.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد از مایع در آب و فاضلاب

پایان نامه اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد از مایع در آب و فاضلاب

چکیده

اصول و طراحي اساسي هيدروسيكلون هاي رايج بيش از ۱۰ سال قدمت دارد. ولي بعد از جنگ جهاني دوم در صنعت كاربرد قابل توجهي يافتند . اين دستگاه ها نخست، در كانه آرايي و معدن كاري مورد استفاده قرار گرفتند ولي اخيرا در صنايع شيميايي ، پتروشيمي ، توليد برقف صنعت نساجي ، صنعت فلز كاري و بسياري صنايع ديگر به خوبي پذيرفته شده اند و كاربرد آن ها در حال گسترش است.

موارد كاربرد هيدروسيكلون عبارتند از: تصفيه ي مايع ، تغليط گلاب ، شستشوي جامدات ، گاز زدايي مايعات ، طبقه بندي جامدات يا سنگجوري با توجه به چگالي يا شكل ذره.

هيدروسيكلون يك جدا كننده يثابت بر مبناي جدايش گريز از مركز كه در بدنه ي مخروطي ـ استوانه اي سيكلون توليد شده ، استواراست . جريان خوراك (باراوليه) كه معمولا به طور مماسي وارد سيكلون شده به ته رير و اكثر جامدات را حمل مي كند يا حداقل بخش دانه درشت تر كه هنوز در مقداري مايع معلق مي باشند و سرريز] كه اكثر مايع و بعضي از جامدات دانه ريز را داراست تقسيم بندی می شود.

قطر  سيكلون هاي انفرادي بين mm 10-5/2  متغير است. حد جدايش اكثر جامدات بين um 250-2  متغير است . دبي (ظرفيت) واحدهاي انفرادي در بين   m3h-17200-1/0 مي باشد . افت فشارهاي عملياتي بين bar 6-34/0 تغيير مي كند .

واحدهاي كوچك تر معمولا نسبت به واحدهاي بزرگ تر در فشار بالاتري عمل مــي كنند. غلظت جامدات ته ريــز كه توسط هيدروسيكلون ها حاصل مــي شود بندرت از ۵۰-۴۵% حجمي با توجه به اندازه و طراحي واحد، شرايط عملياتي و ماهيت جامداتي كه جدا شده اند ، فزوني مي يابد.

 

 

 


فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

پیشگفتار                                                                                    ۱

مقدمه                                                                                        ۲

فصل اول

اصول اندرکنش ذره – سیال                                                           ۴

رفتارتعلیق ها                                                                               ۷

فصل دوم

جریان سیال وحرکت ذره دریک هیدروسیکلون                                 ۹

توزیع سرعت ها وفشارها                                                               ۱۲

فصل سوم

انواع هیدروسیکلون های موجود                                                     ۱۹

تغییرات درطرح اولیه                                                                    ۱۹

سیکلون های مخصوص جدایش مایع ازمایع                             ۲۸

انواع روزنه های تخلیه                                                                   ۳۲

آرایش چند سیکلونی                                                                    ۳۵

فصل چهارم

نصب وعملیات هیدروسیکلون ها                                                     ۴۲

عملیات وکنترل هیدروسیکلون                                                       ۴۶

افت فشارودبی                                                                                      ۴۷

افت فشاردرغلظت های زیاد                                                          ۴۹

تاثیرات کنترل ته ریز                                                                    ۵۰

فصل پنجم

تاثیرات متغیرهای طراحی                                                              ۵۴

پرداخت درونی ،زبری دیوارها                                                       ۵۵

تاثیرات قطردیافراگم                                                                    ۵۷

تاثیرات روی ستون هوا                                                                  ۶۰

فصل ششم

بازدهی جدایش                                                                                    ۶۱

بازدهی ابعادی کاهش یافته                                                                      ۶۳

فصل هفتم

انتخاب هیدروسیکلون                                                                            ۶۵

بهینه سازی بین شرایط عملیاتی وهزینه اقتصادی وبیان نظریه های موجود درمورد عوامل موثردرطراحی                                                                              ۷۹

منابع وماخذ                                                                                      ۹۱

ضمائم

 

 

naser


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -