.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه اصول طراحی پست های فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه

پایان نامه اصول طراحی پست های فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه

چکیده

نيروي برق در چهارم سپتامبر ۱۸۸۲ براي اولين بار در خيابان پرل در شهر نيويورك براي مصرف روشنايي استفاده شد. چند ژنراتورDC با توان مجموع ۳۰ كيلووات و ولتاژ ۱۱۰ ولت بكار گرفته شده بودن تا بتوانند نياز مصرفي ۵۹ مصرف كننده را در مساحتي در حدود يك كيلومتر مربع برآورده سازند.

با گسترش سيستمهاي DC سه سيمه با ولتاژ ۲۲۰ ولت و افزايش بار و طول خطوط مشكلاتي از قبيل تلفات و افت ولتاژ پيش آمد كه منجر به ساخت ترانسفورماتور توسط ويليام استنلي۲ در مقياس تجاري در سال ۱۸۸۵ گرديد. با ساخت ترانسفورماتور قابليت انتقال انرژي با ولتاژ بالا و تلفات كم به وجود آمد و سيستمهاي AC جايگزين سيستمهاي Dc شدند. اولين خط AC تكفاز در سال ۱۸۸۹ در ارگن با ولتاژ كيلو ولت و طول ۲۱كيلومتر مابين ارگن و پورتلند كشيده شد.

صنعت برق ايران نيز از سال ۱۲۸۳ شمسي با برهره برداري از يك ژنراتور ۴۰۰ كيلووات كه توسط حاج امين الضرب نصب و راه اندازي گرديد، آغاز شد. مسير اولين شبكه در تهران از خيابانهاي لاله زار، ارك، سعدي و ناصرخسرو مي گذشت. محل مولد در خيابان چراغ برق در كوچه امين قرارداشت و بوسيله بخار با حركت نوساني كارمي كرد. ولتاژ مولد ۴۰۰ ولت و فركانس آن ۵۰ هرتز بود. شبكه آن در خيابانهاي  اصلي سه فاز با تيرهاي چوبي بلند و مقره هاي شترگلو و در كوچه هاي فرعي از يك فاز و نول تشكيل شده بود.

بعدها به علت توسعه و نداشتن ولتاژ واسط مولدهايي در اطراف ميدان شاه،خيابان فرهنگ، چهر راه سيدعلي و ميدان محمديه با سيستم جريان مستقيم داير گرديد.

طرز داير كردن انشعاب به اين ترتيب بود كه در خيابانهاي اصلي سيم را قلاب كرده و برروي شبكه مي انداختندو در كوچه هاي فرعي كه فاصله خط از زمين كمتر بود سيم را به خط وصل مي كردند.

با افزايش تقضا، دو واحد ۵۰۰كيلوواتي در خيابان لاله زار نو نصب گرديد كه براي برق رساني از يك شبكه واسط ۶ كيلوولتي استفاده مي كرد.اين شبكه در حدود ۶هزار مشترك داشت.

پس از تشكيل اداره برق و بالاخره بنگاه مستقل برق تهران اين شبكه جمع شد و شبكه جديد جايگزين گرديد. شبكه جديد داراي يك مركز توليد نيرو در ميدان ژاله، شبكه واسط ۶ كيلوولتي و ۱۸ پست ترانسفورماتور بود.

كمبود برق، نبودن شبكه توزيع مناسب، گسترش شهر تهران و افزايش روز افزون تعداد متقاضيان برق باعث شد تا شركتهاي خصوصي اقدام به نصب مولد و توزيع انرژي برق كنند بطوريكه در مدت كوتاهي تعداد اين شركتهاي خصوصي به ۳۴ شركت با ۱۶۸ هزار مشترك رسيد. در اين فاصله شركت برق تهران با بهرهبرداري از نيروگاه آلستوم و توسعه شبكه فشار ضعيف با كابلهاي روغني تا سال ۱۳۴۲ تعداد مشتركين خود را به ۱۲۸ هزار رسانيد. با تشكيل وزارت آب و برق در اسفند ۱۳۴۱ و ضميمه شدن شركت برق تهران به اين وزارتخانه و بالاخره با تصويب قانون ملي شدن صنعت برق، همه شركتهاي برق زير نظر اين وزارتخانه قرار گرفتند و وضعيت برق تا حدود زيادي از نابساماني رها گرديد.

وجود شبكه هاي شركتهاي خصوصي و شبكه دولتي در كنار هم در خيابانهاي تهران مشكلاتي از نظر توسعه، تعمير،نگهداري و تامين برق مشتركين به وجود آورده بود. براي همين شركت برق تهران تمامي مشتركين ۳۴ شركت خصوصي را تحويل گرفت.

به تدريج با افزايش بار مصرفي پستهاي ۶ كيلوولتي جاي خود را به پستهاي ۲۰ كيلوولتي دادند بطوريكه تا سال ۱۳۵۱ تعداد بسيار كمي از اين پستها باقي مانده بود. در حال حاضر پستهاي ۶كيلوولتي به طور كامل برچيده شده و كليه پستهاي موجود پستهاي ۲۰ كيلوولتي مي باشند.


فهرست مطالب

فصل اول:

مقدمه …………………………………………………………………………………..                  ۱    

۱-۱-مقدمه                                                ۲

۲-۱-تعاريف و اصطلاحات                                     ۷

فصل دوم:

اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه………………………                 ۱۰

۱-۲-اصول طراحي پستهاي فشار قوي                           ۱۱

۲-۲-انواع طراحيها                                       ۱۴

۳-۲-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست   ۱۵

۱-۳-۲-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري                  ۱۵

۲-۳-۲-ارتباط بهينگي و موقعيت پست                         ۱۷

۳-۳-۲-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي                    ۱۷

۴-۳-۲-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست                    ۱۸

۵-۳-۲-ارتباط بهينگي و نيروي انساني                       ۱۹

۶-۳-۲-ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري                  ۱۹

۷-۳-۲-ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه                  ۲۰

۸-۳-۲-ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري         ۲۱

۹-۳-۲-ارتباط بهينگي و ايمني                              ۲۳

۱۰-۳-۲-ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست    ۲۴

 

فصل سوم :

انواع پستها…………………………………………………………………………….                    ۲۶

۱-۳-تقسيم بندي پستها بر اساس سطح ولتاژ                   ۲۷

۲-۳-تقسيم بندي پستها بر اساس وظيفه اي كه در شبكه دارند    ۲۷

۳-۳-تقسيم بندي پستها از نظر نحوه نصب                     ۲۸

۱-۳-۳- انواع پستهاي باز                                  ۲۸

۲-۳-۳-انواع پستهاي بسته                                  ۲۹

۳-۳-۳-پستهاي تركيبي                                      ۲۹

۴-۳-۳-پستهاي سيار                                        ۲۹

۴-۳-انواع پستها از نظر آرايش شينه بندي                   ۲۹

۱-۴-۳-مزايا و معايب آرايشهاي مختلف شينه بندي              ۳۱

۱-۱-۴-۳-شينه ساده                                        ۳۱

۲-۱-۴-۳-شينه اصلي و فرعي                                 ۳۲

۳-۱-۴-۳-شينه دوبل                                        ۳۴

۴-۱-۴-۳-شينه دوبل اصلي با شينه فرعي                      ۳۵

۵-۱-۴-۳-شينه دوبل دوكليدي                                ۳۶

۶-۱-۴-۳-شينه يك ونيم كليدي                               ۳۶

۷-۱-۴-۳-شينه حلقوي                                       ۳۷

۲-۴-۳- بررسي مقايسه اي براي انتخاب شينه بندي بهينه[۹]     ۳۹

۳-۴-۳-نگاه آماري به وضعيت شينه بندي هاي موجود در پست هاي ۲۳۰و۴۰۰كيلوولت ايران                                                   ۴۳

۴-۴-۳-آرايش پيشنهادي براي شينه بندي پستها                 ۴۴

 فصل چهارم:

انتخاب محل پست و جانمايي تجهيزات………………………………………    ۴۵

۱-۴-انتخاب محل پست                                      ۴۶

۲-۴-جانمايي تجهيزات پست                                  ۴۹

۱-۲-۴-تاثير نوع شينه ها و سكسيونرها در آرايش فيزيكي تجهيزات ۵۲

۲-۲-۴-ترتيب و نحوه نصب تجهيزات                           ۵۴

۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده هاي ارتباطي              ۵۵

 فصل پنجم:

انتخاب تجهيزات پست………………………………………………………………..                                    ۵۷

۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت                            ۵۸

۲-۱-۵-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور قدرت            ۵۹

۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت                            ۶۰

۲-۲-۱-۵-سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتور                    ۶۲

۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور                              ۶۴

۴-۲-۱-۵-توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور                ۶۴

۵-۲-۱-۵-ولتاژ نامي سيم پيچ                               ۶۵    

۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري               ۶۵

۷-۲-۱-۵-تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر                      ۶۶

۸-۲-۱-۵-تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي              ۶۷

۹-۲-۱-۵-حداكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها                   ۶۷

۱۰-۲-۱-۵-تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال          ۶۸

۱۱-۲-۱-۵-ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن وسيم پيچ       ۶۸

۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه              ۶۸

۱۳-۲-۱-۵-ميزان مجاز صدا                                  ۶۹

۱۴-۲-۱-۵-مقادير جريانهاي اتصال كوتاه سيستم                ۶۹

۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور                       ۷۰

۱۶-۲-۱-۵-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف           ۷۰

۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جريان                           ۷۰

۱-۲-۵-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورجريان      ۷۱

۲-۲-۵-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتورجريان            ۷۲

۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجريان                           ۷۲

۲-۲-۲-۵-حداكثر ولتاژ سيستم                             ۷۳

۳-۲-۲-۵-سطوح عايقي                                       ۷۴

۴-۲-۲-۵-فاصله خزشي مقره                                  ۷۴

۵-۲-۲-۵-جريان نامي اوليه                                 ۷۴

۶-۲-۲-۵-جريان نامي ثانويه                                ۷۵

۷-۲-۲-۵-نسبت تبديل                                       ۷۵

۸-۲-۲-۵-جريان نامي حرارتي كوتاه مدت                      ۷۶

۹-۲-۲-۵-جريان نامي دايمي حرارتي                          ۷۶

۱۰-۲-۲-۵-محدوديت افزايش درجه حرارت                        ۷۶

۱۱-۲-۲-۵-ظرفيت نامي خروجي                                ۷۷

۱۲-۲-۲-۵-كلاس دقت                                         ۷۷

۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                           ۸۰

۱-۳-۵-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ     ۸۰

۲-۳-۵-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور ولتاژ           ۸۱

۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ                           ۸۱

۲-۲-۳-۵-حداكثر ولتاژ سيستم                             ۸۳

۳-۲-۳-۵-سطوح عايقي                                       ۸۴

۴-۲-۳-۵-فاصله خزشي مقره                                  ۸۴

۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامي ثانويه                                ۸۴

۶-۲-۳-۵-ضريب ولتاژ نامي [۹]                              ۸۵

۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازني             ۸۶

۸-۲-۳-۵-محدوديت افزايش درجه حرارت                        ۸۷

۹-۲-۳-۵-ظرفيت خروجي                                      ۸۸

۱۰-۲-۳-۵-كلاس دقت[۲۲]                                     ۸۸

۴-۵-انتخاب  ترانسفورماتور زمين- كمكي                     ۸۹

۱-۴-۵-اطلاعات مورد نياز جهت  ترانسفورماتورزمين-كمكي[۱۴]    ۸۹

۲-۴-۵-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور زمين-كمكي       ۹۰

۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمين –كمكي                      ۹۲

۲-۲-۴-۵-سيستم خنك كننده                                  ۹۲

۳-۲-۴-۵-ظرفيت نامي                                       ۹۲

۴-۲-۴-۵-مقدار نامي ولتاژ سيم پيچ ها                      ۹۳

۵-۲-۴-۵-حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها                          ۹۳

۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹]                                 ۹۴

۷-۲-۴-۵-استقامت عايقي بوشينگ ها و ترمينال هاي فاز و نقطه صفر سيم پيچ اوليه                                                       ۹۴

۸-۲-۴-۵-افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت         ۹۵

۹-۲-۴-۵-افزايش دماي مجاز                                 ۹۵

۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر                                         ۹۶

۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشي بوشينگها                             ۹۶

۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا                                         ۹۷

۱۳-۲-۴-۵-ترمينال بندي طرف اوليه وثانويه                   ۹۷

۵-۵-انتخاب كليد قدرت                                     ۹۷

۱-۵-۵-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه كليد قدرت         ۹۸

۲-۵-۵-معيارهاي انتخاب بهينه كليد قدرت                    ۱۰۰

۱-۲-۵-۵-نوع كليد                                        ۱۰۰

۲-۲-۵-۵-نوع مكانيسم قطع و وصل                           ۱۰۱

۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامي                                      ۱۰۴

۴-۲-۵-۵-سطوح عايقي نامي                                 ۱۰۴

۵-۲-۵-۵-جريان نامي                                      ۱۰۴

۶-۲-۵-۵-جريان نامي قطع اتصال كوتاه                       ۱۰۵

۷-۲-۵-۵-جريان نامي قطع شارژ خط                          ۱۰۶

۸-۲-۵-۵-جريان نامي قطع بار اندوكتيو                      ۱۰۶

۹-۲-۵-۵-ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم                       ۱۰۶

۱۰-۲-۵-۵-جريان نامي اتصال كوتاه وصل                      ۱۰۷

۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه                       ۱۰۷

۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامي                                  ۱۰۷

۶-۵-سكسيونر و تيغه زمين                                 ۱۰۸

۱-۶-۵-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه سكسيونر          ۱۰۹

۲-۶-۵-معيارهاي انتخاب بهينه سكسيونر                      ۱۰۹

۱-۲-۶-۵-نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين                     ۱۰۹

۲-۲-۶-۵-نوع مكانيسم عملكرد                              ۱۱۰

۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامي                                      ۱۱۱

۴-۲-۶-۵-سطوح عايقي نامي                                 ۱۱۲

۵-۲-۶-۵-جريان نامي (فقط براي سكسيونر)                    ۱۱۲

۶-۲-۶-۵-جريان نامي اتصال كوتاه                          ۱۱۲

۷-۲-۶-۵-جريان نامي وصل اتصال كوتاه(فقط براي تيغه هاي زمين) ۱۱۳

۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جريان اتصال كوتاه                  ۱۱۳

۹-۲-۶-۵-نيروي مكانيكي نامي ترمينالها                     ۱۱۳

 فصل ششم :

سيستمهاي حفاظتي پست………………………………………………………                                              ۱۱۴

۱-۶-سيستم زمين                                          ۱۱۵

۱-۱-۶-اطلاعات موردنياز براي طراحي سيستم زمين              ۱۱۶

۲-۱-۶-آزمونهاي زمين پست                                 ۱۱۸

۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهاي سيستم زمين                   ۱۲۰

۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهميت در طراحي بهينه سيستم زمين    ۱۲۲

۱-۴-۱-۶-انتخاب هادي زمين و ميله هاي زمين                 ۱۲۲

۲-۴-۱-۶-اتصال تجهيزات به زمين                           ۱۲۲

۳-۴-۱-۶-محاسبه جريان اتصال كوتاه وحداكثرجريان شبكه زمين  ۱۲۳

۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالي ونقاط خطرناك                        ۱۲۵

۵-۴-۱-۶-تداخل با كبلهاي مخابراتي و كنترل                 ۱۲۶

۶-۴-۱-۶-اتصال زمين سيستم تغذيه فشار ضعيف                 ۱۲۶

۵-۱-۶-نصب سيستم زمين                                    ۱۲۶

۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحي                              ۱۲۸

۲-۶-سيستم حفاظت از صاعقه                                ۱۳۶

۱-۲-۶-سيستم حفاظت از صاعقه                              ۱۳۸

۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نياز جهت طراحي سيستم حفاظت از صاعقه  ۱۳۹

۲-۱-۲-۶-سيستم حفاظتي پست با استفاده از روش الكتريكي-هندسي[۹] ۱۳۹

۳-۱-۲-۶-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست                  ۱۴۱

۴-۱-۲-۶-امپدانس موجي                                    ۱۴۱

۵-۱-۲-۶-محاسبه جريان بحراني وفاصله جذب بحراني S         ۱۴۱

۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هاديهاي حفاظتي                     ۱۴۲

۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هايي كه در خارج از سطح محاط

دو هادي حفاظتي فرود مي آيند                             ۱۴۴

۸-۱-۲-۶- استقامت مكانيكي وحرارتي هاديهاي حفاظتي و ميله هاي برقگير ۱۴۷ 

۲-۲-۶-برقگير و محل نصب آن                               ۱۴۸

۱-۲-۲-۶-انواع برقگير[۱۸]                                 ۱۴۸

۲-۲-۲-۶-مقايسه اجمالي بين برقگيرهاي ZnO و برقگيرهاي مرسوم ۱۵۰

۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگير                                  ۱۵۰

۳-۶-سيستم حفاظتي و رله گذاري                            ۱۵۲

۱-۳-۶-اصول اساسي در رله گذاري حفاظتي                     ۱۵۳

۲-۳-۶-سيستمهاي حفاظتي معمول[۹]                          ۱۵۳

۳-۳-۶-معيارهاي طراحي بهينه سيستم حفاظت ورله گذاري        ۱۶۰

۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال                               ۱۶۱

۲-۳-۳-۶-حفاظت شينه                                      ۱۶۵

۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور                             ۱۶۷

 فصل هفتم:

نمونه طراحي…………………………………………………………………………                       ۱۷۲

۱-۷-مشخصات مفروض براي پست                               ۱۷۳

۲-۷-انتخاب تجهيزات                                      ۱۷۴

۳-۷-طراحي سيستمهاي                                      ۱۸۷

۴-۷-روش قدم به قدم طراحي جانمايي تجهيزات                 ۱۹۰

 فصل هشتم:

بهره برداري ………………………………………………………………………..                             ۱۹۵

۱-۸-مشخصات فني پست مذكور                                ۱۹۶

۲-۸-طريقه بهره برداري                                   ۱۹۹

۳-۸-دستورالعمل عملياتي و و بهره برداري پست هاي انتقال و فوق توزيع ۲۰۲

۴-۸-دستورالعمل بازديد اپراتور از برخي از تجهيزات پست     ۲۱۴

۵-۸-قواعد اساسي ايمني                                   ۲۱۵

 پيوستها………………………………………………………………………………………………… ۲۱۷

پيوست ۱:سيستم آلارمهاي حفاظتي                            ۲۱۸

پيوست ۲: نقشه هاي سيستم هاي حفاظتي و ارتينگ و …

 

موضوع :
naser

محصولات مرتبط
s

function ieClicked() { ...


17000 تومان 3 11 می 2018
s

function ieClicked() { ...


20000 تومان 0 12 جولای 2017
s

پایان نامه بررسی انواع اضافه ...


30000 تومان 1 16 آوریل 2021
s

function ieClicked() { ...


10000 تومان 0 11 جولای 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -