . ۲۸
۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی         ۳۰
۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی   ۳۲
۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی        .. ۳۴
۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی      … ۴۰
فصل سوم:روش شناسی تحقیق          . ۴۲
۳-۱ مقدمه         …  ۴۳
۳-۲ نوع تحقیق           .  ۴۴
۳-۳ جامعه آماری      ۴۵
۳-۴ حجم نمونه           ..  ۴۶
۳-۵ روش نمونه گیری     .  ۴۷
۳-۶ شرح پرسشنامه           ۴۸
۳-۷ روایی پرسشنامه     ..   ۴۹
۳-۸ اعتبار( پایایی )پرسشنامه        …   ۵۰
فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها)   ..  ۵۳
۴-۱ مقدمه       ۵۴
۴-۲ آمار توصیفی        .    ۵۵
۴-۳ فرضیه ۱          …    ۵۹
۴-۴ فرضیه۲      ..     ۶۰
۴-۵ فرضیه۳         .   ۶۱
۴-۶ فرضیه ۴    ۶۳
۴-۷ فرضیه ۵     ۶۴
۴-۸ فرضیه۶     ۶۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات       …  ۶۸
۵-۱ نتیجه گیری         ۶۹
۵-۲ پیشنهادات           .  ۷۰
منابع و مآخذ      ۷۲
ضمائم       …  ۷۱

۷۲ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پروژه معماری طراحی مجموعه فرهنگی، ...


12000 تومان 0 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

دانلود پایان نامه شبکه های ...


17000 تومان 1 ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
s

پروژه روبات امدادگر جونیور- 85 ...


7000 تومان 0 ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -