.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه انرژي هاي پاك و تجديد پذير؛ مقاله انرژی های تجدیدپذیر

پایان نامه انرژي هاي پاك و تجديد پذير؛ مقاله انرژی های تجدیدپذیر

مقدمه

 امروزه با توجه به رشد جمعيت وپيشرفتهاي صنعتي نياز روزافزون بــه انـرژي  مخصوصا انرژي  بـرق كـه از پـاكترين  انرژيها مي باشد و به راحتي قابل تبديل به انرژيهاي ديگر و قابل انتقال و توزيع واستفاده  مي باشد و ازطرفي پايه و اساس پيشرفت وصنعت  در جهان مي باشد  بيشتر احساس مي شود به گونه اي كه بشرامروزي انرژي برق را با  زندگي  خود عجين شده مي بيند و بدون آن زندگي را دشوار مي بيند وازطرفي دستيابي به چنين انرژي پاك و مهمي به آساني ميسر نيست زيرا توليد اين انرژي خود نياز به در دسترس داشتن انرژيهاي ديگري است كه اين انرژيها محدود و در اختيار كشورهاي محدودي است و روز به روز بر قيمت آنها افزوده مي گردد و حتي براي دستيابي به آن بعضا بين دارندگان اين انرژي و مصرف كنندگان عمده آن جنگهاي خونين در مي گيرد و نمونه بارز آن همين جنگ آمريكا با عراق مي باشد كه به بهانه جنگ با تروريسم صورت گرفت ولي هدف واقعي آن براي دستيابي به نفت عراق بود ازطرفي محدود و تمام شدني هستند وخود اين انرژيها قابل تبديل به مواد با ارزش ديگري است كه به مراتب گرانبهاتر و با ارزشتر هستند واستفاده از آنها جهت توليد برق داراي آلودگيهاي زيست محيطي هستند. اين موضوع به وضوح مي رساند كه بايد به انرژيهاي ديگر و پايان ناپذير انديشيد همانگونه كه اطلاع داريد منبع انرژي خورشيد مطمعن ترين انرژي است كه از ملياردها سال قبل وجود داشته و تا زمانيكه انرژي خورشيد هست دنيا هم هست واگر روزي انرژي خورشيد تمام شود ديگر مهم نيست چون ديگر گيتي نخواهد بود  و اين موضوع به انرژي أب هم برمي گردد و درست همچون انرژي خورشيد در صورت تمام شدن ديگر مهم نيست چون حيات وجود ندارد كه نيازي به انرژي باشد و انرژي باد هم اينگونه است كه در اين جا به اين موضوع خواهيم پرداخت و راجع به  انرژيهاي فسيلي بحث خواهيم كرد ودرمورد ساير انرژيهاي پاك و تجديدپذير همچون  انرژي  هسته اي و آبي و باد وخورشيد و هيدروژن و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي وبيوگاز و موج وجذرومد بحث خواهيم كرد و با توجه به اهميت اين انرژيها مي طلبد كه دست اندركاران بخش انرژي اهتمام ويژه اي جهت استفاده و سرمايه گذاري در اين بخش داشته باشند شايد بعضيها فكر كنند كه اين انرژيها صرفه اقتصادي ندارند و اين به اين دليل است كه ما خود توليد كننده انرژيهاي فسيلي هستيم و فكر مي كنيم كه ارزانترين انرژي را در اختيار داريم كه فكري باطل است و ماهي را هر وقت از أب بگيريم تازه است اگر از همين حالا شروع كنيم زود نيست بلكه دير هم نشده است و بايد هر چه سريعتر دست به كار شد به اميد روزي كه حداقل هشتاد درصد از انرژي برق كشورمان از انرژيهاي پاك و تجديد پذير باشد.

فهرست مطالب

مقدمه : ۵

فصل اول : انرژي  فسيلي  ۷

فيل ها- تاريخچه صنعت نفت   ۸

خيز مصرف نفت   ۱۲

چشم انداز بين المللي انرژي   ۱۶

كارايي انرژي   ۲۳

مصرف انرژي در ايران  ۲۶

اهميت تنوع در منابع انرژي. ۲۸

راهى نو، پيش روى انرژى‌هاى نو  ۳۸

موانع توسعه انرژي‌هاي نو در ايران  ۴۱

فقط ۵ درصد از انرژی کشور از طريق انرژی های نو تامين می شود ۴۲

وام های کم بهره حضور بخش خصوصی در انرژی های نو را گسترش می دهد . ۴۳

امكان تدوين گزينه اختياري تعرفه سبز براي مشتركان  ۴۴

رفع مشکلات خريد برق انرژي هاي نو  ۴۵

انرژيهاي نوين تجديد پذير  ۴۶

چشم انداز مضاعف  از موارد اقتصادي   ۵۴

بررسي نظرات تحليلگران انرژيهاي تجديد پذير با حضور مدير عامل سازمان انرژيهاي نو ايران (مهندس آرمودلي) ۶۰

چشم‌انداز انرژيهاي‌ تجديدپذير در سطوح‌ ملي‌ و جهاني‌ ۶۲

بي نيازي به انرژي هاي نو يک توهم است   ۶۷

آيا توليد انرژيهاي‌ نو واقعا گران ‌است‌؟  ۶۸

فصل دوم:انرژي هسته اي   ۷۳

انرژي هسته اي :تيغ دو دم ۷۴

انرژي  هسته اي   ۷۹

کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای   ۷۹

برق هسته ای   ۸۱

ديدگاههای اقتصادی و زيست محيطی برق هسته ای   ۸۳

ديدگاه زيست محيطی استفاده از برق هسته ای   ۸۵

ديدگاه اقتصادی استفاده از انرژي هسته اي   ۸۸

چرا جهان فردا به انرژي هسته‌اي نياز دارد؟  ۹۳

بيوسفر(موجودات كره زمين) در خطر  ۹۳

واقع‌نگري درباره انرژي پاكيزه ۹۶

ضرورت استفاده از نيروي هسته‌اي   ۹۶

انرژي هسته‌اي امروز  ۹۷

سياست‌هاي قدرتمند هسته‌اي   ۹۷

واقعيات مربوط به تشعشع  ۹۸

چرنوبيل: از شايعه تا واقعيت   ۹۸

سابقه درخشان نيروي هسته‌اي   ۹۹

پسمانهاي هسته‌اي: نگهداري امن در برابر پراكندگي فاجعه‌بار  ۱۰۰

مديريت پسمان هسته‌اي   ۱۰۱

مراقبت‌هايي در برابر تسليحات   ۱۰۲

امنيت نيروگاه‌هاي هسته‌اي   ۱۰۲

قابليت رقابت نيروي هسته‌اي   ۱۰۲

آينده هسته‌اي فراگير  ۱۰۳

كاربرد پزشكي  ۱۰۳

نيروي هسته‌اي و توسعه پايدار  ۱۰۴

يك بحران كه نيازمند هدايت و حل شدن است   ۱۰۴

انجمن جهاني هسته‌ايWNA)) 105

ايران و نياز به برق هسته اي   ۱۰۶

تشريح انرژي هسته اي ايران در حال حاضر  ۱۰۸

فصل سوم:انرژي خورشيدي   ۱۱۴

از صنعت برق چه ميدانيم: ۱۱۵

تعريف انرژي خورشيدي   ۱۱۸

سيستمهاي خورشيدي   ۱۱۹

سيستمهاي حرارتي و برودتي خورشيدي   ۱۱۹

فن آوريهاي جديد ۱۱۹

سيستمهاي فتوولتائيك   ۱۱۹

سيستم هاي آبگرم خورشيدي   ۱۲۰

سيستمهاي خوراك پز خورشيدي   ۱۲۰

سيستمهاي خشك كن خورشيدي   ۱۲۱

سيستمهاي توليد فضاي سبز ( گلخانه ها) ۱۲۲

برجهاي نيرو و نيروگاههاي خورشيدي   ۱۲۲

توليد برق بدون مصرف سوخت   ۱۲۳

سيستمهاي تهيه آب شيرين خورشيدي و دستگاه هاي تقطير  ۱۲۴

گرمايش و سرمايش ساختمانها ( خانه هاي خورشيدي ) ۱۲۵

انرژي خورشيدي   ۱۲۷

اطلس تابش نور خورشيد در كشور ايران. ۱۳۲

فتوولتائيك چيست؟  ۱۳۲

وضعيت فن آوري. ۱۳۴

مزاياي انرژي خورشيدي از ديدگاه كلي  ۱۳۸

گفتگو با دكتر يعقوبي: ۱۳۹

گفتگو با دكتر بهادري نژاد ۱۴۲

گفتگو با دكتر كعبي نژاد ۱۴۴

ساخت سلولهاي پلاستيكي و بادوام و ارزان توسط دانشمندان دانمارك   ۱۴۶

چين به دنبال پيشروشدن در زمينه مصرف انرژي جايگزين در پنج سال آينده است   ۱۴۷

استفاده از انرژی خورشيدی در جوامع روستايی و عشايری. ۱۴۸

فصل چهار:انرژي آب   ۱۵۲

مفاهيم ۱۵۳

تعريف انرژي برق و آبي  ۱۵۴

استفاده از انرژيهاي آبي نياز امروز و فرداي بشر. ۱۵۶

تلاش براي توليد انرژي سبز  ۱۵۸

ايران سومين كشور سدساز دنيا ۱۶۱

نيروگاه آبي و اثرات زيست‌محيطي آن  ۱۶۸

احداث و بهره برداری نيروگاههای برق-آبی کوچک    ۱۷۹

مرحله بهره برداری   ۱۸۲

فصل پنجم :انرژي باد ۱۸۳

مقدمه  ۱۸۴

كاربرد انرژي باد ۱۸۴

استفاده از انرژي باد در آغاز هزاره سوم ۱۸۵

نيروی باد به عنوان يک منبع جديد تامين برق با سريعترين رشد در سطح جهان  ۱۸۶

طراحی ميادين بادخيز  ۱۸۸

انرژي بادي از ديدگاه اقتصادي   ۱۹۲

تكنولوژي توربينهاي باد ۲۰۷

توربين‌هاي بادي جديد ۸۰ درصد بيشتر از نوع معمولي آن انرژي توليد مي كنند ۲۱۷

افزايش طرفداران توليد برق بادي   ۲۱۸

انرژي بادي” راه حل مشكل كمبود انرژي   ۲۲۴

توليد برق از منابع انرژی سبز در آلمان ۱۳ درصد افزايش يافت   ۲۲۶

آلمان و حداكثر استفاده از انرژي باد ۲۲۷

خانه هاي انگليس برق خود را از باد مي گيرند. ۲۲۸

احداث بزرگترين مزرعه توربين بادي در شمال اروپا ۲۲۹

کانادا و احداث يک نيروگاه بادي ۳۰ مگاواتي  ۲۳۰

چين و احداث اولين نيروگاه بادي برون ساحلي  ۲۳۰

تايوان استفاده از انرژي باد را توسعه مي دهد ۲۳۱

نقشه سرعت و جهت وزش جريانهاي باد در كره زمين ترسيم شد ۲۳۱

برسي استفاده از انرژي باد خاور ميانه:مزرعه هاي بادي محل برداشت انرژي   ۲۳۳

ايران و استفاده از انرژي باد ۲۳۵

مناطق باد خيزدر ايران  ۲۳۷

فصل ششم:انرژي زمين گرمايي  ۲۴۱

آشنايي‌ با انرژي‌ زمين‌ گرمايي‌ ۲۴۲

تاريخچه توليد انرژي برق از انرژي زمين گرمايي  ۲۴۸

مقايسه انرژي زمين گرمايي با آب   ۲۴۹

ديدگاه اقتصادي انرژي زمين گرمايي  ۲۵۰

ديدگاه زيست محيطي انرژي زمين گرمايي  ۲۵۱

امكان استفاده از انرژي زمين گرمايي در پنج منطقه ايران  ۲۵۹

شواهد وجود منابع زمين گرمايي در ايران  چيست؟  ۲۵۹

نقشه پراكندگي مناطق مستعد انرژي زمين گرمايي در ايران. ۲۶۲

فصل هفتم:انرژي بيوگاز  ۲۶۶

تعريف   ۲۶۷

بيوگاز، انرژي از ياد رفته  ۲۶۷

بيوديزل چيست؟  ۲۷۲

سوخت هيدروژن  ۲۷۴

تحقيق و توسعه  ۲۷۵

اطلس انرژيهاي قابل توليد از روش بيوماس   ۲۷۶

فصل هشتم:انرژي پيل سوختي  ۲۷۷

دلايل استفاده از پيل سوختي  ۲۷۸

مزاياي پيل سوختي نسبت به ساير سيستم هاي برق معمولي موجود ۲۷۹

كاربردهاي پيل سوختي  ۲۸۰

اصول کارکرد و انواع پيلهاي سوختي  ۲۸۰

برخي چشم‌اندازهاي كاربرد تکنولوژي پيلهاي سوختي  ۲۸۲

تامين مواد اوليه مهمترين مشکل توليد پيلهاي سوختي در داخل کشور  ۲۸۳

دو مثال از به کارگيري فناوري پيل سوختي در جهان  ۲۸۵

 

۲۹۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه جرم صدور چک ...


18000 تومان 4 21 آوریل 2017
s

پایان نامه حجاب و پوشش ...


10000 تومان 0 11 ژوئن 2017
s

چکیده در این پژوهش به بررسی ...


10000 تومان 0 18 ژانویه 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -