.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلا

پایان نامه اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلا

چکیده

در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از  خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور،توليدات و نوسانات قيمت طلا در ايران وجهان،اقتصاد جهانی طلا،طريقه اکتشاف،استخراج و استحصال طلا،موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان،بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا و در نهايت امکان توليدطلا درايران پرداخته شده است.

از آنجا که کشور ما در خاورميانه از نظر ذخاير ارز و طلا در موقعيت بسيار ارزشمندی است اما با وجود اين در بسياری از مناطقی که وجود طلا در آنجا محرز شده است اما امکان استخراج و استحصال آن وجود ندارد.

زيرا عواملی اعم ازوجود شرايط نامناسب آب وهوائیدر محل،موقعيت جغرافيائی نا مناسب محل وجود ماده معدنی ،عدم وجود مکانيسم پيشرفته جهت استخراج درشرايط مختلف،پائين بودن عيار طلا،اقتصادی نبودن مراحل اکتشافی و در نهايت استخراجی و… امکان توليد طلا در ايران تنها به دو معدن منتهی می شود .

يکی طلای زرشوران است که از سال آينده باعيار ۷٫۹توليد خواهد کرد که بسيار خوب است و ديگری طلای موته با عيار۲٫۵ است که تنها از اين معدن است که طلا به صورت شمش تهيه می گردد.

البته در بعضی از نقاط کشور مانند شوش طلا از لجن های مس استحصال می شود

اميد است در آينده نزديک شرايط به گونه ای فراهم شود تا مناطقی که در آنجا طلا وجود دارد اما امکان استحصال آن نيست اين امکان،ممکن شده و چرخه اقتصادی کشور به کمک اين ماده معدنی ارزشمند و تعيين کننده در وضعيت کنونی کشور تحول نوينی ايجاد نمايد و علاوه بر نفت بتواند پشتوانه قدرتمند ديگری داشته باشد.

چرا که طلا  نقش تعيين کننده ای در اقتصاد ايفا می کند ومي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط ملي و بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.


فهرست مطالب

فهرست                                                                                                                                    صفحه                                                                                                                                                             ۲

فصل اول، منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا                                                                                     ۳

۱-۱- اهميت اقتصادي طلا                                                                                                                             ۴

۱-۱-۱- ملاحظات استراتژيک                                                                                                                      ۴

۲-۱-۱- کيمياگري جديد                                                                                                                              ۵

۳-۱-۱- طلاي آزمايشگاهي                                                                                                                        ۵

۲-۱- تاريخچه                                                                                                                                                  ۹

۳-۱- كاني شناسي طلا                                                                                                                                   ۹

۱-۳-۱- كاني هاي اصلي طلا                                                                                                                      ۱۰

۲-۳-۱- كاني هاي فرعي طلا                                                                                                                     ۱۲

۳-۳-۱- اکسيدهاي طلا                                                                                                                              ۱۳

۴-۱- خواص فيزيكي                                                                                                                                    ۱۳

۱-۴-۱- خواص فيزيكي طلا                                                                                                                       ۱۳

۵-۱-خواص شيميايي                                                                                                                                    ۱۵

۱-۵-۱- خواص شيميايي طلا                                                                                                                      ۱۵

۶-۱- ذخاير طلا و همراهان آن                                                                                                                  ۱۶

۶-۱-۱-آنتيمونيت                                                                                                                                        ۱۶

۲-۶-۱- ليمونيت (کانه آهن قهوه اي)                                                                                                   ۱۶

۳-۶-۱- کاني هرزه سنگ طلا                                                                                                 ۱۷

۷-۱- منشا طلا                                                                                                                                                ۱۹

۱-۷-۱- چگونگي پيدايش پلاسر طلا                                                                                                          ۲۰

۲-۷-۱- كانسارهاي ماسيو سولفيد                                                                                                             ۲۲

۳-۷-۱- كانسارهاي مس پورفيري طلا دار                                                                                              ۲۲

۴-۷-۱- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي ترمال                                                                          ۲۴

۵-۷-۱-انواع كانسارهاي طلاي اپي ترمال                                                                                             ۲۵

۸-۱- كانسارهاي طلا                                                                                                                                   ۲۶

۱-۸-۱- كانسارهاي طلاي پركامبرين                                                                                                      ۲۷

۲-۸-۱- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي پركامبرين                                                                    ۲۹

۳-۸-۱- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك                                                                                                    ۲۹

۴-۸-۱- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي فانروزوئيك                                                               ۳۰

ث

۹-۱- ژئو شيمي طلا                                                                                                                                      ۳۰

فصل دوم،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور                                                          ۳۴

۱-۲- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين                                                                        ۳۵

۲-۲- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان                                                                          ۳۵

۳-۲- حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب                                                ۳۵

۴-۲- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور                                                                   ۳۶

۵-۲- حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه                                                                                           ۳۶

۶-۲- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان                                                                                                     ۳۶

۷-۲- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود                                                                              ۳۷

۸-۲- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنزبيرجند – خاش                                                  ۳۷

۹-۲- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف                                                                                ۳۸

۱۰-۲- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان                                                          ۳۸

۱۱-۲- كارهاي اكتشافي قبلي انجام شده در منطقه موته                                                                        ۴۱

۱-۱۱-۲-  تعداد كانسارو مقدار ذخاير شناسايي شده                                                                            ۴۱

۲-۱۱-۲-  قسمت هاي مختلف كارخانه استحصال طلا                                                                         ۴۲

۱۲-۲- كانسار ارغش                                                                                                                                    ۴۲

۱-۱۲-۲- زمين شناسي                                                                                                                               ۴۳

۲-۱۲-۲- مطالعات قبلي انجام شده                                                                                                       ۴۶

۳-۱۲-۲- مطالعات صورت گرفته                                                                                                             ۴۷

۴-۱۲-۲- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره ۳                                                                               ۴۷

۵-۱۲-۲- کانسار شماره ۳ به شش زون تقسيم بندي شده است                                                            ۴۸

۶-۱۲-۲-  كانسار ۴ ارغش                                                                                                                        ۴۹

۷-۱۲-۲- كليه كارهاي انجام شده                                                                                                            ۵۰

۱۳-۲- کانسار طرقبه                                                                                                                                    ۵۱

۱۴-۲- كانسار طلاي كرويان(سقز)                                                                                                            ۵۲

۱-۱۴-۲-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  ۵۲

۲-۱۴-۲- زمين شناسي                                                                                                                              ۵۳

۳-۱۴-۲- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده                                                                                                ۵۳

۱۵-۲- منطقه زرمهر                                                                                                                                     ۵۶

۱-۱۵-۲-زمين شناسي                                                                                                                                ۵۶

۲-۱۵-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 ۵۸

۱۶-۲- منطقه داشکسن                                                                                                                                 ۵۹

۱-۱۶-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                     ۵۹

ج

۲-۱۶-۲-زمين شناسي                                                                                                                                ۶۰

۳-۱۶-۲- عمليات اكتشافي انجام شده                                                                                                    ۶۲

۴-۱۶-۲- پی‌گيري نمونه‌برداري سنگي                                                                                                  ۶۶

۱۷-۲- طلاي آستانه                                                                                                                                    ۶۸

۱-۱۷-۲-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                  ۶۸

۲-۱۷-۲- زمين شناسي                                                                                                            ۶۹

۳-۱۷-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                  ۷۱

۱۸-۲- منطقه کلاته تيمور                                                                                                                           ۷۲

۱-۱۸-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                  ۷۲

۲-۱۸-۲-زمين شناسي                                                                                                            ۷۳

۳-۱۸-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                 ۷۳

۴-۱۸-۲-  مطالعات پيش بيني شده براي آينده                                                                      ۷۴

۱۹-۲- کانسار طلاي گلوگاه                                                                                                                        ۷۵

۱-۱۹-۲-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  ۷۵

۲-۱۹-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 ۷۵

۳-۱۹-۲- آثار فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                        ۷۶

۴-۱۹-۲-  فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                ۷۷

۵-۱۹-۲- فعاليت‌هاي صورت گرفته بعدي                                                                                              ۷۸   ۲۰-۲- کانسار قزل اوزن                                                                                                                             ۸۱

۱-۲۰-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                    ۸۱

۲-۲۰-۲-  فعاليتهاي اكتشافي انجام شده                                                                                              ۸۲

۳-۲۰-۲- زمين شناسي                                                                                                                             ۸۳

۴-۲۰-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                ۸۴

۵-۲۰-۲- نتايج بدست آمده از مطالعات دفتري و صحرايي                                                                ۸۴

۶-۲۰-۲- اكتشافات تكميلي                                                                                                                      ۸۷

۲۱-۲- كانسار طلاي شرف آباد                                                                                                                  ۸۸

۱-۲۱-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                    ۸۸

۲-۲۱-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                  ۹۱

۲۲-۲-  کانسار طلاي يوسف لو- صفي خانلو- نقدوز                                                                            ۹۲

۱-۲۲-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 ۹۶

۲-۲۲-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                   ۹۷

۳-۲۲-۲- زمين شناسي                                                                                                                              ۹۷

۴-۲۲-۲- مطالعات اکتشافي انجام شده                                                                                                  ۹۹

چ

۵-۲۲-۲- شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته                                                                               ۱۰۱

۲۳-۲-  کانسار زرين اردکان                                                                                                                   ۱۰۳

۱-۲۳-۲-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                               ۱۰۳

۲۴-۲- کانسار نبي جان                                                                                                                             ۱۰۵

۱-۲۴-۲-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                ۱۰۵

۲-۲۴-۲- زمين شناسي                                                                                                                             ۱۰۶

۳-۲۴-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                              ۱۰۸

۲۵-۲- منطقه سياه کلان                                                                                                                            ۱۰۹

۱-۲۵-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                   ۱۰۹

۲-۲۵-۲- زمين شناسي                                                                                                                              ۱۱۰

۲۶-۲- کانسار سرچشمه                                                                                                                             ۱۱۳

۱-۲۶-۲- موقعيت جغرافيايی                                                                                                                  ۱۱۳

۲۷-۲- طلا در كانسار مس قلعه زري                                                                                                       ۱۱۴

۱-۲۷-۲-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                ۱۱۴

۲-۲۷-۲- زمين شناسي                                                                                                                             ۱۱۵

۲۸-۲- كانسار طلاي خاروانا                                                                                                                    ۱۱۶

۱-۲۸-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                 ۱۱۶

۲۹-۲- كانسار قلعه جوق                                                                                                                           ۱۱۷

۱-۲۹-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                 ۱۱۷

۲-۲۹-۲- زمين شناسي                                                                                                                            ۱۱۷

۳-۲۹-۲- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                              ۱۱۷

۳۰-۲- کانسار ضياءکوه (سياهکل)                                                                                                           ۱۱۸

۱-۳۰-۲- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  ۱۱۸

۲-۳۰-۲- زمين شناسي                                                                                                                             ۱۱۹

فصل سوم، توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن در اقتصاد جهان                                           ۱۲۰

۱-۳- طلا در جهان                                                                                                                                      ۱۲۱

۱-۱-۳- ماه جولاي                                                                                                                                    ۱۲۱

۲-۱-۳- ماه آپريل                                                                                                                                    ۱۲۲

۳-۱-۳- ماه آگوست                                                                                                                                 ۱۲۴

۴-۱-۳- ماه فوريه                                                                                                                                     ۱۲۵

۵-۱-۳- ماه ژانويه                                                                                                                                    ۱۲۶

۶-۱-۳- ماه ژوئن                                                                                                                                     ۱۲۸

۷-۱-۳- ماه مارس                                                                                                                                    ۱۲۹

ح

۸-۱-۳- ماه مي                                                                                                                                         ۱۳۱

۹-۱-۳- ماه سپتامبر                                                                                                                                  ۱۳۲

۱۰-۱-۳- ماه اكتبر                                                                                                                                    ۱۳۴

فصل چهارم، مصارف طلا در دنيا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن                         ۱۳۶

۱-۴- موارد مصرف طلا                                                                                                                             ۱۳۷

۱-۱-۴- مصارف درماني طلا                                                                                                                   ۱۴۰

۲-۴- روش‌هاي اکتشافي طلا                                                                                                                   ۱۴۲

۳-۴- روش‌هاي مختلف نمونه برداري                                                                                                   ۱۴۴

۱-۳-۴- نمونه برداري از بيرون‌زدگي هاي طبيعي                                                                           ۱۴۵

۲-۳-۴- برداشت نمونه از راه هاي افقي زيرزميني                                                                           ۱۴۶

۳-۳-۴- نمونه برداري از طريق چاهک                                                                                               ۱۴۷

۴-۳-۴-  چاه‌هاي عمودي                                                                                                                     ۱۴۷

۵-۳-۴- نمونه برداري سيستماتيک                                                                                                       ۱۴۷

۴-۴- تهيه‌ نمونه‌ متوسط معدن                                                                                                                ۱۴۸

۱-۴-۴- تعيين زون اکسيده                                                                                                                    ۱۴۸

۵-۴- تعيين ذخيره معدن                                                                                                                          ۱۵۰

۱-۵-۴- ذخيره قطعي                                                                                                                               ۱۵۰

۲-۵-۴- ذخيره احتمالي                                                                                                                          ۱۵۰

۳-۵-۴- ذخيره ممکن                                                                                                                              ۱۵۰

۶-۴- تعيين ذخيره دقيق هر معدن مورد اکتشاف                                                                                  ۱۵۰

۱-۶-۴- حفر تونل‌هاي اکتشافي                                                                                                              ۱۵۱

۲-۶-۴- حفرگمانه هاي اکتشافي مغزه گيري                                                                                       ۱۵۵

۳-۶-۴- حفر ترانشه هاي اکتشافي                                                                                                        ۱۵۸

۷-۴- دستگاهي مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتي                                                ۱۶۰

۱-۷-۴- دستگاه يابنده طلا                                                                                                                      ۱۶۰

۲-۷-۴- جعبه شن شويي                                                                                                                          ۱۶۱

۸-۴- استخراج معادن طلا                                                                                                                        ۱۶۲

۱-۸-۴- روش استخراج روباز                                                                                                                 ۱۶۲

۲-۸-۴- روش استخراج زيرزميني                                                                                                        ۱۶۳

۹-۴- چگونگي عمل طلاشويي                                                                                                                 ۱۶۵

۱-۹-۴-  طلا شويي                                                                                                                                  ۱۶۶

۲-۹-۴- لاروب                                                                                                                                          ۱۶۷

۱۰-۴- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا                                                                                       ۱۷۰

خ

۱-۱۰-۴- روش آمالگاسيون يا ملقمه سازي                                                                                           ۱۷۰

۲-۱۰-۴-اصول روش ملقمه‌سازي                                                                                                            ۱۷۰

۳-۱۰-۴- روش‌هاي ثقلي                                                                                                                         ۱۷۱

۱۱-۴- جيگ                                                                                                                                                ۱۷۲

۱-۱۱-۴-اصول حركت دانه ها در جيگ                                                                                                 ۱۷۲

۱۲-۴- مارپيچ همفري                                                                                                                               ۱۷۴

۱۳-۴- ميز لرزان                                                                                                                                       ۱۷۵

۱۴-۴- مخروط ريچارد                                                                                                                             ۱۷۶

۱۵-۴- ميز راندليز                                                                                                                                     ۱۷۶

۱۶-۴- جداكننده ثقلي نلسون                                                                                                                 ۱۷۷

۱۷-۴- اصول ليچينگ                                                                                                                                ۱۷۸

۱۸-۴- كوپلاسيون يا غالگذاري                                                                                                               ۱۷۹

۱۹-۴- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت)                                                                                                         ۱۸۰

۱-۱۹-۴- ظرفيت پايلوت                                                                                                                          ۱۸۲

۲۰-۴- عوامل موثردرحلاليت طلا                                                                                                           ۱۸۶

۱-۲۰-۴-اثر غلظت سيانور                                                                                                                       ۱۸۶

۲-۲۰-۴- اثرPH محيط                                                                                                                           ۱۸۸

۳-۲۰-۴-اثر حرارت محيط                                                                                                                    ۱۸۸

۴-۲۰-۴- اثر اکسيژن                                                                                                                               ۱۸۹

۵-۲۰-۴- اثر نور وسطح                                                                                                                           ۱۹۰

۶-۲۰-۴-اثراندازه ي ذرات                                                                                                                     ۱۹۰

۷-۲۰-۴-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون                                                                       ۱۹۱

۲۱-۴- عوامل مصرف کننده سيانور                                                                                                         ۱۹۱

۱-۲۱-۴-کاني ها و ترکيبات مس                                                                                                             ۱۹۲

۲-۲۱-۴- سولفورهاي آهن                                                                                                                     ۱۹۳

۲۲-۴- مشکلات سيانوراسيون سنگ هاي معدني پيچيده                                                                    ۱۹۳

۱-۲۲-۴- کانسنگ هاي آنتيموان                                                                                                           ۱۹۴

۲-۲۲-۴- کانسنگ آرسنوپيريت                                                                                                              ۱۹۴

۳-۲۲-۴- کاني هاي تلور                                                                                                                        ۱۹۵

۲۳-۴- روش هاي بازيابي طلا                                                                                                                ۱۹۵

۱-۲۳-۴-روش پودر روي                                                                                                                        ۱۹۵

۲-۲۳-۴- روش استفاده از کربن فعال                                                                                                  ۱۹۶

۳-۲۳-۴- جداکردن کمپلکس سيانور-طلا از کربن                                                                           ۱۹۷

د

۴-۲۳-۴- جدا کردن طلا از محلول باردار                                                                                          ۱۹۷

۵-۲۳-۴- کربن فعال                                                                                                                               ۱۹۷

۶-۲۳-۴- روش ساخت کربن فعال شده                                                                                               ۱۹۸

۲۴-۴- روش هاي فرآوري کانسنگ هاي مقاوم طلا                                                                            ۱۹۸

۱-۲۴-۴- تشويه                                                                                                                                         ۲۰۰

۲-۲۴-۴- اکسيداسيون تحت فشار                                                                                                          ۲۰۱

۳-۲۴-۴-اکسيداسيون بيولوژيکي                                                                                                         ۲۰۱

۴-۲۴-۴- خردايش زياد                                                                                                                          ۲۰۱

۲۵-۴- روش اندازه گيري طلا                                                                                                                 ۲۰۲

۱-۲۵-۴- روش اندازه گيري طلا به صورت جامد                                                                               ۲۰۲

۲-۲۵-۴- روش اندازه گيري سيانور آزاد                                                                                            ۲۰۳

۲۶-۴- مسايل ايمني و زيست محيطي                                                                                                   ۲۰۳

۱-۲۶-۴-  راهنماي شناسايي سيانيد                                                                                                     ۲۰۵

۲-۲۶-۴- آزاد سازى مواد سمى                                                                                                            ۲۰۶

۳-۲۶-۴- زهكشي اسيدي معادن                                                                                                          ۲۰۷

۴-۲۶-۴- آبهاي مسموم                                                                                                                          ۲۰۸

۵-۲۶-۴- ناتواني سدهاي پس ماند                                                                                                      ۲۰۸

۶-۲۶-۴- آلودگي آب‌ها توسط جيوه                                                                                                   ۲۰۹

۷-۲۶-۴- اثرات معادن طلا بر روي هوا                                                                                                ۲۰۹

۲۷-۴- گزارش‌هاي اثرهاي زيست محيطي                                                                                           ۲۱۰

۱-۲۷-۴-ايالات متحده                                                                                                                             ۲۱۱

۲-۲۷-۴- كانادا                                                                                                                                       ۲۱۲

۳-۲۷-۴-انگلستان                                                                                                                                   ۲۱۲

۲۸-۴- احياء و آبادسازي                                                                                                                         ۲۱۲

فصل پنجم، موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا               ۲۱۴

۱-۵- عيار طلا                                                                                                                                             ۲۱۵

۱-۱-۵- روش سنتي                                                                                                                                  ۲۱۶

۲-۱-۵- روش تعيين با دستگاه اسپکتروفتومتر                                                                                      ۲۱۶

۳-۱-۵- روش کوپلاسيون                                                                                                                        ۲۱۶

۲-۵- آزمايشگاه تجزيه و تعيين عيار طلا                                                                                               ۲۱۸

۳-۵- تست تکنولوژي سنگ معدني طلا دار                                                                                           ۲۱۹

۴-۵- نقش طلا در سيستم پولي                                                                                                                ۲۲۱

۵-۵- بازارهاي طلا                                                                                                                                  ۲۲۲

ذ

۶-۵- تجارت جهاني طلا                                                                                                                          ۲۲۵

۷-۵- مقدمه اي در مورد توليد طلا                                                                                                        ۲۲۶

۸-۵- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا                                                                                     ۲۳۰

۹-۵- ذخاير ارز و طلای ايران                                                                                                                 ۲۳۱

۱۰-۵- ذخائر جهاني طلا                                                                                                                          ۲۳۲

۱۱-۵- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا                                                                                               ۲۳۳

۱-۱۱-۵- آفريقاي جنوبي                                                                                                                      ۲۳۳

۲-۱۱-۵- آمريكا                                                                                                                                      ۲۳۴

۳-۱۱-۵-استراليا                                                                                                                                      ۲۳۵

۴-۱۱-۵- كانادا                                                                                                                                        ۲۳۵

۵-۱۱-۵- روسيه                                                                                                                                        ۲۳۶ ۶-۱۱-۵- ازبكستان                                                                                                                                  ۲۳۶

۷-۱۱-۵- اندونزي                                                                                                                                  ۲۳۶

۱۲-۵- قيمت طلا                                                                                                                                       ۲۳۸

۱۳-۵- تغييرات قيمت طلا                                                                                                                         ۲۴۱

۱۴-۵- بازار مبادلات بين المللی طلا                                                                                                     ۲۴۳

۱۵-۵- امکان سنجی توليد طلا در ايران                                                                                               ۲۴۵

نتيجه گيری                                                                                                                                                   ۲۴۶

منابع و مأخذ                                                                                                                                                ۲۴۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع :
naser

محصولات مرتبط

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -