.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

چکیده

وقتي كه جغد طلاق بر آستانه ي خانه اي نشست و غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي زنند. گاه در دامن مادر مي آويزند تا لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا مي زنند تا براي هميشه تركشان نگويد، زيرا آنان هنوز در آستانه ي پروازند، هنوز دهان گرسنگي خود را براي غذاي محبّت والدين گشوده اند، هنوز گرماي تن مادر را مي طلبند تا بال و پر بگشايند و در آسمان پاك و صاف خوشبختي اوج گيرند و زمزمة صدايشان دشت سرسبز زندگيشان را پراكند، ولي اكنون اين جغد طلاق است كه بر سرشان فرود آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اينك پدر يا مادر كداميك پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ كداميك بال نوازش بر سر اين جوجگان بي پناه خواهد گسترد؟ كداميك فروغ محبّت را به لانه ي تاريك هدايت خواهد كرد؟ و اينها پرسشهايي است كه كودك در جستجوي پاسخ آنان است.


فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

    مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۱  

    بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… ۳

    اثرات و عوارض طلاق ……………………………………………………………………………………. ۶

    آثار اجتماعی طلاق ……………………………………………………………………………………….. ۷

    عوامل مؤثر بر طلاق ………………………………………………………………………………………. ۹

    راه حل مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۱۱

    اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۳

    اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی …………………………………………………………………… ۱۵

    اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی …………………………………………………………………….. ۱۷

    ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۱۸

    اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

    هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

     مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

    طلاق از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. ۲۷

    طلاق از دیدگاه قرآن ………………………………………………………………………………….. ۲۹

    طلاق از دیدگاه مسیحیت …………………………………………………………………………….. ۳۱

    تاریخچه طلاق …………………………………………………………………………………………….. ۳۳

    طلاق و انواع آن …………………………………………………………………………………………. ۳۳

    پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۳۵

    مدل …………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

    فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۳۸

    مفاهیم و متغیر ها …………………………………………………………………………………………. ۳۸

 

فصل سوم : روش تحقیق

    روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

    نحوه انجام کار ……………………………………………………………………………………………. ۴۰

    جامعه آمار ی………………………………………………………………………………………………. ۴۰

    جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………. ۴۰

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

    نمودار و جداول مربوط به طلاق ……………………………………………………………. ۶۵-۴۱

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

    نتایج یافته ها ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

    پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………… ۶۹

    پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

    منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….. ۷۰

naser

محصولات مرتبط
s

پایان نامه بررسی نقش خانواده ...


20000 تومان 0 12 آوریل 2021
s

مقاله بررسي رابطه بين فشار ...


8000 تومان 0 16 جولای 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -